Ail-strwythuro pêl-droed merched yng Nghymru

14/05/2020

Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru heddiw cyhoeddi ailstrwythuro sylweddol i gêm y merched yng Nghymru, fydd yn dod i rym yn nhymor 2021/22.

Yn dilyn proses adolygu ac ymgynghori helaeth gyda rhanddeiliaid allweddol, bydd strwythur cynghrair pyramid newydd yn cael ei ddiffinio. Bwriad hyn yw darparu pêl-droed merched cystadleuol sy’n briodol i safonau chwarae, gallu economaidd, cyfleusterau a strwythur clybiau.

 

Bydd Haen 1 y pyramid yn parhau yn Gynghrair Cysylltiedig Uniongyrchol ac yn cael ei weinyddu gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru. Bydd pencampwyr y gynghrair yn cymhwyso ar gyfer Cynghrair Pencampwyr Merched UEFA. Bydd Rheoliadau Trwyddedu Clwb UEFA a Chymdeithas Bêl-droed Cymru a gyflwynwyd ar gyfer tymor 2020/21 yn helpu i sicrhau cynghrair genedlaethol gystadleuol o’r safon uchaf, gyda’r holl glybiau’n gweithio o fewn yr un fframwaith.

 

Bydd Haen 2 yn rhanbarthol gyda chynghreiriau gogledd a de newydd fydd yn gysylltiedig â Chymdeithas Bêl-droed Cymru. Bydd y cynghreiriau Haen 2 yn cael eu gweinyddu gan bwyllgorau rheoli annibynnol, gyda rhagor o gefnogaeth gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru.

 

Bydd y broses ymgeisio am drwydded ar gyfer Haen 1 a 2 ar agor i bob clwb yng Nghymru ar gyfer tymor 2021/22. Bydd manylion y meini prawf ar gyfer Haen 1 a 2, gan gynnwys y broses ymgeisio yn cael ei gyhoeddi maes o law.
Yn ogystal ag ailwampio’r ddwy haen uchaf, bydd Cynghrair Datblygu dan 19 newydd yn cael ei chyflwyno. Wedi’u rhannu i gynghrair y gogledd a’r de, bydd y rhain yn cael eu gweinyddu gan yr un pwyllgorau rheoli annibynnol fydd yn gyfrifol am Haen 2. Byddent yn cael eu cyflwyno ar gyfer tymor 2021/22. Bydd cael Tîm Datblygu dan 19 hefyd yn amod gorfodol o gael trwydded i gymryd rhan yn Haen 1.

 

Bydd y Cymdeithasau Ardal yn gyfrifol am weithredu Haenau 3 a 4 yn Lefel Hamdden y pyramid. Gyda’r nod gynyddu cyfranogiad yng ngêm y Merched yng Nghymru, bydd y Lefel Hamdden yn galluogi rhagor o hyblygrwydd o fewn y Rheolau a’r Rheoliadau i gyflawni’r amcan hwn.

 

Platfform cryfach

 

Ar ailstrwythuro’r pyramid, dywedodd Lowri Roberts, Pennaeth Pêl-droed Merched a Genethod CBDC: “Drwy gyflwyno meini prawf penodol a darparu cefnogaeth ychwanegol i’r cynghreiriau a chlybiau Haen 2, bydd hyn yn rhoi platfform cryfach i glybiau baratoi i gamu i Haen 1 ac o ganlyniad, yn creu pyramid domestig mwy cynaliadwy a chynghrair genedlaethol fwy cystadleuol.
“Yn ystod y cyfnod ymgynghori, daeth hi’n glir fod angen cyflwyno cam i bonito pêl-droed genethod dan 16 a thu hwnt, gan nad yw’r strwythur presennol yn cefnogi chwaraewyr i aros gyda’r gêm.”