Dirprwy Reolwr Lleoliad

Trosolwg

Mae Clwb ifor Bach yn edyrch am unigolyn brwdfrydig i ymuno gyda'r tim. Dyma eich cyfle i weithio ym mhrif canolfan cerddoriaeth byw Cymru.

Cyflogwr: Clwb Ifor Bach

Cyflog: £20,000 - £23,000

Dyddiad Cau: 16/02/2018 (340 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

11 Stryd Womanby Caerdydd, Cymru CF10 1BR

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Guto Brychan

Ffôn: 029 20232199

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

DIRPRWY REOLWR LLEOLIAD

Mi fydd y Dirpwry Reolwr Lleoliad yn gyfrifol am yr agweddau canlynol o weithrediad Clwb Ifor Bach

1. Cyffredinol

• Rheoli yn ystod oriau agor, gan gynnwys rheoli a chyfarwyddo’r staff bar a diogewlch i’r safon gorau posib.
• Sicrhau fod yr ystafelloedd, y bariau, y stoc a’r cyfarpar mewn cyflwr parod a thaclus ar gyfer oriau agor.
• Sicrhau fod popeth yn ddiogel a than glo cyn gadael ar ddiwedd y noson.
• Cyfrif a chofnodi’r incwm dyddiol.
• Cofnodi oriau gwaith staff bar a drws.
• Gweithredu fel pwynt cyswllt ar gyfer y staff bar, diogelwch, technegwyr, artisitiad a hyrwyddwyr yn ystod oriau agor.
• Sicrhau bod pob elfen o’r gwasanaeth yn cydymffurfio gyda polisiau’r cwmni a pholisiau allanol megis y Ddedf Trwyddedu 2003 a Deddfau Iechyd a Diogelwch.
• Ymwybyddiaeth o manylion Trwydded Lleoliad Clwb Ifor Bach
• Delio gyda unrhyw gwynion gan cwsmeriaid yn ogystal a bod yn gyfrifiol am unrhyw ofynion cymorth cyntaf.

2. Selar ac Ardal y Bar

• Trin gyda’r archebion cwrw a sicrhau bod yr holl stoc yn cael ei storio’n a’i chylchdroi’n gywir.
• Adrodd unrhyw wastraff i’r Rheolwr Cyffredinol a sicrhau bod y llinellau cwrw yn cael ei glanhau’n rheolaidd.
• Cadw torsolwg o’r ystafell gotiau a thrin gyda unrhyw eiddo coll.

3. Glannau / Cynnal a Chadw

• Gweithredu fel pwynt cyswllt gyda’r cwmni glanhau; creu a gorychwylio amserlen y cwmni glanhau.
• Archebu deunyddiau glanhau a manion bar.
• Goruchwylio’r glendid y selar, ardaloedd y bar, ystafell gotiau, mynedfa, swyddfa’r rheolwyr gan sicrhau ei bod yn lan ac yn daclus ar bob adeg
• Nodi unrhyw offer diffygiol neu wedi’i ddifrodi i’r tim technegol a’r Rheolwr Cyffredinol

4. Cyfrifoldebau Eraill

• Cynorthwyo’r Rheolwr Cyffredinol i hyfforddi’r staff bar
• Cyfrannu i gyfarfodydd staff, a chfyfathrebu’n rheolaidd ac yn glir gyda aelodau o’r staff.
• Cynnig syniadau a sylwadau i wella’r darpraieth a’r gwasanaeth rydym yn ei gynnig i’r cyhoedd

5. Gwaith Ychwanegol

Cynorthwyo fel bo’r angen gydag unrhyw waith arall a benderfynir gan y Cyflogwr iddo fod yn addas ac yn angenrheidiol a bryd i’w gilydd.

6. Atebolrwydd

Mi fydd y Rheolwr Dyletswydd yn atebol i’r Rheolwr Cyffredinol o ddydd i ddydd, ac yn y pendraw i Fwrdd Clwb Ifor Bach, trwy law y Prif Weithredwr.

Profiad & Cymwysterau

Hanfodol

• Profiad o weithio mewn tafarn, bar neu clwb nos a dealldwriaeth o’r gofynion o weithio yn y maes
• Dealldwriaeth o gofynion Iechyd a Dioglewch mewnlleoliad trwyddedig
• Y gallu i weithio mewn tim, gan adeiladu perthynas cryf gyf gyda’ch cyd-weithwyr.
• Bydd disgwyl i chi weithio oriau hyblyg, penwythnosau a nosweithiau hwyr.
• Gallu ysgrifennau a siarad Cymraeg
• Trwydded Personol yn ddelfrydol ond nid hanfodol

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)