Swyddog Gweinyddol

Trosolwg

Swyddog Gweinyddol ar gyfer y Clybiau i gyflawni gwaith gweinyddol ar gyfer rhediad y Mudiad, yn ogystal â bod yn gyfrifol am waith cyffredinol gweinyddol y Swyddfa.

Cyflogwr: Clybiau Ffermwyr Ieuainc Sir Gâr

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 29/03/2018 (35 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Swyddfa C.Ff.I Sir Gaerfyrddin Ty Amaeth, Lle Cambrian Caerfyrddin , Sirgaerfyrddin, Cymru SA31 1QG

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Mr Rhodri Lewis

Ffôn: 01267237693

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Y MUDIAD

Mudiad Ieuenctid gwirfoddol yw Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin ac mae’n darparu gwasanaeth i bobl ifanc rhwng 10-26 oed yng nghefn gwlad Gorllewin Cymru. Mae gan y Mudiad 24 Clwb ac yn unol â’r cyfansoddiad, disgyn y prif weithgareddau o fewn yr amcanion canlynol:-

1. Gweithredu yn y gymuned – codi arian, prosiectau Cymunedol / amgylcheddol a gwaith gwirfoddol o fewn cymunedau.

2. Addysg a hyfforddiant (hyfforddi swyddogion, Arweinyddion Clybiau a.y.b).

3. Addysg amaethyddol a chymdeithasol (cystadlaethau a gweithgareddau hyrwyddo datblygiad a sgiliau personol).

4. Datblygu prosiectau newydd.

5. Darparu a hyrwyddo darpariaeth addysgiadol a chymdeithasol i ddatblygu unigolion i gyfrannu’n llawn yn eu cymunedau gweldig.

TEITL Y SWYDD

Swyddog Gweinyddol Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin.

PRIF BWRPAS Y SWYDD

Swyddog Gweinyddol ar gyfer y Clybiau i gyflawni gwaith gweinyddol ar gyfer rhediad y Mudiad, yn ogystal â bod yn gyfrifol am waith cyffredinol gweinyddol y Swyddfa.

RÔL Y SWYDDOG

• Cynorthwyo’r Trefnydd gyda DBS Checks a Charity Commission.
• Bod yn gyfrifol am anfonebau y Mudiad
• Cynorthwyo gweddill y staff wrth iddynt drefnu cystadlaethau a digwyddiadau amrywiol yng nghalendr y Mudiad.
• Gweinyddu materion corfforaethol y Clybiau a’r Sir.
• Bod yn gyfrifol am weinyddiaeth ddyddiol yn Swyddfa’r Sir gan gyflawni’r dyletswyddau perthnasol.
• Cydweithio gyda staff a thîm o swyddogion y Mudiad.
• Cyfrannu’n gadarnhaol at hyrwyddo delwedd gyhoeddus a nod ac amcanion y Mudiad.
• Cyfrannu at ddatblygiad proffesiynol a phersonol fel unigolyn ac mewn tîm.CYMWYSTERAU A SGILIAU HANFODOL

Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar y sgiliau canlynol:

• Bod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg
• Sgiliau trefnu a chyfarthrebu dwyieithiog ar lafar ac yn ysgrifenedig
• Gallu cyfrifiadurol (yn cynnwys pecynnau Microsoft word, excel, powerpoint, publisher, ebyst, y we a gwefannau cymdeithasol).
• Sgiliau rhyngbersonol da gyda’r hyder i ymdrin â chwsmeriaid yn gwrtais ac effeithiol.
• Y gallu i weithio a threfnu gwaith yn annibynnol ac i weithio dan bwysau.
• Y parodrwydd i ddysgu a datblygu yn y swydd.
• Bod yn gyfrinachol pan mae’r angen.
• Trwydded Yrru lân a’r gallu i fynychu digwyddiadau’r Mudiad yn hanfodol.

CYMWYSTERAU A SGILIAU DYMUNOL

• Bydd gwybodaeth a diddordeb yn y Mudiad â’r cymunedau gwledig yn fanteisiol.
• Byddai profiad o waith trefniadol a gweinyddol yn fanteisiol ond nid yn hanfodol.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Hysbyseb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)