25 peth nad oeddech efallai yn ei wybod am Ffair Aeaf Frenhinol Cymru…

29/10/2014

Categori: Amaethyddiaeth, Hamdden, Newyddion

1. Yn y lle cyntaf roedd y Ffair Aeaf ond yn mynd i redeg fel arbrawf am dair blynedd, i weld a fyddai’n ymarferol. Ond bu hi’n llwyddiant ysgubol o’r flwyddyn gyntaf a ’dyw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ddim wedi edrych yn ôl er 1990.

 

2. Am y 12 mlynedd gyntaf achlysur undydd cymharol fach oedd y ffair. Dim ond wedi i geffylau a chŵn hela gael eu cyflwyno’n llwyddiannus yn ffair 2001 (blwyddyn clwy’r traed a’r genau) y dechreuwyd ei chynnal dros ddau ddiwrnod yn y blynyddoedd dilynol i wneud lle i’r dosbarthiadau a’r cystadlaethau ychwanegol.

 

3. Mae’r gymdeithas yn cael y fraint eleni o groesawu Ei Huchelder y Dywysoges Frenhinol i’r ffair ar ddydd Mawrth 2 Rhagfyr. Dyma fydd pumed ymweliad y Dywysoges Frenhinol â maes y sioe, ond y tro cyntaf iddi ddod i’r Ffair Aeaf. Mae ein cysylltiadau brenhinol yn mynd yn ôl i 1907, tair blynedd ar ôl sefydlu’r gymdeithas, pryd y daeth y Brenin Siôr V yn noddwr, yn cael ei ddilyn gan y Brenin Siôr VI yn 1936. Cymerodd y Frenhines y swydd drosodd yn 1952 a hi yw’r noddwr hyd heddiw.

 

4. Yn wreiddiol cynhaliwyd y ffair yn gyfan gwbl yn Neuadd De Morgannwg. Mae hi bellach yn cymryd y rhan fwyaf o faes y sioe gyda stondinau masnach, marchnad ffermwyr, y neuadd fwyd, cystadlaethau, dosbarthiadau, arddangosiadau ac arddangosfeydd lu.

 

5. Enillydd cyntaf un y Brif Bencampwriaeth yn ôl yn 1990 oedd bustach 19 mis oed o’r enw Lucky Lad. Yn pwyso 645kg, fe’i gwerthwyd am £7,500, tua £16,000 yn arian heddiw! Gwerthwyd pencampwr y llynedd am £6,600.

 

6. Yn ystod ei ymweliad yn 2001, aeth Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru i mewn i’’r cylch a gwneud y penderfyniad beirniadu terfynol ym Mhrif Bencampwriaeth yr Ebolion Cymreig ac arwyddodd lyfr y beirniaid i gadarnhau’i ddewis. Yr enillydd lwcus oedd eboles adran B o’r enw Sianwood Bayleaf, a oedd yn eiddo i Anne a John James.

 

7. Mae 1,250 a mwy o anifeiliaid yn cystadlu yn gwneud Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn ddigwyddiad stoc ddethol gorau’r Deyrnas Unedig, os nad Ewrop a daeth y dyrfa fwyaf erioed o bron 29,500 o ymwelwyr i’r ffair ddeuddydd y llynedd.

 

8. Mae’r neuadd fwyd boblogaidd yn y Ffair Aeaf yn denu cynhyrchwyr o bob rhan o Gymru ac o bellach i ffwrdd ac mae’n orlawn o ddanteithion wedi’u coginio, arddangosiadau, anrhegion Nadolig perffaith a phethau dengar i’w blasu. Eleni bydd y BASC yn cynnal arddangosiadau coginio helgig yn ein cegin arddangos.

 

7. Mae estyn arwynebedd y Ffair Aeaf wedi darparu mwy o le ar gyfer dros 300+ o stondinau masnach. Mae hyn yn golygu bod hyd yn oed yn fwy ar gynnig i’r siopwyr Nadolig eiddgar gydag amrywiaeth enfawr o anrhegion ar gyfer pobl o bob math.

 

10. Am y tro cyntaf, i ddathlu’r jiwbilî arian, bydd gan y Ffair Aeaf noson siopa Nadolig gyda’r hwyr eleni ar nos Lun 1 Rhagfyr, gyda mynediad i faes y sioe am ddim o 4pm.

 

11. Megis gyda digwyddiadau eraill Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, mae parcio yn y Ffair Aeaf AM DDIM.

 

12. Mae teyrngarwch ein harddangoswyr yn chwedlonol. Fe wnaeth enillydd cystadleuaeth parau carcas ŵyn y llynedd, Mr R J Slade, ennill y gystadleuaeth carcas ŵyn yn y Ffair Aeaf gyntaf un yn 1990 hefyd.

 

13. I nodi ei phen-blwydd yn 25 mae’r Ffair Aeaf yn dathlu mewn steil gydag arddangosfa tân gwyllt ysblennydd ag iddi thema jiwbilî arian ar nos Lun 1 Rhagfyr am 7pm. Gwledd i’r llygaid na ddylid ei cholli.

 

14. Nid Cyfarwyddwr y Ffair Aeaf, Mr Will Hanks yw’r cyntaf yn ei deulu i fod yn rhan annatod o’r ffair. Cymerodd Will y swydd drosodd oddi wrth ei dad, Mr Derick Hanks yn 2011.

 

15. Yn 2001, blwyddyn clwy’r traed a’r genau, cafodd y rhan fwyaf o sioeau amaethyddol, ffeiriau a chynulliadau eraill ar draws y Deyrnas Unedig eu canslo, yn cynnwys Sioe Frenhinol Cymru yr haf hwnnw. Fe wnaeth Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru y penderfyniad dewr i fynd ymlaen er gwaethaf popeth, serch y ffaith na fyddai dim anifeiliaid carnau hollt byw yn y ffair. Roedd yr ymateb gan ffermwyr, y gymuned wledig a’r diwydiant amaethyddol yn anhygoel, gyda’r dyrfa fwyaf erioed yn tyrru i’r ffair ac ymweliad gan Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru. A hynny’n gyd-ddigwyddiad hapus, cynhaliwyd y ffair ar yr un diwrnod ag y cyhoeddwyd Cymru’n rhydd o glwy’r traed a’r genau.

 

16. Mae’n llawer mwy na sioe stoc ddethol yn unig. Mae’r Ffair Aeaf yn cynnal amrywiaeth enfawr o wahanol ddosbarthiadau a chystadlaethau, yn cynnwys dosbarthiadau merlod a chobiau Cymreig, sioe ddofednod Gymreig genedlaethol, sioe gŵn hela’r NSA, cystadlaethau dofednod wedi’u trin a chynhyrchion cig, dosbarthiadau coginio, cynnyrch a gwaith llaw, garddwriaeth a gosod blodau, cystadlaethau hufen iâ, caws, cwrw a seidr … mae rhywbeth i bawb gymryd rhan ynddo.

 

17. Mae llawer o gorau ysgolion a chorau cymunedol lleol yn cael eu gwahodd i ddod i’r Ffair Aeaf i ddiddanu’r ymwelwyr gyda’u datganiadau hyfryd o garolau Nadolig a chaneuon y gwyliau.

 

18. A oeddech yn gwybod bod Siôn Corn yn ymwelydd rheolaidd â’r Ffair Aeaf? Gellir dod o hyd iddo, ynghyd â’i gynorthwywyr bach, yn Nhŷ Ynys Môn, ble mae’n falch o gwrdd â’r ymwelwyr iau â’r ffair. Fe allant hyd yn oed gael anrheg Nadolig cynnar – os ydynt wedi bod yn blant da!

 

19. Bob blwyddyn mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru’n cynnal cystadleuaeth cerdyn Nadolig. Er ei fod yn cael ei feirniadu’n gynharach a’i gyhoeddi yn Sioe Frenhinol Cymru ym mis Gorffennaf, mae’r cerdyn buddugol yn cael ei ddadlennu ac yn barod i’w brynu yn y Ffair Aeaf, ble cyflwynir eu gwobr i’r enillydd ifanc. Enillydd eleni yw Aaliyah James, disgybl yn Ysgol Iau Mount Street, Aberhonddu.

 

20. Yn y Ffair Aeaf yn 2010 roedd Llanelwedd yn un o’r mannau oeraf yn y Deyrnas Unedig gyda’r tymheredd yn -18oC.

 

21. Os nad ydych yn ddigon ffodus o allu dod draw i’r Ffair Aeaf yn bersonol, gellwch gadw llygad ar yr holl weithgaredd o’r ffair drwy wylio S4C o 10am – 4pm ar y ddau ddiwrnod (1 a 2 Rhagfyr) neu drwy wrando ar BBC Radio Cymru.

 

22. Os ydych yn aelod o Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru mae gennych hawl i docynnau i’r Ffair Aeaf am bris gostyngol. Gweler www.rwas.co.uk am fwy o fanylion.

 

23. Un o brif noddwyr Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yw HSBC. Y Midland Bank yn wreiddiol, bu HSBC yn noddi’r ffair ers ei dechreuad 25 mlynedd yn ôl. Mewn cydnabyddiaeth o’u teyrngarwch a’u cefnogaeth barhaus, bydd 25ain ffair eleni’n cael ei hagor yn swyddogol gan Roy Davies, Roderick Williams ac Allan Wilkinson o HSBC.

 

24. Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru’n cymryd 12 mis i’w threfnu.  Mae gennym tua 250 o swyddi stiwardiaid, y mae’r mwyafrif llethol ohonyn nhw’n cael eu cyflawni gan ein gwirfoddolwyr, sy’n rhoi eu hamser, eu hymroddiad a’u teyrngarwch i’r gymdeithas ac sydd heb amheuaeth yn cyfrannu at lwyddiant y ffair. Ni allem wneud hebddynt.

 

25. I ddathlu 25 pen-blwydd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru rydym wedi comisiynu tei dyn a sgarff merch cynhyrchiad arbennig, cyfyngedig a fydd ar gael i’w prynu o siop y sioe yn ystod y ffair ddeuddydd neu ar-lein ar www.rwas.co.uk

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net