Apêl am barch wrth yrru cerbydau ar fynyddoedd Eryri

06/06/2018

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae swyddogion Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a pherchnogion tir lleol yn apelio ar yrwyr cerbydau 4 x 4 i beidio â chrwydro oddi ar lwybrau penodol wrth yrru ym Meirionnydd sydd yn rhan ddeheuol o’r parc cenedlaethol.

Dros y misoedd diwethaf mae hen lwybrau trol a’r tiroedd o’u hamgylch yn ardal Pennal, Bont Ddu a Phont Scethin yn ne Meirionnydd wedi eu difrodi’n helaeth gan gerbydau 4 x 4. O ganlyniad, nid yn unig fod wyneb y tir wedi ei ddifrodi, crëwyd ffosydd di-ri, niweidiwyd nifer o gynefinoedd bregus ac mae’n bosib y gall hyn yn ei dro effeithio ar daliadau Glastir i berchnogion tir. Er bod cyrff a chymdeithasau ceir eraill megis Glass (Green Lane  Association), Cymdeithas Mynediad a Hamdden Tir (Land Access and Recreation Association - LARA)  ac All Terrain UK yn cyfrannu at adnewyddu rhai o’r llwybrau, mae’r gost bellach o’u gwella yn rhy ddrud a lleoliad anhygyrch y llwybrau yn cynyddu’r gost honno.

 

Dywedodd Peter Rutherford, Swyddog Mynediad APCE,“Mae’r perchnogion tir lleol yn derbyn taliadau gan Lywodraeth Cymru ac Ewrop am reoli eu tir yn gynaliadwy gan warchod a gwella bioamrywiaeth mewn ffordd cost effeithiol. Ond gan fod y llwybrau ar eu tir yn cael eu distrywio’n gynyddol gan weithgareddau oddi ar y ffordd, gall hyn gael effaith ar eu taliadau Glastir a’u bywoliaeth.Er nad oes gennym ni wrthwynebiad i bobl ddod i fwynhau’r ardaloedd hyn ac arfer eu hawliau cyfreithiol yn eu cerbydau, rydan ni’n apelio ar y gyrwyr ar yr un pryd i barchu eiddo, bywoliaeth a hawliau defnyddwyr eraill wrth wneud hynny. Ni ddylai gyrwyr gael eu temtio i yrru oddi ar unrhyw lwybr, yn arbennig os yw hi’n bosib creu mwy o ddifrod arnyn nhw.Rydan ni’n hynod o ddiolchgar i grwpiau defnyddwyr a chymdeithasau eraill  am godi arian a darparu llafur i drwsio a gwella llawer o’r llwybrau hyn, ond y gwir amdani yw fod gormod o waith i’w gyflawni erbyn hyn. Y cyfan fedrwn ni ei wneud yw apelio’n daer ar i yrwyr gadw at y llwybrau er budd pawb a dilyn Côd Ymddygiad Gyrwyr a Marchogwyr ar Gilffyrdd.”

 

Gyrru diogel yn Eryri

 

Ychwanegodd cynrychiolydd o gangen Meirionnydd o GLASS, Matt Henchcliffe,"Mae GLASS, sy'n gweithio mewn partneriaeth ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ac Adran Priffyrdd Cyngor Gwynedd, wedi ymrwymo i yrru diogel, parchus yn Eryri, gan sicrhau am flynyddoedd i ddod y bydd mynediad ar gael i bob defnyddiwr. Mae GLASS yn hyrwyddo’r defnydd o gôd ymddygiad wrth yrru ar bob lôn werdd. Mae'r ymddygiad parchus hwn yn helpu sicrhau bod gyrwyr yn defnyddio llwybr dynodedig cyfreithiol yn unig, yn cefnogi systemau unffordd er mwyn lleihau’r galw am waith cynnal a chadw, yn sicrhau fod mynediad agored i bawb, ac na fydd angen cau lonydd.”