Dirprwy Bennaeth Gwasanaethau Cymraeg

Trosolwg

Rydym am recriwtio unigolyn brwdfrydig a chryf ei gymhelliad i ymuno â gweithlu Cymraeg presennol CThEM, sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd. Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o dîm croesawgar...

Cyflogwr: CThEM

Cyflog: £36,750 - £40,930

Dyddiad Cau: 21/11/2018 (155 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

CThEM Spur C, Adeiladau Tŷ Glas Llanishen, Caerdydd, Cymru CF14 5TS

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Lee Jones - Adnoddau Dynol

Ffôn: 03000 582323

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rydym am recriwtio unigolyn brwdfrydig a chryf ei gymhelliad i ymuno â gweithlu Cymraeg presennol CThEM, sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd. Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o dîm croesawgar, ac i ddefnyddio’ch sgiliau a’ch profiad presennol i arwain wrth gynhyrchu cyfieithiadau o’r radd flaenaf ac wrth ddatblygu gwasanaethau Cymraeg i CThEM. Bydd yn rhaid i chi fod yn gyfathrebwr ac arweinydd tra medrus, yn flaengar, gydag agwedd bositif a pharodrwydd i ddysgu.

Mae ein tîm yn rhan o’r adran Ddigidol ehangach sy’n gweithio, ar hyn o bryd, tuag at y gweddnewid digidol mwyaf yn hanes y Llywodraeth. Dyna pam y mae hi’n amser gwych i ymuno â CThEM.

Yr hyn sy'n ein gwneud yn wahanol i bawb arall yw ein hymroddiad i roi gwasanaeth o'r radd flaenaf, yn ogystal ag ymgysylltu â'n gweithlu a'i wella ar hyd y ffordd. Byddwch yn cael hyfforddiant llawn, a byddwn yn eich cefnogi ar hyd llwybr eich gyrfa yn y Gwasanaeth Sifil.

Disgrifiad o’r swydd
Cyfrifoldebau allweddol

• Gweithredu fel dirprwy arweinydd ar gyfer Canolfan Ddigidol Caerdydd a’r holl waith y mae’r Ganolfan yn ei wneud.
• Rhoi cyngor ar sut a phryd i ddarparu gwasanaethau Cymraeg yn CThEM pan nad yw’r Pennaeth Gwasanaethau Cymraeg ar gael.
• Rhoi cyngor a llunio adroddiadau ac atebion swyddogol ar gyfer CThEM i unrhyw adran neu sefydliad allanol ar wasanaethau Cymraeg CThEM pan nad yw’r Pennaeth Gwasanaethau Cymraeg ar gael.
• Rheoli ac arwain tîm bach o 8 cyfieithydd ar radd HO a Band O.
• Arwain cydweithwyr wrth gyfieithu deunydd CThEM – mewn modd sy’n bodloni safonau o’r radd flaenaf – gan gynnwys gohebiaeth, ffurflenni, taflenni, cynnwys y we a gwasanaethau ar-lein, yn ogystal â gwybodaeth i weinidogion.
• Arwain cydweithwyr er mwyn sicrhau bod cyfieithiadau Saesneg/Cymraeg o safon yn cael eu cwblhau gan y tîm i fodloni safonau a dyddiadau cau y cytunir arnynt.
• Prawf-ddarllen cyfieithiadau cydweithwyr, a rhai eich hun, yn brydlon – gan bob amser ystyried yr holl ddyddiadau cau a chwilio am ffyrdd o godi safon ein cynhyrchion.
• Arwain aelodau eraill o’r tîm i greu a chynnal ystadegau dyddiol er mwyn ategu’r broses adrodd.
• Arwain wrth ymchwilio ac amgyffred technegau cyfieithu a therminoleg Cymraeg a ddefnyddir wrth ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan ddiweddaru a gwella gwybodaeth ieithyddol a thechnegol pawb.
• Arwain y tîm wrth wneud defnydd llawn a phriodol o’r feddalwedd cof cyfieithu, gan sicrhau ei bod yn cael ei llenwi â chyfieithiadau o safon.
• Arwain y tîm drwy fod yn hyblyg wrth ymdrin â blaenoriaethau gwaith newydd a newidiol, er mwyn diwallu anghenion ein cwsmeriaid.
• Arwain cydweithwyr wrth chwilio am gyfleoedd i sicrhau’r gwerth gorau posibl am arian ar gyfer ein cwsmeriaid, a’r Adran, drwy gynhyrchu cyfieithiadau yn y ffordd fwyaf cost-effeithiol.
• Bod yn rhagweithiol wrth ddod o hyd i ffyrdd o ddatblygu’ch medrau eich hun, a medrau’r tîm, gan ddilyn y weledigaeth o ystyried y cwsmer yn gyntaf ar bob achlysur ac ychwanegu gwerth at wasanaethau CThEM.
• Ymdrechu i godi safon ein gwasanaethau, gan bwysleisio pwysigrwydd profiad y cwsmer wrth ddefnyddio gwasanaethau Cymraeg CThEM.
• Dangos agweddau, ymddygiadau a safonau sy’n cyflawni neu’n rhagori ar ddisgwyliadau’r Adran, fel y disgrifir yn 'Fframwaith Cymwyseddau'r Gwasanaeth Sifil'.
• Rheoli'ch cofnodion cadw amser, presenoldeb, lles, a'r system gwerthuso, yn gywir drwy ddilyn arweiniad CThEM.

Y Person
Hanfodol

• Sgiliau iaith a chyfathrebu rhagorol (Cymraeg a Saesneg).
• Tystiolaeth o arwain cydweithwyr i ddatblygu sgiliau cyfieithu Cymraeg ac o reoli staff tîm cyfieithu.
• Gwybodaeth o’r radd flaenaf am gywiriaduron, geiriaduron, offer a meddalwedd Cymraeg.
• Y gallu i ddatblygu cydweithwyr i flaenoriaethu llwythi gwaith a rheoli’u hunain.
• Bod yn Aelod o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru (neu sefydliad cyfatebol) o ran cyfieithu o’r Saesneg i’r Gymraeg.
• Profiad o weithio gyda gwahanol fformatau y mae angen cyfieithiadau Cymraeg (e.e. i-Ffurflen, PDF, Word, Excel, Adobe, ar-lein, ar bapur, ac ati).
• Profiad arbenigol o ddefnyddio meddalwedd cyfieithu.
• Profiad o gynnal cof cyfieithu.
• Dealltwriaeth gadarn o ofynion cwsmeriaid Cymraeg eu hiaith a deddfwriaeth ynghylch y Gymraeg.
• Sgiliau dadansoddi o’r radd flaenaf.
• Dealltwriaeth gadarn o sut a phryd i ddarparu gwasanaethau Cymraeg i gwsmeriaid.
• Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu o’r radd flaenaf er mwyn delio â chwsmeriaid a phrosiectau’n ymwneud â gwaith cyfieithu.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*