Swyddog Datblygu Busnes

Trosolwg

Cefnogi cynhyrchwyr bychan bwyd a diod yn Ne Cymru i gydweithio a datblygu prosiectau cydweithredol.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Cyflog: £25,528 - £28,109

Dyddiad Cau: 24/11/2017 (363 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Gweler y ffurflen gais

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Elen Llwyd Williams

Ffôn: 01248 668628

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cefndir

Pwrpas y prosiect yw cefnogi cynhyrchwyr bychan bwyd a diod yn ogystal â chynhyrchwyr sector y tir yn siroedd Pen-y-bont, Caerffili, Blaenau Gwent, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf, Sir Fynwy, Casnewydd, Castell Nedd Port Talbot, Powys, Torfaen a Bro Morgannwg i gydweithio a datblygu prosiectau cydweithredol.

Bydd y prosiect yn gatalydd er mwyn cynyddu cyfranogiad cynhyrchwyr a’u hannog i gymryd rhan, lle byddent yn derbyn cefnogaeth i ffurfio clystyrau cydweithredol er mwyn creu prosiectau penodol fydd yn darparu cyfleoedd busnes pellach. Caiff busnesau gefnogaeth i ddatblygu eu capasiti a’u gallu, hwyluso trosglwyddo gwybodaeth a deallusrwydd y diwydiant ac atgyfnerthu integreiddiad y gadwyn gyflenwi. Bydd y pwyslais ar gydweithio, ychwanegu gwerth a datblygu’r farchnad er mwyn creu prosiectau newydd.

Ariennir y cynllun trwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 - 2020, a’r corff arweiniol yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Nod

I arwain datblygiad y prosiect a darpariaeth y gwasanaeth i fusnesau newydd neu rhai sydd yn tyfu yn bennaf o fewn yr ardal ddaearyddol a nodir. Bydd disgwyl i ddeilydd y swydd fod yn rhagweithiol, gan ddarparu anogaeth a chefnogaeth yn enwedig i fusnesau sydd ddim yn ymgysylltu a darparwyr cefnogi busnes. Bydd hefyd angen llywio a hwyluso datblygiad prosiectau yn y rhanbarth, ac annog datblygiad clystyrau o fusnesau er mwyn dechrau prosiectau cydweithredol fydd yn arwain at dwf yn eu busnesau.

Prif Gyfrifoldebau

Datblygiad Prosiect a Darpariaeth Gwasanaethau

● Sicrhau darpariaeth o wasanaethau’r prosiect i gynhyrchwyr bychan bwyd a diod yn ogystal â chynhyrchwyr sector y tir o fewn yr ardal benodol
● Meithrin perthynas agos gyda chynhyrchwyr a phroseswyr i adnabod eu hanghenion busnes trwy ddiagnostig a chreu cynllun cefnogi priodol
● Recriwtio grwpiau ac unigolion ar draws y gadwyn gyflenwi i’r prosiect gyda ffocws ar botensial ar gyfer twf a chreu prosiectau cydweithredol
● Gweithio gyda grwpiau o gynhyrchwyr, ac unigolion, i adnabod a datblygu cynnyrch a marchnadoedd newydd
● Paratoi cynllun gweithredu a chynnal asesiad diagnostig ar ddechrau’r gwaith gyda phob grŵp/unigolyn a rheoli’r adnoddau o fewn cyllideb y prosiect
● Creu cysylltiadau da gydag unigolion, busnesau a chyrff eraill sy’n ymwneud ag arloesedd, datblygu cynnyrch a datblygu marchnadoedd newydd i sicrhau darpariaeth gydlynol
● Gweithio’n agos gyda’r Rheolwr Prosiect a gweddill y tîm i gynllunio, rheoli a gweithredu portffolio o ddigwyddiadau/arddangosfeydd gan sicrhau cynnwys perthnasol a deniadol
● Trefnu a darparu gweithdai a digwyddiadau o fewn y Rhanbarth
● Adnabod anghenion, cynllunio a chynghori busnes ar eu datblygiad, gan gyfeirio at ffynonellau eraill o gefnogaeth lle bo'n briodol
● Annog perchnogaeth y cleient o’r busnes ac unrhyw brosiectau a ddatblygir trwy gydol y broses cefnogi
● Cymryd cyfrifoldeb dros bob gweithgaredd a datblygiad cleient yn y rhanbarth a sicrhau bod targedau daearyddol yn cael eu cyrraedd
● Parhau i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o arbenigeddau eraill gan sicrhau darpariaeth gwasanaeth gyfannol i’r cwsmer; gydag ymrwymiad i gwblhau unrhyw ymchwil, dysgu a datblygiad angenrheidiol i fodloni'r gofynion hyn

