Swyddog Cefnogi

Trosolwg

Nod y swydd hon yw i ddarparu cefnogaeth weinyddol i’r Prosiect Cadwyni Cyflenwi Lleol.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Cyflog: £18,808 - £22,100 pro rata 60%

Dyddiad Cau: 26/10/2017 (334 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Tŷ Meandros 54a Heol Bute Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 5AF

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Elen Llwyd Williams

Ffôn: 01248 668628 neu 07843 023732

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cefndir

Pwrpas y prosiect yw cefnogi cynhyrchwyr bychan bwyd a diod yn ogystal a chynhyrchwyr sector y tir yn siroedd Pen-y-bont, Caerffili, Blaenau Gwent, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf, Sir Fynwy, Casnewydd, Castell Nedd Port Talbot, Powys, Torfaen a Bro Morgannwg i gydweithio a datblygu prosiectau cydweithredol.

Bydd y prosiect yn gatalydd er mwyn cynyddu cyfranogiad cynhyrchwyr a’u hannog i gymryd rhan, lle byddent yn derbyn cefnogaeth i ffurfio clystyrau cydweithredol er mwyn creu prosiectau penodol fydd yn darparu cyfleoedd busnes pellach. Caiff busnesau gefnogaeth i ddatblygu eu capasiti a’u gallu, hwyluso trosglwyddo gwybodaeth a deallusrwydd y diwydiant ac atgyfnerthu integreiddiad y gadwyn gyflenwi. Bydd y pwyslais ar gydweithio, ychwanegu gwerth a datblygu’r farchnad ar gyfer creu prosiectau.

Ariennir y cynllun trwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 - 2020, a’r corff arweiniol yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Nod ac Amcanion Cyffredinol y Swydd

Nod y swydd hon yw i ddarparu cefnogaeth weinyddol i’r prosiect trwy:

• Cydlynu a darparu cefnogaeth i dîm y prosiect, a fydd yn cynnwys darparu gwybodaeth, gweithredu a chofnodi gweithgareddau.
• Bod yn gyfrifol dros ddarparu gwybodaeth am y prosiect, megis data allbynnau, at ddefnydd mewnol yn ogystal â phartneriaid a rhanddeiliaid allanol.
• Sicrhau fod holl ddogfennaeth y prosiect yn gywir ac wedi cael ei archifo.
• Cynnal a datblygu systemau gweinyddol y cynllun.
• Cydlynu a darparu cefnogaeth i’r Swyddog Marchnata ac Ymchwil, a fydd yn cynnwys darparu gwybodaeth, gweithredu a chofnodi gweithgareddau.
• Cefnogi â threfniadau amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithdai
• Cwblhau tasgau marchnata a chyfathrebu cyffredinol
• Bod yn rhyngweithiol a gweithio’n annibynnol heb oruchwyliaeth.


Prif Gyfrifoldebau

Darparu gwybodaeth a chefnogaeth swyddfa i dîm y prosiect
• Darparu cymorth gweinyddol dibynadwy ac effeithlon a chefnogaeth i dîm y prosiect.
• Trefnu a chymryd cofnodion mewn cyfarfodydd (mewnol ac allanol).
• Gweithio’n agos gyda thîm y prosiect i baratoi a threfnu gweithdai a digwyddiadau.
• Teithio i leoliadau ledled Cymru i fynychu digwyddiadau, gweithdai a lansiadau prosiect ayyb.
• Sicrhau bod digwyddiadau yn rhedeg yn llyfn a darparu gwerth i gwsmeriaid a gwesteion.
• Cyfathrebu gydag asiantaethau allanol perthnasol.
• Cydlynu a chrynhoi gweithgareddau misol aelodau’r tîm er mwyn cynhyrchu adroddiadau misol a chwarterol (meintiol ac ansoddol).
• Casglu, cyflwyno a storio'r holl wybodaeth angenrheidiol yn unol â gofynion cyllid a monitro’r cynllun.
• Sicrhau bod ffeiliau’r tîm yn cynnwys yr wybodaeth sy’n ofynnol a chefnogi’r Rheolwr Prosiect i gynnal archwiliad rheolaidd.
• Datblygu a rheoli cronfa ddata cleientiaid a systemau ar gyfer casglu gwybodaeth a deilliannau’r prosiect.
• Cofnodi targedau’r tîm a’u gwirio yn erbyn dogfennau cymeradwyaeth.
• Sicrhau cydymffurfiaeth gyda’r ddeddfwriaeth diogelu data priodol.
• Ymdrin ag ymholiadau ar lein a thros y ffôn a’u hanfon ar y swyddogion priodol.
• Cadw cofnodion yn effeithlon o fewn fframwaith cytûn i fodloni gofynion ariannol Cyngor Pen-y-bont a Llywodraeth Cymru/Ewrop a dilysrwydd allbynnau.
• Mynychu cyfarfodydd a chynrychioli’r prosiect yn ôl y galw.

