Rhaglen i Raddedigion x10

Trosolwg

Oes gennych chi ddiddordeb yn y modd y mae arian cyhoeddus yn cael ei wario yng Nghymru ac awydd cryf i wneud gwahaniaeth? Oes arnoch chi eisiau gyrfa sy’n cyfrif? Os felly, efallai mai ein rhaglen...

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Cyflog: £20,100 - £28,000

Dyddiad Cau: 13/11/2017 (250 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

I'w drafod

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 029 2032 0540

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Teitl: Rhaglen i Raddedigion

Crynodeb: Oes gennych chi ddiddordeb yn y modd y mae arian cyhoeddus yn cael ei wario yng Nghymru ac awydd cryf i wneud gwahaniaeth? Oes arnoch chi eisiau gyrfa sy’n cyfrif? Os felly, efallai mai ein rhaglen i raddedigion yw’r union beth yr ydych yn edrych amdano!

Os byddwch yn dewis ymuno â ni, cewch gefnogaeth lawn i ennill cymhwyster cyfrifeg ICAEW sy’n cael ei gydnabod yn rhyngwladol ac yn destun canmoliaeth.

Tra’n gweithio gyda nifer o dimau ar draws Swyddfa Archwilio Cymru, cewch gyfleoedd i gasglu gwybodaeth a phrofiad mewn agweddau amrywiol ar ein gwaith archwilio ariannol ac archwilio perfformiad.

At hynny, byddwch yn elwa o’r cyfle i ddatblygu llawer o sgiliau eraill gan gynnwys arweinyddiaeth, meddwl yn feirniadol a deallusrwydd emosiynol, yn diweddu mewn cymhwyster a gydnabyddir gan ILM.

Mae ein Rhaglen i Raddedigion hefyd yn cynnig cyfle unigryw i fynd ar secondiad: gallai hyn fod yn fewnol neu ar draws y Sector Cyhoeddus ehangach ac i sefydliadau eraill sy’n cael eu cyllido drwy arian cyhoeddus. Rydym yn gweithio drwy Gymru gyfan ac fel aelod o’r staff archwilio disgwylir i chi deithio i swyddfeydd cleientiaid amrywiol.

Nid yw gyrfa yn Swyddfa Archwilio Cymru yn ymwneud â rhifau yn unig, mae’n golygu gwneud gwahaniaeth – gyrfa sydd wir yn cyfrif!

Mae rhaglen Hyfforddeion Graddedig 2018 bellach ar agor a gall ymgeiswyr sydd â diddordeb wneud cais gan ddefnyddio ein porth e-recriwtio, WAO e-recruitment portal.

Am wybodaeth bellach ynglŷn â’r rhaglen dewiswch un allan o’r rhestr ganlynol:
1. Am bwy rydym ni’n edrych?
2. Beth allwn ni ei gynnig i chi?
3. Beth fyddwch chi’n ei wneud?
4. Sut ydym ni’n dewis ein hyfforddeion?

Am bwy rydym ni’n edrych?

Ni waeth pa ddisgyblaeth y gwnaethoch raddio ynddi, rydym yn edrych am unigolion â chefndir academaidd cryf, sy’n ymrwymedig i wella gwasanaethau’r sector cyhoeddus ac sy’n gweld eu hunain fel arweinwyr y dyfodol o fewn y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Mae gennym ddiddordeb gwirioneddol ym mhwy ydych chi, beth yw eich cryfderau a’ch potensial.

Rydym yn edrych am unigolion sy’n:
• chwilfrydig wrth natur, yn hyderus i herio a chael eu herio ond mewn ffordd broffesiynol;
• dangos sylw cryf i fanylion ond yn medru gweld y darlun cyflawn yr un pryd;
• dangos agwedd sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau, sy’n cymryd cyfrifoldeb am gyrraedd eich amcanion eich hun, gan gyflawni gwaith ar amser, o fewn y gyllideb ac o safon uchel;
• dangos sgiliau cynllunio a threfnu da;
• dangos ethos cryf o weithio mewn tîm; a
• meddu ar yr awydd i’ch datblygu eich hun yn barhaus a sicrhau bod eich gwybodaeth a’ch sgiliau yn cael eu diweddaru’n gyson.

Er ein bod yn edrych am unigolion â record academaidd gref, byddwn hefyd yn ystyried beth arall sydd gan yr ymgeisydd i’w gynnig – boed hynny’n gyflawniadau personol neu broffesiynol cryf.

Ceir gwybodaeth bellach am y sgiliau a’r galluoedd sydd eu hangen ar gyfer y swydd yn ein disgrifiad swydd a manyleb y swydd.

Ydych chi’n siarad Cymraeg?
Er nad yw’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn ofyniad hanfodol i’r holl hyfforddeion, rydym yn ei ystyried yn hanfodol ar gyfer nifer fechan o’r swyddi. Bydd angen i’r ymgeiswyr hynny sy’n siaradwyr Cymraeg allu cyfathrebu’n effeithiol yn Gymraeg, ar lafar ac yn ysgrifenedig, yn ogystal â deall a dehongli dogfennau Cymraeg. Os bydd arnoch eisiau trafod lefel y gallu sy’n angenrheidiol yn y Gymraeg, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.