Monitro a Gwerthuso

● Sicrhau bod adroddiadau cywir a pherthnasol yn cael eu darparu ar ddiwedd y gwaith gyda phob grŵp/unigolyn a bod deilliannau’n cael eu monitro’n gywir, yn cael eu hadolygu a'u hadrodd i'r Rheolwr Prosiect yn unol â gofynion y cytundeb, ac er mwyn bodloni gofynion archwilio perthnasol
● Cadw cofnodion manwl o bob gweithgaredd a gwaith papur er mwyn sicrhau monitro a chyflawni targedau prosiect i gydymffurfio gyda systemau adrodd a monitro'r prosiect a Llywodraeth Cymru
● Cymryd cyfrifoldeb i sicrhau bod pob dogfennaeth ar gyfer gwaith a gyflawnwyd o fewn y rhanbarth yn gyfredol ac wedi'i gwblhau yn unol â gofynion y cynllun
● Cynhyrchu adroddiad terfynol ar ddiwedd y gwaith gyda phob grŵp/unigolyn, a fydd yn adrodd ar gryfderau a gwendidau’r gweithgaredd/cymorth a dderbyniwyd.


Arall

● Sicrhau bod safonau ansawdd, gwasanaeth cwsmer, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch yn cael eu bodloni
● Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill, a chynnig mewnbwn i aseiniadau bwyd cysylltiedig a gwblheir gan Menter a Busnes yn ôl y galw
● Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol

● Addysg hyd lefel gradd, neu gymwysterau cyfwerth mewn amaeth, datblygu bwyd, yn ymwneud a’r tir, neu bwnc perthnasol
● Profiad dangosadwy o weithio gyda chynhyrchwyr cynradd yng Nghymru
● Dealltwriaeth drylwyr o’r sectorau bwyd-amaeth a diwydiannau’r tir yng Nghymru, gyda’r gallu i adnabod yr wybodaeth a'r gwaith ymchwil diweddaraf sy'n berthnasol i'r sector
● Gallu dadansoddi a defnyddio tystiolaeth, a meddwl yn ddargyfeiriol
● Gallu asesu a deall anghenion y cleientiaid yn glir, a'u cefnogi yn ôl eu gofynion nhw
● Ymwybyddiaeth eang o ddatblygiad polisi, yn ogystal â strategaethau a pholisïau Llywodraeth Cymru
● Sgiliau cydlynu cryf
● Dealltwriaeth dda neu brofiad o weithio gyda’r sector preifat.
● Gallu datblygu ac integreiddio gwasanaethau newydd mewn modd effeithiol ac amserol
● Sgiliau cyflwyno a rhyngbersonol o safon uchel
● Gallu bod yn rhagweithiol a gyda'r brwdfrydedd i yrru pethau ymlaen yn effeithiol, boed hynny’n annibynnol neu fel rhan o dîm
● Person hunanysgogol ac ymroddedig, yn derbyn cyfrifoldeb dros osod ac adolygu blaenoriaethau ar gyfer cyflawni targedau, gyda ffocws clir ar ansawdd, gan roi ystyriaeth i anghenion y cwsmer
● Ymwybyddiaeth o safonau diogelwch bwyd a gofynion rheoleiddio’r diwydiant
● Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) llafar ac ysgrifenedig rhagorol
● Sgiliau technoleg gwybodaeth o safon uchel yn cynnwys Word, Excel, PowerPoint, E-bost, cronfeydd data a'r Rhyngrwyd
● Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio (gall y swydd olygu teithio ledled Cymru)

Manteisiol

• Cefndir a/neu brofiad mewn maes sy'n gysylltiedig â sectorau bwyd-amaeth neu ddiwydiannau’r tir
● Profiad o drefnu digwyddiadau

Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy lenwi ffurflen gais a ffurflen cyfle cyfartal (sydd ar gael ar ei gwefan www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ag Elen Llwyd Williams ar 01248 668628.

Cyfweliadau

Byddwn yn cynnal cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yng Nghaerdydd ar ddydd Mercher, 29 Tachwedd 2017. Os yw’r dyddiad hwn yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Dyddiad Cau

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw: 10.00 y bore, dydd Gwener, 24 Tachwedd 2017.

Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Ceir copi o’n Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar ein gwefan:
http://www.menterabusnes.co.uk/en/about/equality-and-diversity-policy

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais am Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)