Swyddog Cydlynu Hyfforddiant Iaith

Trosolwg

Gallwn ystyried penodi ar sail secondiad i’r swydd hon. Cytundeb hyd y 31/03/19

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Cyflog: NJC 20 - 25 (£19,430 - ££22,658)

Dyddiad Cau: 20/06/2018 (217 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Lleolir y swydd yn un o swyddfeydd Mudiad Meithrin (Aberystwyth, Caerdydd, Llangefni neu Wrecsam) ond bydd disgwyl i’r person ymweld â’r brif Swyddfa yn Aberystwyth yn rheolaidd.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Helen Williams

Ffôn: 01970 639639

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Prif nod y cynllun yw sicrhau bod gweithlu’r Blynyddoedd Cynnar cyfrwng Cymraeg yn derbyn cyfleoedd amrywiol i ddysgu a datblygu eu gallu yn y Gymraeg, er mwyn medru defnyddio’r iaith yn hyderus yn y gweithle a thu hwnt. Bydd y cynllun hefyd yn cynorthwyo’r sefydliadau unigol (boed yn Gylch Meithrin neu’n feithrinfa ddydd) i gwrdd â’u gofynion busnes, megis diwallu gofynion iaith cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen.

Gweithredir y cynllun drwy bartneriaeth Cwlwm, gyda’r rhaglenni hyfforddiant wedi eu cyllido a’u darparu gan Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu iddi/iddo gyfathrebu yn effeithiol ar sawl lefel a chyd-weithio ag eraill.

Mae hon yn swydd am dymor penodol o Ebrill 2018 hyd at mis Mawrth 2019. Dyddiad cau : 24ain o Fai Dyddiad cyfweliadau : 6ed o Fehefin (yn Aberystwyth)

Gwneud Cais:

Mae Mudiad Meithrin yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

dros e-bost at: adnoddaudynol@meithrin.cymru
neu drwy eu danfon at: Y Tîm Adnoddau Dynol, Mudiad Meithrin, Boulevard de Saint Brieuc, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1PD

Dyddiad Cau:

11:59yp 20.06.2018

Cyfweliadau

29ain o Fehefin yn Swyddfa Aberystwyth

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)