Cynorthwy-ydd Gweinyddol X2

Trosolwg

Rydym yn chwilio am unigolyn hyblyg sy'n rhoi'r cwsmer yn gyntaf i ymuno â'n tîm i ddarparu'r cymorth gweinyddol er mwyn ein galluogi i ddiwallu anghenion ein cwsmeriaid.

Cyflogwr: Gyrfa Cymru

Cyflog: £18,029 - £18,986

Dyddiad Cau: 20/07/2018 (305 diwrnod)

Amser Cau: 16:00:00

Lleoliad

Penybont ar Ogwr a Chaerffili

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Ydych chi'n chwilio am swydd lle rydych yn gweithio mewn tîm sy'n ysbrydoli ac yn cefnogi pobl i feddwl am eu gyrfa yn y dyfodol?

Rydym yn chwilio am unigolyn hyblyg sy'n rhoi'r cwsmer yn gyntaf i ymuno â'n tîm i ddarparu'r cymorth gweinyddol er mwyn ein galluogi i ddiwallu anghenion ein cwsmeriaid.

Mae Career Choices Dewis Gyrfa Cyf (CCDG) yn is-gwmni ym mherchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru. Rydym yn cyflawni cylch gwaith a bennwyd gan Weinidogion Cymru ac yn darparu gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd Gyrfaoedd dwyieithog, annibynnol a diduedd i bobl o bob oed yng Nghymru.

Swydd: Cynorthwy-ydd Gweinyddol X 2 – Mae’r gallu i gyfathrebu’ Gymraeg yn hanfodol

Contract: Parhaol

Oriau: Amser llawn (37 awr)

Swyddfa: Penybont ar Ogwr a Chaerffili

Cyflog: £18,029 - £18,986

Ymysg y buddion deniadol mae oriau hyblyg, 30 diwrnod o wyliau blynyddol, cynllun pensiwn cyfrannol a chynllun arian yn ôl yn gysylltiedig ag iechyd.

Dyddiad Cau: Dylid anfon ceisiadau i AD@gyrfacymru.com erbyn 4pm 20/7/18

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus ddarparu cymorth gweinyddol a derbynfa effeithlon ac effeithiol i'n timau a'n canolfannau.

Rhaid i ymgeiswyr ddangos eu bod yn meddu ar y canlynol:
• Sgiliau cyfathrebu effeithiol a'r gallu i ddelio ag ymholiadau (dros y ffôn, dros yr e-bost ac wyneb yn wyneb) gan aelodau o'r cyhoedd, staff mewnol a rhanddeiliaid allweddol.
• Ymrwymiad i ddangos gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid.
• Y gallu i ymdrin ag ymholiadau anghyffredin lle y gall fod angen trafod a pherswadio
• Sgiliau TGCh
• Y gallu i drefnu a blaenoriaethu eich baich gwaith eich hun a chyrraedd amrywiol derfynau amser
• Y gallu i ddefnyddio cymhelliant a chrebwyll wrth gyflawni dyletswyddau o ddydd i ddydd
• Y gallu i weithio fel rhan o dîm
• Y gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg (hanfodol)

Mae'r swydd-ddisgrifiad llawn, y ffurflen gais a’r Ffurflen Asesu Iaith Gymraeg ar gael yn drwy ddefnyddio'r ddolen wefan uchod.

Dylid dychwelyd ffurflenni cais wedi'u cwblhau at AD@gyrfacymru.com erbyn 4pm ar 20/07/18. Mi fydd yn broses penodi ar ffurf gyda’r
ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu gwahodd i gyfweliad.

Sylwer na fyddwn yn derbyn ceisiadau ar ffurf CV.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg. Ni fydd cais a wneir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Ariennir y swyddi yma gan y Porth Cyngor Cyflogaeth drwy Llywodraeth Cymru.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*