Beth allwn ni ei gynnig i chi?
Dyluniwyd y Rhaglen i Raddedigion i’ch arfogi â’r wybodaeth, y sgiliau a’r hyder i ymgymryd ag amrywiaeth eang o waith archwilio ariannol yn ogystal â chynnal adolygiadau gwerth am arian.
Yn ogystal â mwynhau manteision cyflogai, megis cyflog cystadleuol a phensiwn, lwfans deithio (lle bo cymhwystra), cyflog ymlaen llaw o hyd at £1500 ar gyfer blaendal tenantiaeth, hawl gwyliau hael a threfniadau hyblyg, byddwch hefyd yn derbyn y canlynol:

Pecyn astudio
Bydd hwn yn cynnwys cymorth ariannol llawn (tanysgrifiad aelodaeth, addysgu/adolygu, deunydd astudio, mynediad i’r arholiad) a nifer hael o ddiwrnodiau absenoldeb astudio. Bydd y pecyn hwn yn gymorth i chi astudio tuag at gymhwyster cyfrifeg proffesiynol cydnabyddedig (rydym wedi ein hachredu fel sefydliad hyfforddi gyda Chymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA), Sefydliad Siartredig Arian Cyhoeddus a Chyfrifeg (CIPFA) a Sefydliad y Cyfrifwyr Siartredig yng Nghymru a Lloegr (ICAEW)). Sylwch, os gwelwch yn dda, ein bod ar hyn o bryd yn cynnal graddedigion drwy lwybr ICAEW.

Rhwydwaith o gefnogaeth
Yn ychwanegol at gymorth eich cymheiriaid, dyrennir i chi:
• reolwr llinell i roi cymorth ac arweiniad cyffredinol i chi;
• cyfaill i fod o gymorth i chi setlo yn eich swydd newydd yn ogystal â rhoi cymorth anffurfiol parhaus, gan eich cyflwyno i rwydwaith cymdeithasol a bod yn fan cychwyn ar gyfer ymholiadau anffurfiol;
• cynghorwr astudiaethau proffesiynol fydd yn cyflawni swyddogaeth allweddol yn eich datblygiad ac yn eich cefnogi drwy gydol eich astudiaethau proffesiynol.

Byddwch yn cael cymorth, anogaeth a chyfleoedd i dyfu. Byddwch yn ymuno â phobl sydd mor frwdfrydig â chi ynglŷn â’ch datblygiad ac sydd yr un mor awyddus i’ch gweld yn gwneud yn dda.

Sut ydym yn dethol ein hyfforddeion?

Cam 1: cais ar-lein
Byddwn yn edrych ar eich atebion yn eich cais i 3 cwestiwn gorfodol er mwyn gweld a ydych wedi dangos bod gennych y potensial, y cryfderau a’r profiad ochr yn ochr â record academaidd gref.

Os bydd eich atebion yn cwrdd â’n meini prawf hanfodol ac yn dangos y sgiliau a’r cymwyseddau yr ydym ni’n edrych amdanynt, cewch eich gwahodd i’n canolfan asesu.

Cam 2: canolfan asesu
Bydd hyn yn cynnwys nifer o ymarferion unigol ac mewn grŵp lle y byddwch yn cael eich asesu yn erbyn ein cymwyseddau. Rhoddir manylion pellach i chi ynglŷn â’r ganolfan asesu os cewch eich gwahodd i fod yn bresennol.

Os byddwch yn llwyddiannus yn y ganolfan asesu, gwahoddir chi i gam 3 y broses asesu.

Cam 3: cyfweliad a chyflwyniad
Gofynnir i chi baratoi cyflwyniad 5-10 munud i’w roi gerbron panel bychan, gyda chyfres fer o gwestiynau yn dilyn ar sail eich cyflwyniad. Wedyn byddwch yn cymryd rhan mewn cyfweliad 45 munud seiliedig ar gymwyseddau, fydd hefyd yn rhoi’r cyfle perffaith i chi ofyn unrhyw gwestiynau i ni ynghylch ein sefydliad a’r Rhaglen i Raddedigion.

Cam 4: Cynnig
Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus wedi perfformio’n dda ym mhob agwedd ar y broses asesu. Os byddwch yn llwyddiannus, byddwn yn gwneud cynnig i chi fydd yn amodol ar nifer o wiriadau cyn cyflogi, gan gynnwys diogelwch a dilysu eich graddau academaidd a roddwyd yn eich cais.

Gwybodaeth bellach
Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’n Rhaglen i Raddedigion, ein proses ddethol neu os oes gennych unrhyw anghenion penodol, cysylltwch â’r tîm Adnoddau Dynol drwy ddefnyddio’r manylion cyswllt uchod.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*