Prif Weithredwr a Llyfrgellydd

Trosolwg

Yn atebol i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr, mae’r Prif Weithredwr a Llyfrgellydd yn gyfrifol am ddarparu arweinyddiaeth strategol i Lyfrgell Genedlaethol Cymru o fewn y strwythur llywodraethiant a....

Cyflogwr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Cyflog: Hyd at £92,025

Dyddiad Cau: 16/11/2018 (191 diwrnod)

Amser Cau: 14:00:00

Lleoliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3BU

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01970 632530/632531

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Crynodeb o’r Rôl

Yn atebol i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr, mae’r Prif Weithredwr a Llyfrgellydd yn gyfrifol am ddarparu arweinyddiaeth strategol i Lyfrgell Genedlaethol Cymru o fewn y strwythur llywodraethiant a sefydlwyd o dan ei Siarter Brenhinol.

Prif Gyfrifoldebau

Arwain

- Cyflawni amcanion Siarter Frenhinol, elusennol a statudol y Llyfrgell, ei swyddogaeth a’i dyletswyddau cyffredinol ac ymarfer ei phwerau cyfreithiol.
- Datblygu strategaethau, cynlluniau, rhaglenni a pholisïau integredig i’r Bwrdd eu hystyried a’u cymeradwyo.
- Darparu gwasanaethau yn unol â thargedau a dangosyddion cyflawni y mae’r Bwrdd wedi cytuno arnynt, ac mewn ymateb i Lythyr Cylch Gorchwyl Llywodraeth Cymru.
- Gwireddu Cynlluniau Strategol a Chynllun Gweithredol, gan ddarparu gwybodaeth cynhwysfawr, cywir ac amserol i’r Bwrdd a’i bwyllgorau ar berfformiad yn erbyn targedau.
- Darparu arweinyddiaeth gan sicrhau bod y staff yn cael cyfleoedd i ddatblygu a derbyn hyfforddiant perthnasol
- Gweithredu fel swyddog Cyfrifo’r Llyfrgell, gan fonitro, adolygu ac adrodd i Lywodraeth Cymru am berfformiad y Llyfrgell a’i gwariant o arian cyhoeddus.
- Sicrhau bod dyletswyddau’r Llyfrgell o ran Safonau’r Iaith Gymraeg a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) yn cael eu cyflawni.

Nawdd

- Cyd-drafod cyllideb a chymorth grant y Llyfrgell gyda Llywodraeth Cymru, ynghyd â’i datblygiad strategol a dangosyddion perfformiad allweddol perthnasol yn flynyddol.
- Meithrin a chynnal cysylltiadau cryf gydag Adran Llywodraeth Cymru sy’n darparu nawdd i gyflawni rôl y Llyfrgell i arwain, cydlynu a chefnogi datblygiad gwasanaethau llyfrgell ac archifau yng Nghymru.

Arian

- I arwain ar gynllunio ariannol tymor canolig y Llyfrgell
- Goruchwylio’r broses o bennu cyllidebau, gan fonitro gwariant cyllidebol a sicrhau bod cyfrifon y Llyfrgell yn cael eu harchwilio.
- Sicrhau bod systemau rheoli cadarn yn eu lle er mwyn bodloni gofynion archwilio perthnasol.
- Asesu risgiau’n drylwyr a gweithredu’n rhagweithiol i sicrhau bod cyn lleied o effaith â phosibl yn ôl yr angen.

Incwm

- Datblygu a gweithredu strategaeth a rhaglen gweithgareddau codi incwm, gyda ffocws clir ar feysydd incwm masnachol, rhoddion o grantiau.

Cysylltiadau a Chynrychiolaeth

- Gweithio’n agos gyda’r Llywydd i ddatblygu perthnasoedd y Llyfrgell gyda rhanddeiliaid allweddol i gyfathrebu cynlluniau a chyraeddiadau mor eang â phosibl.
- Cefnogi datblygiad Cymru Hanesyddol fel partneriaid strategol effeithiol..
- Cynrychioli’r Llyfrgell ar y lefel uchaf, yn genedlaethol a rhyngwladol, gan gynnwys sectorau corfforaethol a chyhoeddus Llywodraeth, er mwyn cynnal a datblygu rhwydwaith helaeth o gysylltiadau sy’n galluogi’r Llyfrgell i gryfhau ei dylanwad, ei heffaith a’i henw da.
- Cysylltu’n rheolaidd ac yn systematig gyda chyrff sy’n bartneriaid, rhanddeiliaid a chyrff perthnasol o’r Llywodraeth yng Nghymru a gyda chyrff tebyg yn y DU, Iwerddon ac yn rhyngwladol, i adnabod a sefydlu trefniadau cydweithio er budd y Llyfrgell.

Perfformiad

- Ceisio’n gyson adnabod ffyrdd o drawsnewid prosesau busnes y Llyfrgell i’w gwneud mor effeithlon â phosibl.
- Mesur a gwerthuso perfformiad a rhoi camau adfer ar waith yn ôl yr angen.
- Hyrwyddo a phrif-ffrydio cydraddoldeb ac amrywedd ym mhob agwedd o waith y Llyfrgell.

Pobl

- Arwain staff mewn amgylchedd o newid cyson, gan feithrin ethos gwelliant parhaus, cydweithio a gwytnwch.
- Cymell a datblygu staff trwy adnabod gofynion presennol y gweithle ac i’r dyfodol, a gweithio’n agos ag aelodau’r Tîm Gweithredol a Grŵp Cyflawni’r Llyfrgell i ddatblygu a blaenoriaethu gweithgareddau hyfforddi a datblygu integredig.
- Hybu cysylltiadau ymgysylltiol, adeiladol a chydweithredol gydag Undebau Llafur y Llyfrgell.
- Sicrhau bod cynlluniau rheoli a datblygu pobl effeithiol yn eu lle, gyda ffocws clir ar brosesau rheoli perfformiad cadarn.

Dyletswyddau Corfforaethol

- Ymgymryd â dyletswyddau rhesymol eraill a allai fod yn ofynnol gan y Bwrdd.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)