£570,000 i ailddatblygu’r Bandstand ar y Promenâd

Bandstand Aberystwyth

Promenâd Aberystwyth yn “sbardun ar gyfer twf lleol”

Roedd y Gweinidog Tai ac Adfywio Carl Sargeant yn Aberystwyth heddiw i weld sut mae gwaith adfywio yno yn helpu’r Promenâd i fod yn llwyddiant.
Yn ddiweddar, ariannodd Llywodraeth Cymru waith i adfywio’r ardal yn dilyn stormydd, yn ogystal â buddsoddi yng ngwedd a gwneuthuriad yr adeiladau. Yn ystod ei ymweliad, cyhoeddodd y Gweinidog gyllid pellach o £570,000 i ailddatblygu’r Bandstand ar y Promenâd.

 

Dywedodd y Gweinidog:

 

“Mae’n amlwg bod Bandstand eiconig Aberystwyth yn gyfleuster sy’n annwyl i’r trigolion lleol, ac rwy’n falch y gall Aberystwyth edrych ymlaen at ei ailddatblygu diolch i gyllid Llywodraeth Cymru. Bydd hyn yn golygu y gall y gymuned ac ymwelwyr ei fwynhau eto.

 

“Roeddwn i yma yn ddiweddar i gyhoeddi cyllid i drwsio’r Promenâd yn dilyn dinistr y stormydd a hoffwn ganmol pawb sydd wedi gweithio mor galed i adfer y Promenâd i’w lawn ysblander. Mae’r buddsoddiad i wella gwedd a gwneuthuriad yr adeiladau, drwy grantiau gwella eiddo, hefyd wedi gwella glan y môr fel lle i drigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd.

 

“Rwy’n falch o weld y gwahaniaeth y mae cyllid adfywio Llywodraeth Cymru yn ei wneud i’r ardal ac alla’ i ddim gweld unrhyw rheswm pam na all y Promenâd fod yn sbardun ar gyfer twf lleol pellach.”

 

Meddai Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, y Cynghorydd Ellen ap Gwynn:

 

“Mae’r Bandstand yn ganolbwynt i Bromenâd hyfryd Aberystwyth a bydd y buddsoddiad hwn yn mynd law yn llaw â’r holl bethau cyffrous sy’n digwydd yn y dref ar hyn o bryd. Un o amcanion strategol y Cyngor yw datblygu Aberystwyth yn ganolfan ranbarthol a chenedlaethol gydnabyddedig, ac rydym yn ddiolchgar i'r Gweinidog ac i Lywodraeth Cymru am eu hymroddiad i gefnogi’r amcan hwnnw gydag arian o'r gronfa Adnewyddu.”

 

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net