Penodi Aelod - Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru (Cymraeg Hanfodol)

Trosolwg

Gwahoddir ceisiadau i fod yn aelodau o Bwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru.

Cyflogwr: Asiantaeth Safonau Bwyd

Cyflog: £3,717 +

Dyddiad Cau: 19/07/2018 (249 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Caiff cyfarfodydd y Pwyllgor eu cynnal yng Nghaerdydd gan amlaf; fodd bynnag, efallai y caiff cyfarfodydd eu cynnal ledled Cymru ar adegau.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Desg Gymorth Canolfan Cydwasanaethau Corfforaethol Llywodraeth Cymru

Ffôn: 03000 255454

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Gwahoddir ceisiadau i fod yn aelodau o Bwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru.

Sefydlwyd Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru yn 2000 er mwyn rhoi cyngor a gwybodaeth i'r ASB. Bydd cyngor a gwybodaeth o'r fath ar ddiogelwch bwyd, safonau bwyd a materion perthnasol, yn enwedig os ydynt yn berthnasol i Gymru. Mae’n bwysig nodi nad yw’r ASB yng Nghymru yn gyfrifol am gyngor maethol ers i’r swyddogaeth hon gael ei throsglwyddo i Lywodraeth Cymru yn 2010. Mae'n ofynnol bod yr Asiantaeth yn ystyried cyngor neu wybodaeth sy'n rhesymol neu'n ymarferol, p'un a dderbyniwyd y cyngor neu'r wybodaeth ar gais yr Asiantaeth ai peidio. Caiff aelodau'r Pwyllgor eu penodi gan y Gweinidog Gwasanaethau Cymdeithasol a Iechyd y Cyhoedd yn unol â Deddf Safonau Bwyd 1999, er mwyn darparu ystod eang o arbenigedd, profiad a gwybodaeth ymarferol.

Mae'r Pwyllgor:

yn gweithredu fel cyfrwng cyfathrebu i swyddogion yr Asiantaeth a'i Fwrdd ar faterion penodol yn gweithredu ar y cyd er lles y cyhoedd yn cynghori'r broses o ddatblygu polisi a deddfwriaeth gan yr Asiantaeth yn helpu i sefydlu blaenoriaethau'r Asiantaeth, gan ystyried:
- pryderon defnyddwyr
- data cadw gwyliadwriaeth neu ymchwil
- materion pynciol
- barn aelodau'r Pwyllgor

Mae'r Pwyllgor wedi ymrwymo i weithio mewn ffordd agored a thryloyw drwy:

gynnal cyfarfodydd cyhoeddus mewn ystod o leoliadau ar draws Cymru;
gwrando ar safbwyntiau rhanddeiliaid yng Nghymru;
cefnogi'r ASB mewn digwyddiadau cyhoeddus;
nodi materion sy'n bwysig i Gymru;
cynhyrchu cyngor trylwyr ac ystyrlon.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae'r Pwyllgor wedi:

cynnal pedwar cyfarfod agored yng Nghymru a dau ddiwrnod datblygu/cyfarfod briffio
rhoi cyngor i'r Asiantaeth ar ystod o bynciau, gan gynnwys: adolygiad o'r Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd; gwyddoniaeth yr ASB; cadw gwyliadwraeth ar fwyd a bwyd anifeiliaid; sicrhau mesurau rheoli cymesur ar gyfer "bwydydd sy'n peri risg”; lles anifeiliaid; rhaglen Rheoleiddio ein Dyfodol; Ymadael â’r UE; diddordeb defnyddwyr yn y system fwyd; ymwrthedd gwrthficrobaidd; Digwyddiadau a Gwydnwch: Adroddiad Blynyddol 2017/18; Llaeth Yfed Amrwd; y prosiect model ariannu cynaliadwy; lleihau campylobacter.

Cyfrifoldebau cyffredinol aelodau'r Pwyllgor

Mae Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru yn gweithredu fel bwrdd cynghori i'r ASB. Cylch gorchwyl y Pwyllgor yw:

rhoi cyngor neu wybodaeth i'r Asiantaeth am faterion sy'n gysylltiedig â'i weithrediadau, gan gynnwys materion sy'n effeithio neu sy'n berthnasol i Gymru'n benodol.

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a chynyddu sgiliau dwyieithog o fewn apwyntiadau cyhoeddus, ac yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n medru gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg. Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y corff sy'n recriwtio o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Sgiliau yn y Gymraeg - Hanfodol

Darllen - Gallu darllen y rhan fwyaf o ddeunydd mewn sefyllfa waith

Ysgrifennu - Gallu paratoi'r rhan fwyaf o waith ysgrifenedig yn y Gymraeg

Deall - Deall y rhan fwyaf o sgyrsiau mewn sefyllfa waith

Siarad - Gallu sgwrsio yn y rhan fwyaf o sefyllfaoedd gwaith

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*