Uwch Gynorthwy-ydd Clercol

Trosolwg

Mae angen Uwch Gynorthwy-ydd Clercol i weithio yn y Tîm Rheoli Pla yn adran Gwasanaethau Masnachol y gyfarwyddiaeth Datblygu Economaidd.

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Cyflog: £18,319 - £20,541

Dyddiad Cau: 19/11/2018 (158 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Cyngor Caerdydd Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 4UW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 029 2087 2222

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae angen Uwch Gynorthwy-ydd Clercol i weithio yn y Tîm Rheoli Pla yn adran Gwasanaethau Masnachol y gyfarwyddiaeth Datblygu Economaidd.

Fel rhan o’r gwasanaeth rheng flaen prysur bydd disgwyl i chi gynorthwyo’r Rheolwr Rheoli Pla i redeg yr adran o ddydd i ddydd.

Mae’r swydd yn cynnwys darparu busnes a chymorth cefn swyddfa i'r adran.
Mae hyn yn cynnwys delio â cheisiadau gan y cyhoedd, busnesau neu adrannau eraill y Cyngor mewn perthynas â materion Pla lle bydd angen rhoi cyngor technegol yn ogystal â chymryd archebion.
Mae hefyd gofyn i ddeiliad y swydd gadw cofnodion ariannol cywir a chofnodion sy’n ymwneud â gwasanaethau yn ogystal ag ystadegau crynhoi.

Prif ddyletswydd y swydd yw cynorthwyo’r Rheolwr Rheoli Pla wrth ymdrin â chyfrifon a chysoni incwm yn ogystal â chydlynu contractau busnes.

Mae’r swydd hon yn gallu bod yn un amrywiol ac yn un sy’n rhoi boddhad. Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus allu gweithio dan bwysau ac o fewn terfynau amser tynn.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Sarah Brown, Arweinydd Grŵp ar 029 2087 2934.

Dylai’r ymgeiswyr llwyddiannus allu cyfathrebu’n effeithiol drwy gyfrwng y Gymraeg hyd at Lefel 2 – Sylfaen.

Mae’r swydd yn addas i’w rhannu.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd ceisiadau Cymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel sefydliad sector cyhoeddus mawr, mae’n bwysig i ni ein bod yn cefnogi lles economaidd ein dinasyddion a bod ein gweithlu yn adlewyrchu’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu’n well. Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion:
dan 25 oed
nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant
o’n cymunedau lleol, gan gynnwys rhai o gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig Caerdydd yn arbennig
sy’n gallu cyfathrebu yn rhugl yn Gymraeg

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*