Newyddiadurwr Fideo

Trosolwg

Mae Adran Newyddion BBC Cymru yn chwilio am newyddiadurwr fideo i weithio yng Nghanolbarth Cymru.

Cyflogwr: BBC CYMRU / WALES

Cyflog: BAND D

Dyddiad Cau: 22/04/2018 (338 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Wrecsam

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Lleoliad: Wrecsam

Cyflwyniad i'r Swydd

Mae Adran Newyddion BBC Cymru yn chwilio am newyddiadurwr fideo i weithio yng Nghanolbarth Cymru.

Cyfrifoldeb y Rôl

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio i'r adran gasglu newyddion, yn bennaf yn y Canolbarth. Bydd disgwyl ichi ddod o hyd i straeon gwreiddiol o'r ardal gan greu pecynnau creadigol ar gyfer ein gwasanaethau radio, teledu ac arlein. O bryd i'w gilydd bydd angen darlledu yn fyw ar radio a theledu. Byddai profiad o hyn yn fanteisiol ond bydd hyfforddiant ar gael. 'Rydym yn chwilio am berson hyblyg, sydd yn mwynhau ymwneud a phobol ac yn deall yr hyn sydd yn bwysig i'n cyneulliedfa.

Yr Ymgeisydd Delfrydol

Mae barn olygyddol dda, y gallu i ysgrifennu yn syml a chywir yn bywisg ar gyfer y rôl yma. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu datblygu straeon a'u troi i fod yn ddarnau ar gyfer pob cyfrwng. Byddwch yn berson creadigol sydd yn gallu cyflwyno gwybodaeth gymleth mewn ffordd fydd yn denu cynulleidfaoedd ar draws ein gwasanaethau teledu, radio a digidol. Hefyd, bydd angen dealltwriaeth o Ganllawiau Golygyddol y BBC a'r rheoalu cyfreithiol sy'n berthnasol i'r maes. Bydd angen diddordeb brwd mewn materion lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Disgrifiad o'r Pecyn

Ar gyfer y swydd yma:

Mae sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn hanfodol

Applications may be submitted in Welsh, and an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English. / Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Fframwaith Llwybr Gyrfa (CPF) Gradd 8 – Band Cynnig D

Am y cwmni

Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthoedd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud â hwy fel rhan o'ch cais am y rôl hon.

Mae’r BBC wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu aml-ddiwylliannol felly rydym yn annog yn frwd geisiadau gan grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, beth bynnag yw eu cefndir.

Ar hyn o bryd mae'r BBC yn gweithredu Fframwaith Llwybr Gyrfa a fydd yn arwain at staff yn cael eu halinio i deitlau swyddi a swydd ddisgrifiadau cyffredinol. Felly, efallai bydd teitlau swyddi ymgeiswyr llwyddiannus yn newid i fod ychydig yn wahanol yn fuan ar ôl ymuno â'r BBC.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Gwerthoedd y BBC  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)