Hwyluswyr Gwasanaeth Cefnogi'r Cynllun Rheoli Cynaliadwy (SMS)

Trosolwg

Rydym yn edrych am Hwyluswyr dros Gymru gyfan i annog partneriaethau a grwpiau cydweithredol newydd i ddatblygu syniadau prosiect a chyflwyno ceisiadau ar gyfer yr SMS.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Cyflog: £400/dydd (hunangyflogedig)

Dyddiad Cau: 19/03/2018 (364 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Cymru gyfan

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Eirwen Williams

Ffôn: 01970 636295

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Teitl Swydd: Hwylusydd Gwasanaeth Cefnogi’r Cynllun Rheoli Cynaliadwy(SMS)
Prosiect: Gwasanaeth Cefnogi Cynllun Rheoli Cynaliadwy
Adran: Yr Adran Wledig
Lleoliad: Cymru gyfan
Rheolwr Llinell: Cydlynydd Prosiect SMS
Cyflog: £400 y dydd (hunangyflogedig) gan gynnwys costau

Mae 30 diwrnod wedi’u neilltuo i bob grŵp ar gyfer cwblhau Datganiad Diddordeb (EOI) a 30 diwrnod ychwanegol i gwblhau cais llawn. Bydd pob hwylusydd yn gweithio gyda hyd at 2 grŵp bob blwyddyn, yn ddibynnol ar dderbyn cymeradwyaeth.

Cytundeb: Blynyddol (12 mis yn ddibynnol ar adolygiad)
Sgiliau Dwyieithog: Dymunol iawn

Cynllun Rheoli Cynaliadwy (SMS)

Mae Cynllun Rheoli Cynaliadwy (SMS) a ariennir gan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig wedi’i lunio i gefnogi ymrwymiad Llywodraeth Cymru i reoli adnoddau naturiol mewn modd cynaliadwy. Mae’r Cynllun Rheoli Cynaliadwy (SMS) yn darparu cefnogaeth ariannol ar gyfer amrwyiaeth o weithgareddau ar raddfa ardal gyfan gan gynnwys gweithgareddau traddodiadol a mwy arloesol yn ogystal â datblygu partneriaethau.

Mae’r Cynllun yn anelu at wella ein hadnoddau naturiol a’r gwasanaethau a ddarperir ganddynt, ac wrth wneud hynny, i gyfrannu tuag at les ein cymunedau gwledig. Daw’r cynllun SMS yn uniongyrchol o’r dull a amlinellir yn Neddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 ac yn llywio prosiectau i fynd i’r afael â blaenoriaethau’r Polisi Adnoddau Naturiol yn ogystal â chyfleoedd a heriau ar lefel leol i ddarparu buddion cymdeithasol ac economaidd hirdymor i gymunedau gwledig.

Mae’r Cynllun yn annog canfod atebion sy’n seiliedig ar natur ac yn cefnogi agwedd gydweithredol yn hytrach nac ymgeiswyr unigol. Mae angen i’r prosiectau cydweithredol yma gymryd camau i wella gwytnwch yr ecosystemau yn eu hardaloedd fel eu bod yn gallu parhau i ddarparu ystod o fuddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol nawr ac yn y dyfodol.

Nod y Rôl

Prif nod y Gwasanaeth Cefnogi yw galluogi ac annog partneriaethau a grwpiau cydweithredol newydd i ddatblygu syniadau prosiect a chyflwyno ceisiadau yn ystod y cyfnodau ymgeisio sy’n weddill ar gyfer yr SMS. Ar hyn o bryd, mae mwyafrif y prosiectau sy’n symud ymlaen i’r ail gam yn y broses ymgeisio’n dod gan grwpiau a phartneriaethau sydd eisoes wedi sefydlu a gweithgareddau sydd eisoes wedi cael eu hystyried yn fanwl.

Bydd Gwasanaeth Cynghori SMS yn canolbwyntio ar gefnogi ffermwyr, coedwigwyr a rheolwyr tir eraill i ddatblygu syniadau prosiect newydd a ffurfio grwpiau cydweithredol newydd fel eu bod yn gallu cyflwyno Datganiad o Ddiddordeb (EOI) i’r SMS.

Bydd y gwasanaeth hefyd yn darparu cefnogaeth i brosiectau sy’n cael gwahoddiad i symud
ymlaen i’r ail gam yn y broses ymgeisio i’w cynorthwyo i barhau i ddiffinio trefn llywodraethu eu grwpiau a hwyluso datblygiad cynlluniau’r prosiect yn llawn. Bydd y gefnogaeth yn cael ei ariannu’n llawn yn ystod y cyfnod Datgan Diddordeb yn ogystal â’r cais llawn.

