Gweithredwr y Ganolfan Reoli (Teleofal)

Trosolwg

Mae cyfle i unigolyn ymuno â’n tîm fel Gweithredwr yng Nghanolfan Gyswllt 24/7 Teleofal Cyngor Caerdydd (y Gwasanaeth Larwm Cymunedol gynt) yn Nhŷ Willcox, Dunleavy Drive (Bae Caerdydd).

Cyflogwr: Cyngor Dinas Caerdydd

Cyflog: £17,419 - £20,138 pro-rata

Dyddiad Cau: 15/11/2017 (397 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Tŷ Willcox Dunleavy Drive Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF11 0BA

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 029 2087 2222

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Gweithredwr y Ganolfan Reoli (Teleofal) (Cymraeg Hanfodol)
CS50235857
Categori Swydd: Gwasanaethau Cwsmeriaid, Arall
Math o Gontract: Parhaol
Oriau Gwaith: Rhan Amser
Gwasanaeth: Cymunedau, Tai a Gwasanaethau Cwsmeriaid
Graddfa:Gradd 4
Cyflog: £17,419 - £20,138 pro-rata
Dyddiad Cau:15/11/2017

Mae cyfle i unigolyn ymuno â’n tîm fel Gweithredwr yng Nghanolfan Gyswllt 24/7 Teleofal Cyngor Caerdydd (y Gwasanaeth Larwm Cymunedol gynt) yn Nhŷ Willcox, Dunleavy Drive (Bae Caerdydd).

Mae'r ganolfan hon, sy’n uchel ei pharch, yn cynnig ymateb sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid sy’n defnyddio gwasanaeth Teleofal a gwasanaethau y tu allan i oriau ar gyfer pobl Caerdydd a defnyddwyr gwasanaeth eraill drwy sianelau mynediad amrywiol gan gynnwys dros y ffôn, e-bost, Teleofal a systemau gweithwyr sengl. Os ydych yn frwd dros sicrhau gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol ac mae gennych agwedd gadarnhaol, dyma gyfle gyrfaol i chi.

Sylwch y gall y cyflog fod gyfwerth â chyflog llawn amser gyda lwfans shifft a chyfraddau penwythnos/nos.
Dyma gyfle i unigolyn ymuno â’n tîm ymroddedig. Mae’r tîm yn delio ag amrywiaeth o gwsmeriaid gan gynnwys pobl hŷn a phobl sy’n agored i niwed mewn sefyllfaoedd argyfyngus. Mae hefyd yn delio â galwadau brys y tu allan i oriau arferol ar gyfer y cyngor, asiantaethau eraill ac unigolion sy’n gweithio ar eu pen eu hunain.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu gweithio’n dda fel aelod o dîm, yn meddu ar sgiliau cyfathrebu, yn gweithio’n dda dan bwysau ac yn ddigynnwrf wrth ddelio â galwadau heriol.

Mae’r Ganolfan Gyswllt ar agor 24/7, bob diwrnod o’r flwyddyn, gan gynnwys Gwyliau Cyhoeddus a Gwyliau Banc. Mae patrwm shifftiau priodol ar waith, gyda thâl ychwanegol a lwfansau perthnasol yn cael eu cynnig.
Rhoddir hyfforddiant llawn.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Nichola Hodges ar (029) 2053 7080.

Mae’r swydd hon yn destun Gwiriadau Manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Swydd ran amser yw hon, a bydd y deiliad yn gweithio 28.00 awr yr wythnos.

Dylai’r ymgeisydd llwyddiannus allu cyfathrebu’n effeithiol drwy gyfrwng y Gymraeg hyd at Lefel 3 - Canolradd.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni chaiff ceisiadau rydym yn eu derbyn yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*