56% o fusnesau bwyd yn cael sgôr hylendid uchel

04/03/2015

Categori: Addysg, Bwyd, Newyddion

Mae mwy na hanner y busnesau bwyd yng Nghymru wedi cael y sgôr uchaf ar gyfer eu safonau hylendid bwyd, a hynny flwyddyn ar ôl i gynllun statudol cyntaf y Deyrnas Unedig ddod i rym yng Nghymru, yn ôl cyhoeddiad gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Vaughan Gething heddiw.

 

Cyhoeddwyd adroddiad newydd gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd am y flwyddyn gyntaf o weithredu’r cynllun ar ôl pasio’r ddeddfwriaeth yng Nghymru sy’n ei gwneud yn orfodol i fusnesau arddangos eu sgoriau hylendid bwyd. Mae’n dangos bod y cynllun statudol wedi chwarae rhan bwysig o ran gwella safonau hylendid bwyd ac wedi codi mwy o ymwybyddiaeth ymysg defnyddwyr ledled Cymru.

 

Yn ôl y ffigurau yn yr adroddiad gwelir fod 56% o fusnesau bwyd wedi cael sgôr o bump – sgôr da iawn – yn y flwyddyn hyd at fis Tachwedd 2014. Gwelwyd cynnydd o 11% yn nifer y busnesau sy’n cael y sgôr uchaf yng Nghymru ers cyflwyno’r system orfodol o arddangos sgoriau hylendid bwyd gyntaf ym mis Tachwedd 2013 (i fyny o 45%).

Gostyngiad yn y busnes gyda sgoriau isel

 

Rhwng mis Tachwedd 2013 a Thachwedd 2014 gwelwyd gostyngiad o 7% yng nghanran y busnesau bwyd a gafodd sgôr sy’n golygu bod angen gwelliant, o tua 14% i 7%. Roedd gostyngiad o 0.6% i 0.3% yn nifer y busnesau a gafodd y sgôr isaf, sef sero.

 

Cyflwynwyd y cynllun sgoriau hylendid bwyd anstatudol yn 2010. Ond nid oedd rhaid i fusnesau arddangos eu sgôr. Ar ôl pasio Deddf Sgoriau Hylendid Bwyd (Cymru) 2013 roedd yn orfodol i bob busnes bwyd arddangos ei sgôr hylendid bwyd yn gyhoeddus ar ei safle, yn dilyn arolygiad, o fis Tachwedd 2013.

 

Yn ôl adroddiad gan yr ASB, mae’r gofyniad i arddangos y sgoriau wedi bod yn ysgogiad mawr i annog busnesau i wella eu safonau hylendid bwyd.

 

Cymru wedi arwain

 

Dywedodd Mr Gething, “Mae Cymru wedi arwain  yn y Deyrnas Unedig drwy gyflwyno system sgorio hylendid bwyd statudol. Rwy’n falch bod y cynllun – y cyntaf o’i fath yn y DU – wedi bod mor llwyddiannus yn ystod ei 12 mis cyntaf."

 

“Mae adroddiad yr ASB yn cadarnhau bod safonau hylendid bwyd wedi parhau i wella mewn sefydliadau bwyd yng Nghymru, a bod arddangos y sgoriau’n orfodol wedi chwarae rhan bwysig yn hyn o beth. Mae hefyd yn dangos bod y cynllun wedi darparu gwybodaeth bwysig i ddefnyddwyr wrth benderfynu ble i fwyta neu brynu bwyd. Mae hyn yn dangos bod y cynllun statudol yn cael yr effaith a ddymunir."

“Dyma enghraifft dda o reoleiddwyr yn cydweithio â busnesau bwyd i gefnogi agenda gyffredin.  

“Er ei bod yn siomedig bod rhai busnesau a gafodd sgôr isel wedi methu ag arddangos eu sticeri gyda’u sgôr, rwy’n siŵr bod awdurdodau lleol yn mynd i’r afael â hyn ac y byddant yn parhau i wneud hynny.

“Mae’r ASB wedi gwneud nifer o argymhellion ac rwy’n edrych ymlaen at gael rhagor o adroddiadau gyda’r newyddion diweddaraf am y cynllun.”

 

Dywedodd Nina Purcell, Cyfarwyddwr yr ASB yng Nghymru, “Mae’r adroddiad yn canolbwyntio ar fusnesau bwyd yn cydymffurfio â chyfraith hylendid bwyd ers cyflwyno’r cynllun statudol."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net