Prif Gyfrifoldebau

• Datblygu cydweithrediad trwy ddod â grwpiau o bobl ynghyd
• Hwyluso cyfathrebu i allu cynnal cyfarfodydd cychwynnol rhwng rhai sydd â diddordeb a datblygu strwythurau, llywodraethiant a chylchoedd gorchwyl lle bo angen
• Darparu cyngor ar nodau ac amcanion SMS
• Darparu cyngor ar sut fydd syniadau’r prosiectau sy’n datblygu yn bodloni amcanion yr SMS a meini prawf cyfnodau ymgeisio penodol
• Cynorthwyo grwpiau i wella eu syniadau ar gyfer prosiectau drwy ystyried partneriaid newydd gydag arbenigedd ychwanegol neu ychwanegu at gwmpas y prosiect.
• Rhoi cyngor ar egwyddorion rheoli adnoddau naturiol mewn modd cynaliadwy i gynorthwyo’r grŵp i ddatblygu’r amlinelliad prosiect
• Cynorthwyo i bennu sut all syniad prosiect fynd i’r afael â materion a wynebir gan y grŵp cydweithredol yn eu hardal nhw gan gynnwys heriau a chyfleoedd cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol
• Canfod yr hyn sydd angen ei wneud o fewn ardal y prosiect i wella gwytnwch yr ecosystem a deall pa weithgareddau fydd yn cynorthwyo i wella gwytnwch
• Adnabod y gwasanaethau ecosystem y mae’r tirlun yn gallu eu darparu, nid yn unig i’r ffermwyr a pherchnogion y tir, ond hefyd i’r gymuned ehangach a’r cyhoedd. Datblygu’r camau gweithredu sydd angen eu cymryd fel rhan o’r prosiect i sicrhau bod y gwasanaethau ecosystem hyn yn parhau i ddarparu buddion i’r gymuned nawr ac yn y dyfodol
• Darparu cyngor ar ddatblygu cynllun prosiect gan sicrhau bod y gweithgareddau arfaethedig yn bodloni nodau a dyheadau’r prosiect gan gynnwys cynlluniau monitro a gwerthuso digonol

Yn ogystal â’r uchod, bydd yr hwylusydd, lle bo’n briodol, yn:

• darparu cyngor i’r grŵp a chyfeirio tuag at arweiniad pellach a gwybodaeth am reoli adnoddau naturiol mewn modd cynaliadwy
• adnabod grwpiau posibl a fyddai’n elwa o weithio ar y cyd o ran yr heriau a’r cyfleoedd lleol a wynebir gan y tir, defnyddwyr y tir a chymunedau lleol.

Arall
• Sicrhau bod safonau ansawdd, gwasanaeth cwsmer, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch yn cael eu bodloni
• Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill fel bo’r angen
• Cynrychioli Menter a Busnes fel bo’r angen
• Gallu gweithio gyda’r nos fel bo’r angen
• Mae’n fwriad gan Lywodraeth Cymru i ddarparu hyfforddiant wedi’i deilwra i bob ymgeisydd llwyddiannus ar y ddeddfwriaeth sy’n sylfaen i’r SMS.


Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol
• Addysg hyd lefel gradd, neu lefel gyfatebol, mewn amaeth neu bwnc perthnasol neu brofiad dangosadwy o weithio yn y diwydiant amaeth yng Nghymru
• Dealltwriaeth drylwyr o’r sectorau amaeth a choedwigaeth yng Nghymru, gyda’r gallu i adnabod y wybodaeth a’r gwaith ymchwil perthnasol i’r sectorau hynny
• Sgiliau hwyluso, datblygu partneriaethau, cyfryngu a/neu gymhwyster proffesiynol dangosadwy
• Profiad o gydweithio neu gynorthwyo i ddatblygu partneriaethau neu gyfleoedd newydd i gydweithio
• Agwedd arloesol a blaengar tuag at ddysgu a datblygu
• Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig ardderchog
• Rhwydweithiau gwych yng Nghymru
• Sgiliau trefnu ardderchog
• Sgiliau cyflwyno a rhyngbersonol ardderchog
• Sgiliau TG ardderchog gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, E-bost, Cronfeydd Data a’r We
• Gallu asesu a deall gofynion busnesau fferm/coedwigaeth a’r gefnogaeth sydd arnynt ei angen
• Gallu cymell ei hun, a derbyn cyfrifoldeb dros osod ac adolygu blaenoriaethau ar gyfer cyflawni targedau, gyda ffocws clir ar ansawdd
• Gallu bod yn rhagweithiol a gyrru pethau yn eu blaen yn effeithiol, yn annibynnol ac fel rhan o dîm
• Gwir ddyhead i ddatblygu’r diwydiant amaeth yng Nghymru
• Ychydig o wybodaeth am y rhaglen SMS
• Bydd sgiliau dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) yn amrywio yn ôl lleoliad
• Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio

Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y cytundeb hwn trwy ddychwelyd eich CV a’ch llythyr eglurhaol at swyddi@menterabusnes.co.uk

Ar ôl darllen yr adranau Gofynion y Rôl a Sgiliau a Phrofiad yn ofalus, dylai eich llythyr egluro pam eich bod yn teimlo eich bod yn addas i gyflawni’r cytundeb, gan roi sylw penodol i unrhyw gymwysterau, profiad, sgiliau a gwybodaeth.
Mae croeso i chi hefyd gynnwys unrhyw wybodaeth ychwanegol a fyddai’n fanteisiol i’ch cais yn eich barn chi.
Lle bo hynny’n briodol, dylai eich CV amlinellu’r canlynol:
• manylion personol (enw, cyfeiriad, rhif cyswllt a/neu gyfeiriad e-bost)
• addysg a chymwysterau
• aelodaeth o gyrff proffesiynol
• profiad blaenorol
• enw, cyfeiriad a chyfeiriad e-bost dau ganolwr

Os hoffech sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ag Eirwen Williams ar 01970 636295

Asesiad
Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ddydd Iau 22 neu dydd Gwener 23 Mawrth 2018

Mae 27 Mawrth wedi’i glustnodi ar gyfer diwrnod hyfforddiant a chyflwyno ar gyfer yr ymgeiswyr llwyddiannus i’r rôl gyffrous hon.

Dyddiad Cau

Y dyddiad cau i dderbyn ceisiadau yw: 10am ar Ddydd Llun, 19 Mawrth 2018

Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae copi o’n Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar gael ar ein gwefan:
https://menterabusnes.co.uk/cy/swyddi/hwylusydd-gwasanaeth-cefnogir-cynllun-rheoli-cynaliadwy-sms

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)