Rheolwr Dysgu Cymraeg

Trosolwg

Fel ein Rheolwr Dysgu Cymraeg, byddwch yn arwain ac yn rheoli ardaloedd Sir y Fflint a Wrecsam yn effeithiol o ran y contract Dysgu Cymraeg.

Cyflogwr: Coleg Cambria

Cyflog: £42,955 - £48,069

Dyddiad Cau: 26/06/2018 (272 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Glannau Dyfrdwy a Wrecsam

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01978 267368

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rheolwr Dysgu Cymraeg

Glannau Dyfrdwy a Wrecsam

£42,955 - £48,069 y flwyddyn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Fel ein Rheolwr Dysgu Cymraeg, byddwch yn arwain ac yn rheoli ardaloedd Sir y Fflint a Wrecsam yn effeithiol o ran y contract Dysgu Cymraeg.

Mae’n rhaid i chi sicrhau bod darpariaeth y cwricwlwm yn bodloni anghenion dysgwyr, cyflogwyr a rhanddeiliaid eraill a’i bod o'r ansawdd uchaf posibl o ran canlyniadau dysgwyr a bodlonrwydd dysgwyr / cyflogwyr a'i bod hefyd yn cyd-fynd â gweledigaeth, cenhadaeth, nodau a gwerthoedd y Coleg. Bydd rhaid i chi hefyd sicrhau bod y ddarpariaeth yn effeithiol, yn effeithlon a’i bod yn hyrwyddo diwylliant o ragoriaeth a chyfle cyfartal.

Gan gynorthwyo dysgwyr i gyflawni a symud ymlaen yn llwyddiannus, byddwch yn rheoli disgyblaeth ac ymddygiad myfyrwyr ac yn datblygu arferion addysgu a dysgu yn barhaus yn y maes, gan sicrhau profiad dysgu blaengar ac arloesol yn y sector i'n dysgwyr. Byddwch yn ymgysylltu â dysgwyr i gynorthwyo gyda gwella’r ddarpariaeth a chyflawni neu ragori ar y targedau cwricwlwm ac ansawdd.

Fel ein Rheolwr Dysgu Cymraeg, bydd gennych radd berthnasol (neu gymhwyster cyfwerth), ynghyd â chymhwyster dysgu a phrofiad o weithio yn y sector addysg. Gyda’r gallu i lunio a gweithredu polisïau a strategaethau gweithredol, byddwch yn gwybod am ddulliau cyllido, cynllunio cyllidebau, rheoli adnoddau a chynllunio cwricwlwm / ansawdd. Byddwch yn deall ystod eang o ddulliau addysgu a dysgu ac yn defnyddio dull hyfforddiant dan arweiniad hyfforddwyr wrth addysgu a dysgu.

Nid yw profiad blaenorol o arwain tîm yn hanfodol, ond rydym yn gofyn eich bod chi'n gallu ysgogi a chanfod cyfleoedd datblygu priodol ar gyfer aelodau'r tîm a’ch bod yn gyfforddus gyda herio staff yn briodol a chyda cynnal sgyrsiau anodd.

Mae’n hanfodol eich bod yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 26/06/2018

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*