Swyddog Hybu a Hwyluso

Trosolwg

Datblygu gwaith Comisiynydd y Gymraeg o hybu a hwyluso defnyddio’r Gymraeg yn y sectorau anstatudol sef gyda busnesau ac elusennau er mwyn annog iddynt gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg ar sail wirfoddol.

Cyflogwr: Comisiynydd y Gymraeg

Cyflog: £29,100 i £34,750

Dyddiad Cau: 27/06/2017 (302 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Caerdydd, Caernarfon, Rhuthun neu Gaerfyrddin

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 0845 6033 221

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Contract
Contract cyfnod mamolaeth: 9-12 mis. Croesawir ceisiadau am secondiad

Cyflog
Y raddfa gyflog flynyddol ar gyfer y swydd hon yw £29,100 i £34,750. Caiff y cyflog ei dalu’n fisol, fel rheol ar y diwrnod olaf yn y mis.

Lleoliad
Caerdydd, Caernarfon, Caerfyrddin neu Ruthun

Trefniadau Pensiwn
Mae Comisiynydd y Gymraeg yn gweithredu Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil. Yn unol â Deddf Pensiynau 2008 mae’n ofynnol i ni eich cofrestru’n awtomatig – os ydych am eithrio eich hunan o’r cynllun pensiwn bydd gofyn i chi ein hysbysu yn ysgrifenedig.

Oriau Gwaith
Yr oriau amodol ar gyfer staff sy’n gweithio llawn-amser yw 37 awr yr wythnos, heb gynnwys toriadau prydau bwyd. Oriau arferol yw 9.00 tan 5.00.

Oriau hyblyg
Mae’n rhydd i staff Comisiynydd y Gymraeg ddewis gweithio oriau hyblyg. O dan y cynllun, mae’n rhaid i unigolyn weithio cyfanswm o 37 awr yr wythnos (yn ddarostyngedig i’r hawl i gario amser drosodd).

Gwyliau
Yn flynyddol cewch 31 diwrnod y flwyddyn o wyliau gyda chyflog. Yn ogystal cewch 10 diwrnod o wyliau cyhoeddus a braint.

Cyfnod Prawf
Bydd eich swydd gyda Chomisiynydd y Gymraeg ar brawf am 6 mis.


Ysmygu ac Iechyd
Yn unol â deddfwriaeth genedlaethol, ni chaniateir ysmygu yn unrhyw ran o swyddfeydd Comisiynydd y Gymraeg.

Dyddiad cau: 12.00 canol dydd, 27 Mehefin 2017  

PRIF DDYLETSWYDDAU:

CYNYDDU DEFNYDD

1. Cynyddu Defnydd
Datblygu gwaith Comisiynydd y Gymraeg o hybu a hwyluso defnyddio’r Gymraeg yn y sectorau anstatudol sef gyda busnesau ac elusennau er mwyn annog iddynt gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg ar sail wirfoddol.

2. Arferion Gorau
Gweithio i sicrhau fod arferion gorau'r sectorau anstatudol yn cael eu hamlygu a’u rhannu.

3. Addysgu
Gweithio i addysgu’r sectorau anstatudol o’r cyfleoedd i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg, a’r cyhoedd o’r cyfleodd i gynyddu eu defnydd o wasanaethau Cymraeg.

Bydd y gwaith yn cynnwys mynychu a threfnu digwyddiadau a chynnal hyfforddiant ar gyfer y sefydliadau dan sylw. Sicrhau bod negeseuon cyson yn cael eu cyfleu i sefydliadau ar draws y sectorau anstatudol.

4. Gwaith ymchwil
Casglu tystiolaeth, gwneud gwaith ymchwil meintiol ac ansoddol neu gomisiynu eraill i’w wneud.

5. Rhoi Cymorth
Cynorthwyo i gynllunio a rhedeg prosiectau sydd wedi’u llunio’n benodol ar gyfer ehangu’r defnydd o’r Gymraeg yn y sectorau anstatudol.

6. Cyfarfodydd
Mynychu cyfarfodydd/arddangosfeydd a chyflwyno i gynulleidfaoedd fel bo’n briodol. Gall hyn olygu teithio a/neu weithio oriau anghymdeithasol ar hyd a lled Cymru a dros y ffin.

7. Cwynion Anstatudol
Delio gyda chwynion yn ymwneud â’r sectorau anstatudol.

8. Gwneud sylw
Cadw dan ystyriaeth unrhyw sefyllfaoedd ac achosion ble gall fod yn briodol i’r Comisiynydd wneud sylw am hybu a hwyluso’r Gymraeg i Weinidogion Cymru.

9. Cymorth
Cynnig cymorth ymarferol un i un i fusnesau ac elusennau

DYLETSWYDDAU CYFFREDINOL

10. Gweithredu’n gyson ac yn amserol yn unol â holl bolisïau a chanllawiau’r Comisiynydd.

11. Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau perthnasol eraill yn ôl y galw.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)