Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Merched y Wawr x 3 swydd

Trosolwg

Cyflogir chi gan Ferched y Wawr, Elusen Wirfoddol Rhif 506789, fel Swyddog Datblygu/Hyrwyddo. Mae’n hanfodol eich bod yn rhugl yn y Gymraeg. Disgwylir i chi fod yn gydnabyddus ag amcanion...

Cyflogwr: Merched y Wawr

Cyflog: Graddfa 23 - £21,268 (pro rata)

Dyddiad Cau: 30/11/2017 (328 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

De Cymru, Gorllewin Morgannwg, Ceredigion a Phenfro

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Tegwen Morris, Cyfarwyddwr Merched y Wawr

Ffôn: 01970 611 661

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swydd 1: Merched y Wawr Ceredigion a Phenfro (10 awr yr wythnos)
Swydd 2: Merched y Wawr Gorllewin Morgannwg (5 awr yr wythnos)
Swydd 3: Clybiau Gwawr y De (12½ awr yr wythnos)

Oriau hyblyg gellir cyfuno swyddi

Cyflogir chi gan Ferched y Wawr, Elusen Wirfoddol Rhif 506789, fel Swyddog Datblygu/Hyrwyddo. Mae’n hanfodol eich bod yn rhugl yn y Gymraeg. Disgwylir i chi fod yn gydnabyddus ag amcanion a delfrydau’r Mudiad. Disgwylir i chi fod yn aelod llawn o Ferched y Wawr. Disgwylir i chi ymgymryd â gwaith cyffredinol y Mudiad o dan gyfarwyddyd y Cyfarwyddwr Cenedlaethol.

Lleoliad ac oriau gwaith

Mae’r swyddi yn rhan amser, a fydd yn oriau hyblyg ac yn gweithio o gartref.

Swydd 1: Merched y Wawr Ceredigion a Phenfro (10 awr yr wythnos)

Swydd 2: Merched y Wawr Gorllewin Morgannwg (5 awr yr wythnos)

Swydd 3: Clybiau Gwawr y De (12½ awr yr wythnos).

Disgwylir i’r person a apwyntir fod yn barod i weithio gyda’r hwyr ac yn ystod y penwythnosau yn achlysurol. Trafodir adnoddau megis ffôn a chyfrifiadur yn dilyn cyfweliad. Os gweithir oriau ychwanegol gellir cael amser yn rhydd yn ei le, yn unol â chytundeb gyda’r Cyfarwyddwr Cenedlaethol.

Cyflog: Graddfa 23 £21,268 (pro rata)

Dyddiad cychwyn: 1 Ionawr 2018

Prif Ddyletswyddau

1. Cynnal aelodaeth bresennol yr ardal trwy:

(i) gadw mewn cysylltiad a thrwy ymweld â changhennau
(ii) gynnig cymorth a chyngor i aelodau a swyddogion canghennau pan fo angen;
(iii) cynorthwyo canghennau i lunio rhaglen, trwy roi gwybodaeth iddynt am siaradwyr a.y.y.b;
(iv) fynychu Pwyllgorau Rhanbarth, a pharatoi adroddiad ar eu cyfer;
(v) fynychu’r is-bwyllgorau rhanbarthol ac unrhyw bwyllgorau perthnasol eraill a drefnir ganddynt.
(vi) hyrwyddo gweithgareddau cenedlaethol mewn cysylltiad â’r Cyfarwyddwr.

2. Cynyddu aelodaeth yr ardal trwy:

(i) ddenu aelodau newydd, cynnal canghennau ac ystyried sefydlu canghennau newydd yn ôl y galw;
(ii) annog a chynorthwyo swyddogion Rhanbarthol i drefnu gweithgareddau i hyrwyddo’r Mudiad yn y canghennau;
(iii) ddosbarthu deunydd hysbysebu’r mudiad
(vi) godi statws drwy gynrychioli’r mudiad ar wahanol gyrff a phwyllgorau lleol.

3. Marchnata’r Mudiad drwy arddangos a gwerthu nwyddau’r Mudiad mewn gweithgareddau allanol i’r Mudiad e.e. Yr Ŵyl Cerdd Dant a.y.y.b.

4. Mynychu’r Pwyllgorau Rhyngranbarthol, Cyfarfod Blynyddol a’r Cyfarfodydd Staff.

5. Cyflawni dyletswyddau penodedig yn ymwneud â’r pwyllgorau Gŵyl a Hamdden ac Iaith a Gofal.

6. Mynychu cyrsiau hyfforddiant sydd yn berthnasol i’r swydd mewn ymgynghoriad ac ar gais y Cyfarwyddwr neu’r Llywydd Cenedlaethol.

7. Hyrwyddo gweithgareddau cenedlaethol mewn cysylltiad â’r Cyfarwyddwr sef y Penwythnos Preswyl, Cwis Hwyl, Ciniawau’r Llywydd, Cyrsiau Crefft, Eisteddfod yr Urdd, Eisteddfod Genedlaethol, Sioe Llanelwedd, y Ffair Aeaf ac unrhyw weithgaredd ychwanegol y Mudiad e.e.teithiau.

8. Codi statws trwy gynrychioli’r Mudiad ar wahanol gyrff a phwyllgorau lleol o dan gyfarwyddyd y Cyfarwyddwr Cenedlaethol.

9. Edrych am nawdd er mwyn hybu’r Mudiad a gweithredu’r grantiau hynny.

10. Sicrhau bod gwybodaeth ranbarthol yn cael ei drosglwyddo i’r Swyddfa er mwyn diweddaru gwefan Merched y Wawr.

11. Defnyddio’r dechnoleg fodern i hyrwyddo gweithgareddau’r Canghennau, Rhanbarthau a’r Mudiad.

12. Cydweithio â’r Cyfarwyddwr, y Llywydd Cenedlaethol a’r Pwyllgor Llywio i gyflawni gwaith y Mudiad.

13. Unrhyw waith arall sy’n gydnaws â’r dyletswyddau uchod yn ôl cyfarwyddyd y Cyfarwyddwr.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*