Rheolwr Prosiect

Trosolwg

I arwain a rheoli tîm prosiect Cadwyni Cyflenwi Lleol i ddatblygu a darparu’r gwasanaeth i fuddiolwyr.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Cyflog: £34,157

Dyddiad Cau: 26/10/2017 (334 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Tŷ Meandros 54a Heol Bute Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 5AF

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Elen Llwyd Williams

Ffôn: 01248 668628 neu 07843 023732

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cefndir

Pwrpas y prosiect yw cefnogi cynhyrchwyr bychan bwyd a diod yn ogystal a chynhyrchwyr sector y tir yn siroedd Pen-y-bont, Caerffili, Blaenau Gwent, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf, Sir Fynwy, Casnewydd, Castell Nedd Port Talbot, Powys, Torfaen a Bro Morgannwg i gydweithio a datblygu prosiectau cydweithredol.

Bydd y prosiect yn gatalydd er mwyn cynyddu cyfranogiad cynhyrchwyr a’u hannog i gymryd rhan, lle byddent yn derbyn cefnogaeth i ffurfio clystyrau cydweithredol er mwyn creu prosiectau penodol fydd yn darparu cyfleoedd busnes pellach. Caiff busnesau gefnogaeth i ddatblygu eu capasiti a’u gallu, hwyluso trosglwyddo gwybodaeth a deallusrwydd y diwydiant ac atgyfnerthu integreiddiad y gadwyn gyflenwi. Bydd y pwyslais ar gydweithio, ychwanegu gwerth a datblygu’r farchnad ar gyfer creu prosiectau.

Ariennir y cynllun trwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 - 2020, a’r corff arweiniol yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.


Nod y Swydd

I arwain a rheoli tîm prosiect Cadwyni Cyflenwi Lleol i ddatblygu a darparu’r gwasanaeth i fuddiolwyr yn y siroedd a nodir uchod. Dylai darpariaeth a gweithrediad y themâu a’r ffrydiau gwaith fod wedi'u targedu'n effeithiol i gyrraedd prif ffocws y rhaglen, sef cynyddu cyfranogiad cynhyrchwyr er mwyn creu cyfleoedd busnes pellach drwy dechnegau megis clystyru a chydweithio, fydd yn cryfhau isadeiledd busnesau micro.


Prif Gyfrifoldebau

Rheoli
• Cynllunio a rheoli rhaglen waith y prosiect
• Arwain, rheoli, ysgogi a datblygu tîm darparu’r prosiect gan gynnwys rheoli perfformiad y tîm
• Rheoli isgontractwyr sy’n darparu gwasanaethau i’r rhaglen, gan gynnwys cynnal cyfarfodydd monitro perfformiad rheolaidd i sicrhau ansawdd
• Sicrhau bod targedau’r prosiect yn cael eu cyflawni a bod y gwasanaeth o'r safon uchaf posib
• Rheoli cyllideb y prosiect wrth sicrhau gwerth am arian
• Monitro, adolygu ac adrodd yn ôl ar ddeilliannau, gwariant ac yn unol â gofynion y cytundeb, gan gynnwys creu, cynnal a chadw systemau rheolaeth effeithiol er mwyn bodloni gofynion archwilio perthnasol
• Sicrhau bod gofynion Cyngor Pen-y-bont yn cael eu cyrraedd wrth hawlio cyllid, gan sicrhau darparu gwybodaeth ariannol gywir ynghyd â thystiolaeth gefnogol
• Mynychu cyfarfodydd adolygu cytundeb gyda yn ôl y galw

Gweithredu
• Gweithredu strategaeth farchnata a chyfathrebu integredig yn effeithiol, gan gynnwys trwy weithgareddau yn y cyfryngau, ar lein ac mewn digwyddiadau ar draws y rhanbarth
• Gweithredu rhaglenni gwaith penodol o fewn amserlen a chyllideb
• Sicrhau bod strategaethau a pholisïau Cyngor Pen-y-bont, Llywodraeth Cymru a Menter a Busnes yn cael eu cynnwys yn narpariaeth y rhaglen
• Cadw ymwybyddiaeth barhaus o ddatblygiadau yn y maes trwy adnabod unrhyw gyfleoedd pellach i’r prosiect
• Ysgrifennu brîff ar gyfer darnau gwaith penodol a sicrhau bod gofynion caffael y prosiect yn cael eu cyrraedd
• Cynorthwyo gyda chefnogi cleientiaid / grwpiau os bydd y tîm yn brysur a bod angen

Cyfathrebu
• Sicrhau cyfathrebu cyson gyda phartneriaid a phrif fudd-ddeiliad y prosiect, a’u bod yn cael mewnbwn digonol i unrhyw ddatblygiadau, ac yn derbyn gwybodaeth cynnydd yn amserol
• Creu cysylltiadau cryf gyda sefydliadau perthnasol ac arbenigwyr blaengar er mwyn canfod yr wybodaeth a'r gwaith ymchwil diweddaraf
• Gweithio’n agos gyda sefydliadau/asiantaethau eraill sy’n darparu rhaglenni wedi’u hariannu gan Ewrop i sicrhau eu bod yn ymwybodol o ddatblygiadau'r rhaglen
• Lledaenu gwybodaeth/themâu, canfyddiadau ymchwil a chynnwys y rhaglen i’r tîm, gan sicrhau bod canfyddiadau craidd diwydiannol y prosiect yn cael eu cynnwys yn eu cyfrifoldebau o ddydd i ddydd
• Cynrychioli’r prosiect trwy fynychu pwyllgorau/grwpiau perthnasol, adnabod ffyrdd o gydweithio gyda gwasanaethau/sefydliadau eraill i wella darpariaeth y gwasanaeth yn ei gyfanrwydd

Arall
• Sicrhau bod safonau ansawdd, gwasanaeth cwsmer, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch yn cael eu cyrraedd
• Derbyn unrhyw ddyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill yn ôl y galw
• Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw


Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol
• Addysg hyd lefel gradd, neu gyfwerth, mewn marchnata bwyd, amaethyddiaeth, diwydiannau’r tir neu bwnc perthnasol
• Meddu ar gymhwyster rheoli a/neu brofiad dangosadwy ar lefel rheolaeth
• Profiad dangosadwy o weithio gyda’r diwydiannau’r tir, amaeth neu bwyd a diod yng Nghymru
• Dealltwriaeth drylwyr o’r sectorau bwyd a diod, amaeth a diwydiannau’r tir yng Nghymru, gyda’r gallu i adnabod yr wybodaeth a'r gwaith ymchwil diweddaraf sy'n berthnasol i'r sectorau hynny
• Gallu rhannu themâu, canfyddiadau ymchwil a chynnwys y rhaglen mewn modd ymarferol a chlir sy'n berthnasol i'r gynulleidfa
• Profiad diweddar o weithio gyda sefydliadau un ai yn y sector bwyd, diod, diwydiannau’r tir neu amaeth
• Ymwybyddiaeth eang o ddatblygiad polisi perthnasol, yn ogystal â strategaethau a pholisïau Llywodraeth Cymru
• Gallu monitro perfformiad gwasanaeth isgontractwyr, gan weithredu'n brydlon ac yn broffesiynol i ddatrys unrhyw broblemau a nodwyd yn ôl yr angen
• Dealltwriaeth gynhwysfawr o egwyddorion a dulliau gweithredu marchnata a chyfathrebu
• Rhwydweithiau datblygedig ar lefel strategol, ynghyd â phrofiad o feithrin perthnasoedd strategol cydweithredol gyda gwasanaethau/sefydliadau eraill
• Sgiliau cynllunio ariannol a rheolaeth effeithiol, gan sicrhau gwariant amserol a chost effeithiol o gyllidebau
• Gallu datblygu ac integreiddio gwasanaethau newydd mewn modd effeithiol ac amserol
• Gallu gwneud penderfyniadau anodd ac amserol er budd y busnes a/neu’r gwasanaeth, gan gynnwys codi pryderon addas yn ymwneud â darpariaeth y gwasanaeth, cyllidebau ac isgontractwyr.
• Person hunanysgogol, yn derbyn cyfrifoldeb dros osod ac adolygu blaenoriaethau ar gyfer cyflawni targedau, gyda ffocws clir ar ansawdd
• Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) llafar ac ysgrifenedig rhagorol
• Sgiliau technoleg gwybodaeth o safon uchel yn cynnwys Word, Excel, PowerPoint, E-bost, cronfeydd data a'r Rhyngrwyd
• Trwydded yrru lawn a defnydd o gar

Manteisiol
• Profiad dangosadwy o weithredu strategaethau marchnata a chyfathrebu integredig yn effeithiol
• Profiad blaenorol o drefnu digwyddiadau


Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy lenwi ffurflen gais a ffurflen cyfle cyfartal (sydd ar gael ar ein gwefan www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Elen Llwyd Williams ar 01248 668628 neu 07843 023732.


Cyfweliadau

Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar 31ain Hydref 2017. Os yw’r dyddiad hwn yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.


Dyddiad Cau

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw: 26ain o Hydref 2017.


POLISI CYDRADDOLDEB AC AMRYWIAETH

Ceir copi o’n Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar ein gwefan:
http://www.menterabusnes.co.uk/en/about/equality-and-diversity-policy

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen monitro cyfleoedd cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)