Aelodau'r Urdd ar ddechrau taith i Batagonia

17/10/2016

Categori: Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Bydd 24 o aelodau hŷn Urdd Gobaith Cymru yn dechrau ar daith fythgofiadwy i Batagonia ddydd Iau yma.

Mae’r bobl ifanc, sydd oll rhwng 16 ac 18 oed yn dod o bob cwr o Gymru, ac yn dilyn ôl traed oddeutu 200 o ieuenctid eraill sydd wedi bod yn ddigon lwcus i fynd ar deithiau i’r Wladfa gyda’r Urdd ers 2008.

 

Bydd y grŵp yn treulio pythefnos yn dilyn rhaglen o weithgareddau arbennig sydd wedi eu trefnu o flaen llaw. Byddant yn ymweld â’r Andes, y Parc Cenedlaethol (Parque Patagonia), Porth Madryn a Buenos Aires. Yn ogystal â hyn byddant yn treulio amser gyda phobl leol o bob oed, o grwpiau henoed i bobl ifanc a phlant mewn ysgolion a cholegau, yn cael blasu Asado, cynnal cyngherddau, Cymanfa Ganu a Noson Lawen yn ogystal â chystadlu yn Eisteddfod Chubut fel unigolion ac fel côr.

 

I Elenya Griffiths o Landudno bydd y daith yn un arbennig iawn, “Dwi wrth fy modd gan y bydda i yn cyflwyno Tlws Goffa Glan Ceuron am y tro cyntaf yn yr Eisteddfod yn Chubut. Tlws yw hi sydd er cof am berthynas i mi, William Hughes aeth draw i Batagonia i fyw o Ddyffryn Nantlle ym 1881.”

 

Derbyniwyd oddeutu 80 o geisiadau i fynd ar y daith eleni, ac roedd rheidrwydd ar bob ymgeisydd llwyddiannus godi £2,400 drwy amrywiol ddulliau er mwyn talu amdano.

 

Cafwyd lot fawr o hwyl yn cynnal gweithgareddau di-ri i godi’r arian, gan gynnwys cyngherddau mawreddog, teithiau cerdded, boreau coffi, rafflau, ceisio am nawdd gan gwmniau, gwerthu cacennau, twmpathau dawns a sioeau ffasiynau.

 

Cyfarfu’r grwp o 24 ynghyd â’r 3 o staff fydd yn mynd gyda hwy ddwywaith yn barod. Maent wedi bod ar gyrsiau preswyl yng ngwersylloedd yr Urdd Glan Llyn a Phentre Ifan, lle buont yn dod i adnabod ei gilydd ac yn paratoi ar gyfer eu taith anhygoel.

 

Hel arian yn greadigol

 

Dywedodd Angharad Wyn Jones, Arweinydd Tim Ieuenctid a Gwersylloedd Rhanbarth Gwent yr Urdd, ac arweinydd y daith i Batagonia eleni “Mae pob un o’r bobl ifanc wedi gweithio’n galed iawn i hel yr holl arian sydd ei angen arnynt i fynd ar y daith, a phob un wedi llwyddo mewn dulliau creadigol iawn! Maent yn griw hwyliog a brwdfrydig, ac rydym oll yn edrych ymlaen yn fawr at gael y profiad unigryw yma gyda’n gilydd.”

 

Aeth Sioned Hughes, Prif Weithredwr yr Urdd ymlaen i ddweud, “Rydym ni fel sefydliad yn falch iawn mai dyma’r drydedd daith tramor y mae’r Urdd wedi ei threfnu eleni, gyda chriw wedi ymweld ag Eurodisney yn y Gwanwyn, ac eraill wedi bod i Gatalonia yn yr haf. Mae’r daith Hydref hwn i Batagonia yn uchafbwynt gweithgareddau rhyngwladol blynyddol yr Urdd, yn darparu profiadau bythgofiadwy i bobl ifanc led-led Cymru i ehangu eu gorwelion, dysgu mwy am wledydd eraill yn ogystal ag addysgu pobl eraill am Gymru â’r Gymraeg.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru