5 unigolyn am newid eu ffordd o fyw mewn rhaglen ffitrwydd newydd

23/03/2018

Categori: Addysg, Chwaraeon, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae cyn chwaraewr rygbi, mam yn ei harddegau a nyrs plant ymysg pum person sydd wedi’u dewis i serennu mewn rhaglen iechyd a ffitrwydd newydd ar S4C.

Bydd FFIT Cymru, fydd ar y sgrin o Ebrill 10, yn dilyn pum aelod o’r cyhoedd wrth iddyn nhw geisio trawsnewid eu ffyrdd o fyw er gwell wrth gychwyn ar ‘daith mewn oes’.

 

Yn ystod y gyfres, sy’n rhedeg am wyth rhaglen, bydd y pump yn cael eu cefnogi, eu cynghori a’u harwain gan y tîm o arbenigwyr y sioe; yr hyfforddwr personol Rae Carpenter, y dietegydd Sioned Quirke a’r seicolegydd Dr Ioan Rees.

 

Mae Mathew Thomas, sy’n hoff o fyrbrydau ac yn pwyso 21 stôn, yn gobeithio trawsnewid ei arferion bwyta a chael gwared ar ei bwysau, ar ôl i’w wraig ei berswadio i ymgeisio am y sioe. Mae’r tad i dri o Ynys Môn eisoes wedi newid ei fywyd ar ôl treulio 12 mis mewn carchar, ar ôl i anaf ddifetha ei yrfa rygbi. Erbyn hyn mae’n gobeithio newid ei ffordd o fyw gyda chymorth tîm arbenigwyr FFIT Cymru.

 

Gobaith mam o Gaernarfon, Catherine Lewis, sy’n 19 mlwydd oed, yw y bydd y sioe nid yn unig yn ei helpu i golli pwysau ond hefyd i fagu hyder. Dyw’r fam i un, erioed wedi bod ar noson allan gyda ffrindiau; mae’n teimlo ei bod hi’n rhy hunan ymwybodol o’i phwysau. Ar ôl dyweddïo gyda’i phartner Jac adeg y Nadolig, mae wedi gohirio mynd i siopa am ffrog priodas, gan ei bod eisiau colli pwysau cyn cerdded i mewn i’r siop.

 

Ar ôl brwydro gyda’i bwysau ers yn ifanc, penderfynodd Leon Welsby, ac wedi gwirioni ar rollercoasters, bod yn rhaid iddo wneud rhywbeth ar ôl ciwio am ddwy awr a hanner i fynd ar un yn Sbaen - cyn cael ei droi i ffwrdd gan nad oedd yn gallu ffitio yn y sedd.  Bydd Leon, sy’n aml yn bwyta’n hwyr y nos ac yn byw ym Mhenybont ar Ogwr, yn mynd yn ôl i Sbaen fis Awst gyda’i gyflogwr - yr Urdd - a’i darged yw ffitio i mewn i’r rollercoaster.

 

Ceisio bod yn well esiampl i’w ddau fab, Macs a Guto, yw nod Nic Davies, sy’n nyrs plant, ac yn ei eiriau ei, bod yn ‘Tad Da nid Tad Trwchus!” Mae’n byw yn Llanelli, lle’r oedd yn arfer chwarae rygbi ddwywaith neu dair yr wythnos. Ond wedi dweud ta-ta i’r bêl hirgron wedi genedigaeth ei blant, fe ddechreuodd ei bwysau gynyddu. Mae’n gweithio shifftiau yn Ysbyty Glangwili ac yn gobeithio newid ei ffordd o fyw ar ôl i’w gydweithwyr a'r doctoriaid swnian arno i golli pwysau.

 

Yn ôl ei chyfaddefiad ei hun, mae'r brif athrawes Judith Owen o Gaernarfon wedi defnyddio ei phroblemau iechyd fel esgus i beidio â chymryd rhan mewn ymarfer corff. Mae’r fam brysur i ddau wedi dioddef gydag afiechyd Crohns er 20 mlynedd, ac yn bellach wedi cael bag colostomy. Mae Judith wedi derbyn nifer o lawdriniaethau dros y cyfnod hwnnw, a bu bron iddi farw un tro ar ôl iddi ddal MRSA.

Er gwaethaf cael y newydd yn ddiweddar ei bod yn dioddef o epilepsi, mae’r doctoriaid wedi’i chynghori i wneud mwy o ymarfer corff. Gyda theulu bywiog, mae hi eisiau manteisio ar FFIT Cymru i wneud rhywbeth iddi hi ei hun, ac yn gweld hyn fel ei chyfle hi i ‘serennu’.

 

Wedi’u dewis o blith gannoedd o ymgeiswyr, daeth 14 o rai gobeithiol i ddiwrnod asesu tîm FFIT Cymru i gael eu profi’n emosiynol ac yn gorfforol.

 

Lisa Gwilym, cyflwynydd y sioe, dorrodd y newyddion i’r pump terfynol, mewn syrpreis yn eu cartrefi a’u mannau gweithio. 

 

Newid eu ffordd o fyw

 

Meddai Lisa: “Rydyn ni wrth ein bodd gyda’n pump arweinydd, roedden nhw wedi dangos awydd gwirioneddol yn ein diwrnod asesu i newid eu ffordd o fyw.

 

“Er bod gan bob un ei reswm ei hunan dros fod eisiau cymryd rhan, maen nhw hefyd yn debyg i lawer iawn o bobl ym mhob rhan o Gymru. Gweithiwr shifftiau sy’n colli prydau, yn bwyta bob sut, bwyd ymhell o fod yn iach, sy’n ei chael yn anodd cadw at drefn ymarfer corff rheolaidd. Mam yn ei harddegau sy’n brwydro gyda phroblemau hyder. Mam brysur sy’n gweithio yn brwydro i ffitio ymarfer corff yn ei ffordd o fyw. Dyn proffesiynol prysur sy’n colli prydau yn ystod y dydd ac yna’n bwyta byr brydau gyda’r nos. A dyn teulu sy’n brwydro i fwyta’n iach ac ymarfer corff, yn bwyta byr brydau gyda’r nos, ond eto sydd eisiau bod yn esiampl dda i’w deulu.

 

“Rydyn ni’n wirioneddol yn edrych ymlaen at weithio gyda nhw dros yr ychydig o fisoedd nesaf i newid eu ffordd o fyw.  Bydd ein tîm o arbenigwyr wrth law i’w cefnogi bob cam o’r ffordd.

 

 

“Rwy’n credu y bydd ein pump yn ysgogi ac yn ysbrydoli pobl Cymru i’r eithaf a galla i ddim disgwyl i’r sioe fynd ar yr awyr mis nesaf.”

 

Cyfres deledu newydd wyth rhan yw FFIT Cymru sy’n cael ei chynhyrchu gan Cwmni Da ar gyfer S4C. Bydd yn cael ei darlledu o 10 Ebrill 2018.  Am ragor o wybodaeth ewch ar lein at s4c.cymru/ffitcymru.