Angen adolygu cynllun datblygu lleol Sir Gâr

11/10/2016

Categori: Newyddion

Wrth i bwyllgor cynllunio Cyngor Sir Gaerfyrddin ail-drafod safle Hufenfa Hendy-gwyn ar Daf, mae Cymdeithas yr Iaith wedi dweud y dylai'r Cyngor gadw at y Cynllun Datblygu Lleol a hybu defnydd y safle ar gyfer gwaith yn hytrach na rhagor o dai.

Yng Nghynllun Datblygu Lleol y Cyngor mae safle'r Hufenfa wedi ei glustnodi ar gyfer cyfleoedd economaidd. Yn groes i gyngor swyddogion y cyngor a Chynllun Datblygu Lleol y sir mae'r pwyllgor cynllunio am ganiatáu cynllun i'r tir gael ei ddefnyddio ar gyfer tai.

 

Dywedodd David Williams, is-gadeirydd rhanbarth Caerfyrddin Cymdeithas yr Iaith, “Beth yw diben Cynllun Datblygu Lleol os yw'r Cyngor ei hun yn mynd yn groes iddo? Gallai derbyn hyn osod cynsail ar gyfer ceisiadau i newid safleoedd eraill ar draws y sir. Mae dros 15,000 o dai yn rhan o'r Cynllun Datblygu Lleol fel mae, a does dim tystiolaeth fod eu hangen nhw i gyd. Yn fwy na gwrthod y cais hyn mae angen defnyddio'r cyfle a ddaw gyda'r Adolygiad Statudol yn 2018 i newid y Cynllun yn sylfaenol ar sail y difrod a achoswyd ganddo.”

 

Bydd Cymdeithas yr Iaith yn trafod cynllunio yng nghyfarfod agored nesaf Tynged yr Iaith Sir Gâr ym mis Ionawr. Y bwriad yn arwain at hynny yw casglu gwybodaeth am ddatblygiadau tai dros y blynyddoedd diwethaf o ganlyniad i'r Cynllun Datblygu Lleol.

 

Dim angen mwy o dai

 

Esboniodd David Williams ymhellach, “Does dim gwybodaeth am bwy sy'n dod i fyw yn y tai sydd wedi eu hadeiladu dros y blynyddoedd diwethaf, felly ar ba sail gall y Cyngor ddweud fod y Cynllun Datblygu Lleol yn ateb galw lleol am dai? Rydyn ni wedi gweld cenedlaethau o bobl yn gadael ein cymunedau, gan adael lle ar gyfer mewnfudo, ond yr ateb bob tro yw rhagor o dai."  

 

Rydyn ni wedi dweud o'r dechrau nad yw'r Cynllun Datblygu Lleol yn addas gan nad yw'n seiliedig ar yr angen lleol am dai. Bydd y wybodaeth byddwn ni'n ei gasglu yn dangos hynny a gobeithio yn gallu arwain at adolygiad llawn o'r Cynllun Datblygu Lleol.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru