Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol Gwasanaethau Plant x2

Trosolwg

Mae'r Gwasanaethau Plant yn bwriadu recriwtio dau Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol i weithio gyda'n timau Plant sy'n Derbyn Gofal ac Amddiffyn Plant yn y Drenewydd a'r Trallwng.

Cyflogwr: Cyngor Sir Powys

Cyflog: £34,538 i £36,379

Dyddiad Cau: 30/04/2018 (322 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Y Drenewydd a'r Trallwng

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol Gwasanaethau Plant

Cyflog: Graddfa 12 Pwynt 39 i Bwynt 41 £34,538 i £36,379 y flwyddyn £17.9020 i £18.8562 yr awr

Mae Powys yn sir o harddwch naturiol eithriadol yng nghanolbarth Cymru. Mae yma drefi marchnad hanesyddol a chymunedau cyfeillgar a bywiog - mae'n lle hyfryd i fyw a gweithio. Rydym yn benderfynol o greu cyngor agored, rhagweithiol ac atyniadol sy'n cael ei ysgogi gan y diwylliant a'r ymddygiad cywir.

Mae'r Gwasanaethau Plant yn bwriadu recriwtio dau Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol i weithio gyda'n timau Plant sy'n Derbyn Gofal ac Amddiffyn Plant yn y Drenewydd a'r Trallwng. Rhaid i'r ymgeiswyr delfrydol fod a phrofiad o weithio mewn amgylchedd prysur lle mae trosiant y gwaith yn gyflym, a rhaid iddynt allu ymgymryd ag achosion cymhleth a gwaith llys.

Mae creu'r diwylliant, y gwerthoedd a'r ymddygiad iawn yn bwysig i Bowys. Rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn unigolyn profiadol ac uchel ei gymhelliant gydag ymrwymiad i gynorthwyo plant a theuluoedd a chynnal y safonau ymarfer proffesiynol uchaf bosibl.

Rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar:
* Cymhwyster priodol ym maes gwaith cymdeithasol priodol (er enghraifft, gradd mewn Gwaith Cymdeithasol, DipSW neu gymhwyster cyfwerth)
* O leiaf 3 blynedd o brofiad ol-gymhwyso gan gynnwys profiad trylwyr ym maes gwaith plant a theuluoedd
* Gwybodaeth o'r ddeddfwriaeth gyfredol, canllawiau cenedlaethol a'r arfer gorau sy'n berthnasol i'r swydd
* Gallu cyfathrebu ac adeiladu perthnasoedd effeithiol gyda phlant a'u teuluoedd, staff, y cyhoedd a phobl broffesiynol eraill
* Gallu trafod a dylanwadu ar eraill

Buddion
* Pecyn Adleoli - lwfans adleoli hael o hyd at GBP 8000 am symud i Bowys
* Cyfleoedd gweithio hyblyg, gan gynnwys pythefnos 9-diwrnod, sy'n golygu y gallwch ddarganfod eich cydbwysedd delfrydol rhwng bywyd a gwaith!
* Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol gyda chyfraniad hael gan y cyflogwr
* Gwyliau blynyddol - Mae gan staff amser llawn hawl i 28 diwrnod y flwyddyn o wyliau blynyddol. 28 diwrnod ar ol pum mlynedd o gyflogaeth barhaus mewn llywodraeth leol
* Cyfle i fod yn rhan o Gynllun Prydlesu Ceir.

Mae timau Plant y Drenewydd a'r Trallwng wedi'u lleoli yng nghanol golygfeydd hyfryd rhannau uchaf Dyffryn Hafren ym Mhowys. Mae swyddfeydd y Cyngor ar y ffin a Sir Amwythig ac o fewn cyrraedd cerbyd o Wrecsam, Amwythig, Telford a thraffordd M6.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*