Agor rhan gyntaf campws Arloesi a Menter Aberystwyth

28/10/2019

Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Cafodd rhan gyntaf Campws Arloesi a Menter Aberystwyth ei agor ddydd Gwener gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit Jeremy Miles.

Wedi’i leoli ar Gampws Gogerddan Prifysgol Aberystwyth, mae Campws Arloesi a Menter Aberystwyth yn darparu cyfleusterau ac arbenigedd o safon byd ar gyfer y sectorau biotechnoleg, technoleg amaeth, a bwyd a diod.

 

Yn ogystal, agorwyd dwy ganolfan ymchwil o’r radd flaenaf sy’n rhan o’r datblygiad sydd wedi derbyn £20m o Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop drwy Llywodraeth Cymru, £12m gan Gyngor Ymchwil y Gwyddorau Biolegol a Biotechnolegol (BBSRC) sydd yn rhan o UK Resaerch and Innovation – a £8.5m gan Brifysgol Aberystwyth.

 

Mae Canolfan Bioburo ArloesiAber yn cynnig cyfleusterau ymchwil a chynhyrchu er mwyn troi gwastraff llystyfiant a deunyddiau naturiol eraill yn gynhyrch diwydiannol megys plastigau, ychwanegion bwyd, cynhyrchion fferyllol a chemegau arbenigol. Mae hefyd yn gartref newydd i brosiect BEACON sy’n cael ei ariannu gan yr UE.

 

Mae Biobanc Hadau Prifysgol Aberystwyth yn gartref i 35,000 o fathau gwahanol o hadau sydd wedi eu casglu dros gyfnod o 100 mlynedd o bob cwr o’r byd, a’u cadw mewn amgylchedd y rheolir ei dymheredd.

 

Dyma un o gasgliadau mwyaf a’r mwyaf amrywiol yn byd o hadau glaswelltau porthiant, meillion, ceirch a’r cnwd ynni Miscanthus ac mae’n darparu banc genetig amhrisiadwy i wyddonwyr sy’n datblygu mathau o gnydau newydd a all ffynnu mewn amodau tyfu cynyddol heriol oherwydd newid hinsawdd.

 

Dywedodd y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit Llywodraeth Cymru, Jeremy Miles: “Rydym yn chwilio’n barhaus am ffyrdd arloesol o gwrdd â her newid hinsawdd, ac i sicrhau'r budd mwyaf posibl ar gyfer lles Cymru wrth i ni newid i fod yn economi carbon isel. Rydym yn falch iawn o weithio gyda'n partneriaid i gyflawni hyn; drwy gefnogi arloesedd cynnyrch a thwf economaidd, a helpu i sicrhau swyddi cynaliadwy o ansawdd uchel i bobl Cymru, tra’n gwneud defnydd llawn o’r adnoddau naturiol yn y rhanbarth.

 

“Mae cyllid yr UE wedi bod yn hanfodol wrth yrru cynnydd a sicrhau bod Cymru yn arwain ymchwil ac arloesi o safon byd, a dylai Cymru fod yn falch o’r cysylltiadau rydyn ni wedi’u hadeiladu rhwng academyddion o safon byd ac arbenigwyr mewn diwydiant.”

 

Carreg filltir

 

Dywedodd yr Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth: “Mae heddiw’n garreg filltir bwysig i Gampws Arloesi a Menter Aberystwyth ac i gampws Gogerddan sydd ers saith deg mlynedd wedi sefydlu ei hun fel canolfan o ragoriaeth fyd-enwog ym maes bridio planhigion. Mae economi canol a gorllewin Cymru yn wynebu heriau sylweddol ac rwy'n falch iawn o weld dwy ganolfan bwysig yn cymryd eu lle wrth galon y datblygiad newydd hwn, y Biobanc Hadau sy’n darparu llyfrgell enetig hanfodol wrth i ni ddatblygu mathau newydd o gnydau a fydd yn ffynnu mewn a hinsawdd sy'n newid, a BEACON, sy'n cynnig ffyrdd o wneud cynhyrchion diwydiannol newydd a chyffrous sy'n fwy caredig i'r amgylchedd. Mae'r rhain a'r cyfleoedd ar gyfer mwy o gydweithio rhwng gwyddonwyr a diwydiant yn y adnodd newydd cyffrous hwn yn hynod bwysig ar gyfer dyfodol yr economi wledig.”

 

Dywedodd Dr Rhian Hayward MBE, Prif Swyddog Gweithredol ArloesiAber: “Rydym yn falch iawn o gwblhau rhan gyntaf y Campws. Mae'r adeiladau newydd eisoes yn llenwi ag ymchwilwyr a gweithgaredd gydweithredol. Bellach gall staff Prifysgol Aberystwyth a'u partneriaid diwydianol weithio ar gynhyrchion a gwasanaethau newydd yn y cyfleusterau estynedig hyn - gan greu mwy fyth o effaith o'r wybodaeth sydd ar gael yma. Edrychaf ymlaen at groesawu cysylltiadau busnes newydd i fynd ar daith o amgylch yr adeiladau ac i drafod eu hanghenion datblygu a deor.”
Willmott Dixon sy’n adeiladu Campws Arloesi a Menter Aberystwyth a’r mae’r gwaith ar ail ran y datblyiad eisoes wedi symud ymlaen yn sylweddol.

 

Wedi ei gwblhau ac yn gwbl weithredol erbyn haf 2020, mi fydd hefyd yn gartref i Ganolfan Wyddoniaeth Ddadansoddol, Canolfan Bwyd y Dyfodol ac yn Ganolfan Arloesi, gan ddarparu amgylchedd lle bydd cydweithio rhwng busnes a’r byd academaidd yn ffynnu.