Swyddog Gweinyddol Y Gyfadran Gysylltiol

Trosolwg

Bydd deiliad y swydd hon yn ymgymryd â rôl allweddol wrth gefnogi gweithgarwch dwy Ganolfan sydd wrth wraidd datblygiadau cyfrwng Cymraeg y Brifysgol. Bydd elfen o’r gwaith (0.6) yn cynnig....

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cyflog: £21,585 - £24,983 pro rata per year

Dyddiad Cau: 19/04/2018 (333 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Campws Caerfyrddin Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA31 3EP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01267 676842

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Canolfan Peniarth (0.6 CALI) a’r Ganolfan Gwasanaethau Cymraeg (0.4 CALI)

Bydd deiliad y swydd hon yn ymgymryd â rôl allweddol wrth gefnogi gweithgarwch dwy Ganolfan sydd wrth wraidd datblygiadau cyfrwng Cymraeg y Brifysgol. Bydd elfen o’r gwaith (0.6) yn cynnig cefnogaeth i weithgarwch y Gyfadran Gyslltiol a leolir oddi fewn i Ganolfan Peniarth. Bydd yr elfen arall (0.4) yn cefnogi gwaith y Ganolfan Gwasanaethau Cymraeg sy’n gyfrifol am gynnig hyfforddiant a gwasanaethau cefnogi cyfrwng Cymraeg i’r Brifysgol yn fewnol ac i gyrff allanol trwy drefniant masnachol.

Mae’r swydd hon felly’n cynnig cyfle unigryw i unigolyn gyfrannu at weithgarwch cyffrous oddi fewn i’r Brifysgol.

Prif nod y swydd hon (0.6) ydyw darparu cymorth gweinyddol o ran cyfathrebu gydag ysgolion, trefnu cyrsiau’r Gyfadran Gysylltiol, cefnogi ymweliadau ysgolion, sicrhau cefnogaeth cyllid a pharatoi deunyddiau i’w anfon i ysgolion. Yn ogystal bydd gofyn i rhan ddeiliad y swydd gefnogi gweithgaredd gweinyddol ehangach y ddwy ganolfan yn ystod gwahanol gyfnodau o’r flwyddyn gan sicrhau cefnogaeth weinyddol o ran sicrhau hawlfraint adnoddau a gweithgareddau gweinyddol o ddydd i ddydd.

Mae’r Gyfadran Gysylltiol yn gynllun arloesol sy’n rhan ganolog o ymateb Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant i agenda ‘trawsnewid addysg’ Llywodraeth Cymru. Mae’r cynllun, sy’n darparu ystod o fodylau Lefel 4 i ddisgyblion a myfyrwyr ôl-16 sy’n ystyried ymgeisio am le mewn prifysgol, wedi bodoli ers 9 mlynedd bellach a gwelwyd dros 2500 o bobl ifanc o dros 30 o ysgolion uwchradd a cholegau addysg bellach yn manteisio ar y ddarpariaeth yn ystod y cyfnod hwnnw.

Bydd cyfraniad y deiliad i’r Ganolfan Gwasanaethau Cymraeg (0.4) yn cynnwys cynorthwyo gyda gwaith cofrestru myfyrwyr ar fodylau iaith Gymraeg a phrosesu’r marciau gan weithredu fel dolen gyswllt â’r Gofrestrfa a’r swyddogion sicrhau ansawdd priodol. Bydd hefyd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus gefnogi Cyfarwyddwr y Ganolfan a’i darlithwyr wrth iddynt baratoi deunyddiau ac adnoddau ar gyfer sesiynau hyfforddiant neu wrth ymgymryd â gwaith gweinyddol sy’n gysylltiedig â phrosiectau ymchwil a enillir.

Mae’r swydd hon yn amodol ar archwiliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Mae’r gallu i gyfathrebu a gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Noder: er mwyn gwneud cais a chael eich ystyried am y swydd bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais, oherwydd ni dderbynnir CV ond fel dogfen i ategu ffurflen wedi’i chwblhau.

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*