Allforion cig coch o Gymru yn parhau er gwaethaf cyfyngiadau symud

01/07/2020

Categori: Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Mae'r ffigurau masnach diweddaraf gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi yn dangos fod y galw dramor ar gyfer Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru parhau’n weddol gryf, er gwaethaf y trafferthion yn Ewrop a thu hwnt a achoswyd gan y cyfyngiadau symud oherwydd y Coronafeirws.

Allforiwyd llai o gig eidion a chig dafad o’r DG ym mis Ebrill eleni nag yn y cyfnod cyfatebol y llynedd, ond ni fu cymaint o newid ar gyfer y pedwar mis cyntaf gyda’i gilydd. Cafodd 2.8% yn fwy o gig eidion ei allforio nag ym mhedwar mis cyntaf y llynedd, ond roedd gwerth y cig wedi gostwng ychydig, o £144 miliwn i £131 miliwn. 

 

Allforiwyd 18% yn llai o gig defaid o’r DG na’r llynedd – pan gafwyd blwyddyn lwyddiannus dros ben – ond mae’r ffigurau’n debyg awn i’r hyn oedden nhw yn 2018. Gwerth yr allforion yn ystod pedwar mis cyntaf 2020 oedd £121.7 miliwn, o'i gymharu â £120.2 miliwn yn 2018 a £127.9 miliwn y llynedd. Dal i gynyddu mae allforion porc, a hynny oherwydd y galw mawr amdano o Tsieina.

 

Mae'r ffigurau masnach hefyd yn dangos bod mewnforion i Brydain ym mis Ebrill, yn enwedig cig eidion o Iwerddon a chig oen o Seland Newydd, wedi gostwng ychydig mewn cymhariaeth â’r blynyddoedd blaenorol.

 

Yn ôl Hybu Cig Cymru (HCC), mae ffigurau allforio Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi yn dangos bod galw o hyd am gig o Gymru, er gwaethaf y problemau a achoswyd gan COVID-19 a’r ffaith fod mannau bwyta ar gau.
“Mae ffigurau masnach HMRC ar gyfer y DG ym mis Ebrill yn ymwneud â’r cyfnod pan oedd y cyfyngiadau llymaf ar symud yn bodoli mewn sawl gwlad. Maen nhw hefyd yn adlewyrchu cyfnod pan oedd llawer o westai a thai bwyta – sy’n farchnadoedd pwysig i gig eidion a chig oen o Gymru – ar gau,” meddai Dadansoddwr Data HCC, Glesni Phillips.
“Fodd bynnag, er y cafodd ychydig yn llai o gig ei allforio na’r llynedd, mae cynhyrchwyr wedi addasu i ateb gofynion newydd,” meddai.  “Mae cig oen a chig eidion o Gymru yn dal i gael ei allforio i’r sector manwerthu a sectorau eraill.”
Pwysleisiodd Glesni fod y rhagolygon am weddill y flwyddyn yn ansicr iawn.

 

Llacio cyfyngiadau

 

Meddai, “Rydym yn gweld y cyfyngiadau symud yn cael eu llacio’n raddol mewn sawl gwlad, a dylai hyn helpu’r gwerthiant i’r gwasanaeth bwyd, sydd mor werthfawr i’r sector cig yng Nghymru. Fodd bynnag, mae’n amhosibl rhagweld pa mor gyflym y bydd y galw gan westai a bwytai yn dychwelyd i’r hyn sy’n arferol.

 

“Rydyn ni’n dal i wynebu’r hyn a allai fod yn fwy fyth o ansicrwydd ar ddiwedd y flwyddyn os na chytunir ar gytundeb masnach rhwng y DG a’r UE, a gallai hynny arwain at dariffau uchel ar allforion Ewropeaidd,” rhybuddiodd Glesni. “Mae’r ffigurau hyn hefyd yn tynnu sylw at y ffaith bod dros 90% o allforion cig eidion a chig oen y DG yn mynd i’r UE.”
Mae tueddiadau’r marchnadoedd ac allforion yn cael eu trafod yn fanylach ym Mwletin y Farchnad misol HCC, sydd i'w gael trwy'r wefan.