'Angen bod yn fwy effeithiol wrth warchod ein treftadaeth'

21/01/2015

Categori: Addysg, Newyddion

Deddfwriaeth newydd i warchod ein treftadaeth

Cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates gynlluniau i gyflwyno deddfwriaeth sy’n sicrhau fod ein hamgylchedd hanesyddol yn cael ei warchod yn fwy effeithiol.

 

Nod y ddeddfwriaeth yw ei gwneud yn haws i gymryd gofal o’r amgylchedd hwnnw a’i ddiogelu. Awgrymodd y Dirprwy Weinidog hefyd fod angen hwyluso’r modd i erlyn difrodwyr sy’n difetha ein treftadaeth.

 

Bydd y Bil Treftadaeth yn cael ei gyflwyno gerbron y Cynulliad y gwanwyn hwn, gyda’r bwriad o sicrhau dulliau gwell o ddiogelu henebion rhestredig. Bydd yn rhoi pwerau i Lywodraeth Cymru allu atal gwaith niweidiol, a chymryd camau effeithiol os bydd heneb wedi ei difrodi neu ei distrywio.

 

Wrth siarad yn y Senedd, dywedodd y Dirprwy Weinidog fod y cynigion ar gyfer y Bil wedi eu llunio mewn ymateb i ymgynghoriad cyhoeddus, ac y byddent yn sicrhau bod yr amgylchedd hanesyddol yn cael ei reoli mewn modd mwy tryloyw ac atebol.

 

Dywedodd y Dirprwy Weinidog fod angen gofalu am ein treftadaeth a bydd y mesur hwn yn gwireddu hynny,  “Os ydy’r amgylchedd hanesyddol yn mynd i barhau i ddod â llu o fanteision i Gymru, mae’n hollbwysig ein bod yn ei ddiogelu ymhell i’r dyfodol."

 

"Bydd y Bil hwn, y cyntaf o’i fath sy’n benodol i Gymru, yn sicrhau bod pawb sy’n helpu i ofalu am ein treftadaeth – gan gynnwys Llywodraeth Cymru, yr awdurdodau cynllunio lleol, y miloedd o bobl sy’n berchen ar leoedd hanesyddol, neu sy’n gweithio neu’n byw ynddynt – yn gallu gofalu am y pethau hynny sy’n rhoi i Gymru ei hynodrwydd."

 

Gan gyfeirio at yr angen am fod yn fwy effeithiol wrth erlyn, dywedodd, “Mae’r ffaith mai dim ond un erlyniad llwyddiannus am ddifrod anghyfreithiol i heneb a gafwyd yng Nghymru yn ystod y 25 mlynedd diwethaf, er gwaethaf nifer o achosion difrifol, yn dangos bod hwn yn faes lle mae angen inni fod yn fwy effeithiol."

 

Dywedodd y Dirprwy Weinidog hefyd: “Er ein bod yn cydnabod yr angen i ddiogelu ein hamgylchedd hanesyddol, rydym hefyd yn cydnabod na allwn ni ei rewi mewn amser, a rhaid iddo ymateb i anghenion bywyd y presennol o hyd. Nod y Bil hwn yw sicrhau bod yr amgylchedd hanesyddol yn gallu ymateb i unrhyw heriau heb golli ei nodweddion unigryw."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net