Angen i'r banciau wella eu gwasanaethau Cymraeg

29/04/2015

Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Banciau angen gwella eu darpariaeth Gymraeg

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyhoeddi adroddiad arolwg statudol i ddefnydd o’r Gymraeg gan fanciau’r stryd fawr, gan ddatgan fod angen iddynt wella eu darpariaeth. 

 

Cynhaliodd y Comisiynydd yr arolwg yn dilyn cynnydd sylweddol yn nifer y cwynion roedd hi’n eu derbyn gan aelodau o’r cyhoedd ynglŷn â diffyg gwasanaethau Cymraeg gan y banciau. Mae’r arolwg yn deillio o’r alwad am dystiolaeth gan aelodau o’r cyhoedd ac o gyfweliadau gydag uwch swyddogion yn y banciau.

 

Fel yr eglurodd y Comisiynydd, Meri Huws, “Yn ystod y misoedd a’r blynyddoedd diwethaf mae’r gwasanaethau Cymraeg fel pe baent wedi eu diraddio. Camu yn ôl yn hytrach nag ymlaen wnaeth banciau o safbwynt eu defnydd o’r Gymraeg yn ystod y blynyddoedd diwethaf; a ni wnaed lle i’r Gymraeg yn y datblygiadau arloesol sy’n prysur ddisodli’r dulliau traddodiadol o fancio."

 

Wrth ymateb i’r arolwg statudol, dywedodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg fod angen cynnwys banciau o dan ddeddfwriaeth iaith er mwyn sicrhau bod gwasanaethau yn cael eu darparu yn Gymraeg. 

 

Meddai Manon Elin, is-gadeirydd grŵp hawliau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, a gyflwynodd lawer o dystiolaeth i adolygiad Comisiynydd y Gymraeg, "Does dim un banc yn darparu gwasanaethau bancio ar-lein yn Gymraeg, ac maen nhw'n cynnig llai o wasanaethau papur yn yr iaith ers yr argyfwng bancio. Rydyn ni wedi cyfathrebu sawl gwaith â nhw dros y blynyddoedd diwethaf i geisio newid y sefyllfa. Yn y bôn, mae angen gorfodaeth statudol arnyn nhw i ddarparu gwasanaethau Cymraeg; gallai Llywodraeth Cymru estyn cwmpas Mesur y Gymraeg i wneud hynny."

 

Llusgo traed

 

Dywedodd Manon Elin fod fod Comisiynydd y Gymraeg wedi bod yn llusgo’u traed wrth ymateb, "Mae'r Mesur eisoes yn cynnwys cwmnïau fel y rhai ffôn ac ynni - er bod Comisiynydd y Gymraeg a'r Llywodraeth yn llusgo traed gyda gosod dyletswyddau arnyn nhw. Mae cynnwys banciau dan y Mesur yn gam naturiol felly: mae bancio yn wasanaeth hanfodol mae rhaid i bob un ohonon ni ei ddefnyddio, felly mae'n fater o gyfiawnder ei fod ar gael yn Gymraeg."

 

Fe wnaeth Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws yn gydnabod fod y banciau wedi perfformio'n well yn gorffennol, fel yr eglurodd “Yn hanesyddol, roedd y sector fancio yn flaengar wrth gydnabod gwerth darparu gwasanaethau i unigolion, busnesau a sefydliadau yn Gymraeg."

 

Ond mae'n credu fod angen i'r banciau adolygu eu polisi iaith, "Mae’r argymhellion yn ymwneud â’r angen i adolygu eu polisïau iaith a pharatoi rhai newydd, gosod amserlen ar gyfer sefydlu gwasanaethau Cymraeg ar-lein ac apiau bancio symudol, cyflwyno gwybodaeth Gymraeg ar eu gwefannau, cyflwyno datganiad ynglŷn â’r gwasanaethau Cymraeg sydd ar gael a chysoni’r defnydd o’r Gymraeg ar draws eu canghennau."