Pennaeth Achub y Plant yng Nghymru

Trosolwg

Rydym yn chwilio am unigolyn profiadol i ymuno â ni fel Pennaeth Achub y Plant yng Nghymru. Gan weithredu fel prif gynrychiolydd ar gyfer Achub y Plant, byddwch yn arwain, datblygu ac addasu....

Cyflogwr: Achub y Plant yng Nghymru

Cyflog: £50,000 - £54,000

Dyddiad Cau: 27/06/2017 (303 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Wedi ei leoli yng Nghaerdydd / Based in Cardiff

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Pennaeth Achub y Plant yng Nghymru

Wedi ei leoli yng Nghaerdydd

Rydym yn chwilio am unigolyn profiadol i ymuno â ni fel Pennaeth Achub y Plant yng Nghymru. Gan weithredu fel prif gynrychiolydd ar gyfer Achub y Plant, byddwch yn arwain, datblygu ac addasu graddfeydd rhaglenni ac ymgyrchoedd sy’n torri tir newydd i blant sy’n byw mewn tlodi yng Nghymru.

Yn Achub y Plant DU, ein gweledigaeth yw byd lle mae gan bob plentyn hawl i oroesi, diogelwch, datblygiad a chymryd rhan – bywyd gwell yn awr ac yn y dyfodol. Yn y blynyddoedd diweddar, rydym wedi gweld cynnydd aruthrol. Ond mae llawer i’w wneud o hyd. Rydym yn gweithio mewn dros 120 o wledydd, ac rydym yn gwneud popeth sydd ei angen i dorri tir newydd yn y ffordd y mae’r byd yn ymdrin â phlant. Ynghyd â’n partneriaid, rydym yn achub bywydau plant, yn brwydro dros eu hawliau ac yn eu helpu i gyflawni eu potensial.

Yn y DU, mae 4 miliwn o blant yn byw mewn tlodi, a nifer ohonynt mewn teuluoedd nad ydynt yn gallu fforddio bwyd maethlon, gwres a hanfodion syml yn y tŷ sydd eu hangen er mwyn sicrhau bod plant yn gallu dysgu, mwynhau eu plentyndod a ffynnu yn nes ymlaen yn eu bywydau. Yng Nghymru, mae bron i un plentyn ym mhob tri yn byw mewn tlodi, sy’n uwch na’r Alban a Gogledd Iwerddon. Tlodi plant yw’r broblem hawliau plant fwyaf yn y DU. I ormod o blant, mae’n dinistrio eu plentyndod ac yn tanseilio cyfleoedd bywyd plant.

Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar flynyddoedd cynnar plant, a mynd i’r afael â’r effaith y mae tlodi’n ei chael ar ddysgu cynnar a thorri’r cysylltiad â chyfleoedd bywyd plant. Hefyd, rydym yn rhoi cymorth i blant sydd yn y DU o ganlyniad i wrthdaro rhyngwladol. Rydym yn defnyddio rhaglenni arloesol, effeithiol ac sy’n cael eu llywio gan dystiolaeth, a gwaith polisi ac ymgyrchu dylanwadol dros ben, er mwyn dangos beth y gellir ei gyflawni, ar raddfa, trwy weledigaeth, uchelgais a chreadigrwydd.

Dyma rôl gyffrous, sy’n gwneud gwahaniaeth i’r plant sy’n cael eu gadael ar ôl ar hyn o bryd, yn ogystal â chynrychioli ein gwaith rhyngwladol yng Nghymru. Fel Pennaeth Achub y Plant yng Nghymru, byddwch yn arwain cyflwyno strategaeth Achub y Plant ar gyfer y DU yn y wlad, ac yn arweinydd cryf ar dîm Cymru.

Yn ogystal, byddwch yn:

Paratoi adnoddau er mwyn cynorthwyo ein cynlluniau gwaith, gan gael cymaint o effaith â phosibl ar blant, yn unol â strategaeth y DU gyfan
Goruchwylio cyflwyno rhaglenni Cymru
Datblygu a rheoli’r berthynas ag awdurdodau lleol, eu cyrff cynrychioliadol a phartneriaid cyflwyno eraill ledled Cymru
Cyfrifol ac atebol am reoli holl gyllidebau Cymru

Er mwyn llwyddo yn y rôl hon, byddwch yn arweinydd profiadol sy’n gallu datblygu a goruchwylio rhaglen waith gymhleth i blant a’u teuluoedd. Bydd gennych brofiad o ddefnyddio’r hyn rydych wedi ei ddysgu o’ch gwaith er mwyn dylanwadu ar bolisïau ac arferion yn ehangach; a byddwch yn llefarydd profiadol, ac yn helpu i feithrin perthnasoedd a phartneriaethau sy’n gwella cymorth i blant ledled Cymru. Byddwch yn gyfarwydd â gweithio mewn amgylchedd sy’n symud yn gyflym sy’n gofyn am atebion cyflym i flaenoriaethau cyfnewidiol er mwyn ymateb i anghenion plant.

Yn ogystal, byddwch yn meddu ar y canlynol:

- Dealltwriaeth dda o brosesau rheoli rhaglenni, cyllid a gweithredol
- Profiad o adeiladu, arwain a datblygu tîm o uwch staff gyda chefndiroedd ac arbenigeddau gwahanol
- Dealltwriaeth o’r sectorau polisi a’r cyfryngau ehangach
- Gwybodaeth am amgylchedd ariannol y wlad a’r rhanbarth ehangach; gan gynnwys profiad o godi arian o gwmnïau preifat ac unigolion, a gweithio mewn partneriaeth â nhw
- Profiad o arwain newid mewn sefydliad sydd wedi arwain at ganlyniadau sylweddol i’r sefydliad a’i randdeiliaid
- Profiad o adeiladu rhwydweithiau personol ar lefel uwch, gan arwain at sicrhau cyfleoedd newydd i’r sefydliad
- Profiad o ddatrys problemau cymhleth trwy ddadansoddi, diffinio ffordd glir ymlaen a sicrhau ymrwymiad

Ein nod yw newid y ffordd y mae’r byd yn trin plant, ac achosi newid parhaol yn eu bywydau. Os ydych yn rhannu ein nod, yn teimlo’n angerddol dros wneud i hynny ddigwydd, ac yn credu’n gryf y gallwch gyfrannu at hyn, ymunwch â ni, a byddwn yn rhoi pob cyfle i chi lwyddo. Edrychwn ymlaen at glywed oddi wrthych.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*