Swyddog Hyb

Trosolwg

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer unigolyn ymrwymedig sy’n meddu ar sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid gwych i ymuno â thîm Hybiau’r Dwyrain yn Llanrhymni, Tredelerch a Llaneirwg.

Cyflogwr: Cyngor Dinas Caerdydd

Cyflog: £17,419 - £20,138

Dyddiad Cau: 20/04/2018 (332 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Cyngor Caerdydd. Neuadd y Sir, Glanfa’r Iwerydd Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 4UW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 029 2087 2222

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Hyb

CS50252451

Categori Swydd: Cyllid/Refeniwiau/Budd-daliadau, Tai

Math o Gontract: Parhaol

Oriau Gwaith: Llawn Amser

Gwasanaeth: Cymunedau, Tai a Gwasanaethau Cwsmeriaid

Graddfa:Gradd 4

Cyflog: £17,419 - £20,138

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer unigolyn ymrwymedig sy’n meddu ar sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid gwych i ymuno â thîm Hybiau’r Dwyrain yn Llanrhymni, Tredelerch a Llaneirwg. Yn ddelfrydol byddwch yn meddu ar wybodaeth am y Budd-dal Tai a chynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor, ynghyd â Thai gan gynnwys y Ddeddf Diwygio Lles, a’r dewisiadau sydd ar gael i helpu’r bobl yr effeithir arnynt.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynorthwyo â’r gwaith o gydlynu ystod eang o wasanaethau’r cyngor, gan gynnwys llyfrgelloedd, a bydd yn rhaid iddo gydweithio â nifer o sefydliadau partner i gynnig gwasanaeth holistig.

Byddwch yn cynorthwyo i hybu cynhwysiant digidol ac ariannol, yn helpu cwsmeriaid i wneud cais am fudd-dal ar-lein, yn cynorthwyo â hyfforddiant cyfrifiadurol sylfaenol ac yn helpu cwsmeriaid yn ôl i fyd gwaith.

Bydd gennych brofiad o ddarparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid, byddwch yn gweithio’n dda mewn tîm a bydd gennych ymagwedd hyblyg. Bydd gennych sgiliau cyfathrebu a Thechnoleg Gwybodaeth eithriadol, a’r gallu i ddatrys anghydfodau mewn modd cadarnhaol ac adeiladol.

Byddai’r gallu i siarad ieithoedd eraill, yn benodol Somalieg, Arabeg neu Bwyleg, o fantais.

Dylai’r ymgeisydd llwyddiannus allu cyfathrebu’n effeithiol yn Gymraeg hyd at Lefel 4 - Uwch.

Mae’r swydd yn destun Gwiriad Manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Am sgwrs anffurfiol, ar ôl darllen y disgrifiad swydd, cysylltwch â Rebecca Davies ar (029) 20 780994.

Bydd angen gweithio ar benwythnosau a chyda’r hwyr yn ôl rota a gall lleoliad y gwaith amrywio.

Mae’r swydd hon yn addas i'w rhannu.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni chaiff ceisiadau rydym yn eu derbyn yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*