Ymchwil a Monitro
• Cefnogi'r Rheolwr Prosiect i gofnodi, casglu a dadansoddi adborth cleientiaid.
• Mewnbynnu data’n gywir.
• Dadansoddi cyflawniad y prosiect o’i dargedau trwy sicrhau bod y data yn gyfredol.
• Cefnogi'r Rheolwr Prosiect trwy fynychu cyfarfodydd gyda chleientiaid yn ôl y galw i gasglu unrhyw waith papur a data monitro perthnasol.
• Sicrhau bod cronfeydd data a systemau'r prosiect yn cael eu cynnal a'u bod yn gyfredol ac yn effeithlon.
• Cysylltu â chleientiaid, darparwyr a phartneriaid allanol i gydlynu gweithgareddau / digwyddiadau.

Arall
• Sicrhau bod safonau ansawdd, gwasanaeth cwsmer, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch yn cael eu cyrraedd
• Derbyn unrhyw ddyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill yn ôl y galw
• Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw


Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol
• Cymhwyster CGC lefel 3 neu uwch, a/neu profiad gwaith dangosadwy mewn maes perthnasol.
• Sgiliau trefnu a chydgysylltu rhagorol gyda’r gallu i weithio i ddyddiadau tynn
• Sgiliau gweinyddol a rhyngbersonol ardderchog
• Sgiliau cyfathrebu llafar o safon uchel
• Sgiliau ysgrifennu dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) cywir
• Gallu mewnbynnu data’n gywir a chadw data yn unol â chyfreithiau Diogelu Data perthnasol
• Gallu i ddilyn gweithdrefnau a phrosesau er mwyn cynnal cydymffurfiaeth, ansawdd a chysondeb
• Sgiliau prawf ddarllen da
• Gallu asesu ac ymdrin ag ymholiadau’n effeithlon ac yn brydlon.
• Brwdfrydedd dros waith y rhaglen.
• Gallu cymryd cofnodion mewn cyfarfodydd sy’n glir, cryno a chywir.
• Gallu ysgogi ei hun yn greadigol gan dderbyn y cyfrifoldeb am osod ac adolygu blaenoriaethau i gyflawni targedau, gyda ffocws clir ar ansawdd
• Gallu bod yn rhagweithiol a gyrru pethau ymlaen yn effeithlon
• Gallu parhau i wneud eu gwaith eu hunain yn ogystal â bod yn rhan o dîm
• Sgiliau technoleg gwybodaeth gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, cronfeydd data, E-bost a’r Rhyngrwyd
• Trwydded yrru lawn a defnydd o gar

Manteisiol
• Gwybodaeth a dealltwriaeth am y sectorau amaeth, bwyd a diod neu diwydiannau’r tir yng Nghymru
• Profiad marchnata a trefnu digwyddiadau
• Profiad dangosadwy o weithio yn y diwydiant amaethyddol neu fwyd yng Nghymru


Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy lenwi ffurflen gais a ffurflen cyfle cyfartal (sydd ar gael ar ein gwefan www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ag Elen Llwyd Williams ar 01248 668628 neu 07843 023732.


Cyfweliadau

Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar 31 Hydref 2017. Os yw’r dyddiad hwn yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.


Dyddiad Cau

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw: 26 Hydref 2017.


Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Gwelwch ein gwefan i gael copi o’n Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth:
http://www.menterabusnes.co.uk/en/about/equality-and-diversity-policy

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen monitro cyfleoedd cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)