Angen ffermwyr ar gyfer prosiect sy'n torri tir newydd

07/12/2018

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Cafodd menter newydd ei lansio yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru er mwyn cynnig cymorth milfeddygol arbenigol i ffermwyr cig eidion a defaid.

Mae’n rhan o raglen Cynllunio Iechyd Praidd a Gyr, sy’n werth £9.2 miliwn ac a gyhoeddwyd yn gynharach eleni, gyda’r nod o wneud yr holl sector cig coch yn fwy effeithlon.

 

Bydd y prosiect newydd, a gaiff ei ddarparu gan Hybu Cig Cymru yn dod â ffermwyr a milfeddygon at ei gilydd er mwyn llunio, adolygu a gweithredu cynlluniau iechyd anifeiliaid cynhwysfawr a gaiff eu teilwra ar gyfer ffermydd unigol.

 

Bydd hyn yn helpu ffermwyr i gymryd camau i atal clefydau yn eu buchesi a diadelloedd, gwella iechyd a pherfformiad eu da byw, a thargedu'r camau priodol yn effeithiol er mwyn lleihau costau.

 

Dywedodd Dr. Rebekah Stuart, Swyddog Gweithredol newydd HCC dros Iechyd Praidd a Gyr: “Mae hwn yn brosiect hirdymor, a bydd cymorth ar gael am hyd at dair blynedd er mwyn treialu amryw o gamau rhagweithiol i wella iechyd anifeiliaid a gwneud ffermydd yn fwy proffidiol.

 

“Bydd y prosiect yn ymgysylltu â ffermwyr a milfeddygon i greu cynllun gweithredu, rheoli bioddiogelwch ffermydd, monitro cynnydd a chasglu data,” ychwanegodd.

 

“Rydym yn edrych ymlaen nawr at weld y ffermwyr cyntaf yn dod yn rhan o’r cynllun cyffrous hwn. Mae’r cyfnod mynegi diddordeb yn para o 26 Tachwedd tan ddiwedd 2018”,” meddai Rebekah. “Mae modd llenwi ffurflen syml ar ein gwefan,www.meatpromotion.wales.”

 

Dywedodd Dafydd Jones o Filfeddygon Ystwyth yn Aberystwyth: “Gall cymryd camau rhagweithiol i reoli iechyd diadelloedd a buchesi wneud gwahaniaeth mawr i fferm a gall wneud busnes yn fwy cynaliadwy a phroffidiol. Byddwn yn annog ffermwyr cig eidion a defaid i ddysgu mwy am y prosiect hwn a gweld sut gallen nhw elwa ohono.”

 

Datblygiad cyffrous

 

Cafodd y prosiect ei groesawu gan yr Athro Christianne Glossop, Prif Swyddog Milfeddygol Cymru: “Mae’n ddatblygiad cyffrous a fydd yn helpu ffermwyr defaid a chig eidion yng Nghymru i gael y perfformiad gorau posibl trwy gael safonau uchel o ran iechyd, lles a chynhyrchiant anifeiliaid. Mae cael yr iechyd a lles gorau i anifeiliaid yn allweddol i lwyddiant busnesau da byw, ac mae’n un o flaenoriaethau Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru. Bydd y fenter hon yn galluogi ffermwyr defaid a chig eidion i wneud cynllunio iechyd yn rhan annatod o’u busnes. Er bod yr egwyddor sy’n datgan taw ‘gwell rhwystro'r clwy na'i wella’ yn hen, mae i’r prosiect hwn nifer o elfennau newydd fel bod modd gwella a mesur perfformiad diadelloedd a buchesi yn yr hirdymor. Byddwn yn cymell ffermwyr defaid a chig eidion yng Nghymru i ystyried, ar y cyd â’u milfeddyg, a allan nhw wneud defnydd o’r fenter newydd a phwysig hon.”