Derbynnydd Blaen y Tŷ

Trosolwg

Bydd deiliad y swydd yn rhan o dîm blaen y tŷ Ymgysylltu Byd-eang. Y tîm hwn sy'n gweithredu fel pwynt cyswllt cyntaf mewn ardaloedd derbyn amrywiol, gan gynnwys Tŷ Fulton, Abaty....

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Cyflog: Pro rata ar sail CALl - £16,654

Dyddiad Cau: 13/07/2018 (224 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Disgwylir i ddeiliad y swydd weithio ar Gampws Parc Singleton

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01792 295138

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Derbynnydd Blaen y Ty

Rhif Swydd: SD01517
Hysbysebu Adran: Ymgysylltu Byd-eang
Math o Gytundeb: Contract cyfyngedig

Cyflog

Swydd ran-amser yw hon am 12 awr yr wythnos, dros gyfnod penodedig o 12 mis. Mae'r swydd ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio ym Mhrifysgol Abertawe ar hyn o bryd.

£5,662.36 y flwyddyn (pro rata ar sail CALl - £16,654) ynghyd â buddion pensiwn NEST os oes eu hangen (Yr Ymddiriedolaeth Cynilion Cyflogaeth Genedlaethol – http://www.nestpensions.org.uk)

Prif ddiben y swydd

Bydd deiliad y swydd yn rhan o dîm blaen y tŷ Ymgysylltu Byd-eang. Y tîm hwn sy'n gweithredu fel pwynt cyswllt cyntaf mewn ardaloedd derbyn amrywiol, gan gynnwys Tŷ Fulton, Abaty Singleton a Swyddfa Docynnau'r Neuadd Fawr. Disgwylir i ddeiliad y swydd ddarparu gwasanaethau clercol a derbynfa ar gyfer yr adran ac ymdrin ag ymholiadau cyffredinol dros a ffôn a thrwy e-bost.

Bydd y dyletswyddau'n cynnwys ymateb i ymholiadau cyffredinol, derbyn negeseuon, neilltuo ystafelloedd cyfarfod a lleoedd parcio car yn yr Abaty, gwerthu nwyddau a thocynnau a stiwardio yn y Neuadd Fawr. Dylai ymgeiswyr fod yn fyfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe ar hyn o bryd a dylai fod ganddynt brofiad o weithio mewn amgylchedd gwasanaeth cwsmeriaid gan gynnwys, yn ddelfrydol, profiad sylfaenol o weithdrefnau ariannol. Byddant yn gyfarwydd â defnyddio pecynnau TG, yn enwedig Word, Excel ac Outlook

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau rhyngbersonol a gwasanaeth cwsmeriaid da, bydd yn gallu gweithio fel aelod o dîm prysur a gweithio'n fanwl gywir i fodloni dyddiadau terfyn penodol; disgwylir i'r unigolyn ddangos dealltwriaeth o anghenion myfyrwyr o amrywiaeth o ddiwylliannau a chefndiroedd. Ar adegau penodol yn ystod y flwyddyn, bydd y gallu i weithio dan bwysau'n hanfodol oherwydd nifer a natur yr ymholiadau mae'n rhaid i'r dderbynfa ymdrin â nhw.

Prif ddyletswyddau

1. Darparu cyswllt cyntaf cyfeillgar ar gyfer ymholiadau cyffredinol, gan gynnwys cysylltiadau
wyneb yn wyneb, dros y ffôn a thrwy e-bost, â myfyrwyr, staff a chwsmeriaid allanol.
2. Ymdrin ag ymholiadau gan fyfyrwyr ac ymwelwyr sy'n galw heibio, gan eu cyfeirio at
ffynonellau gwybodaeth.
3. Neilltuo lleoedd parcio car ac ystafelloedd cyfarfod ar gyfer staff, gan ddefnyddio e-bost a
chalendr Microsoft Outlook
4. Darparu cymorth clercol i staff yr adran Ymgysylltu Byd-eang yn ôl yr angen.
5. Cynorthwyo gyda diwrnodau agored a chlirio, a allai gynnwys rhywfaint o weithio y tu allan i
oriau
6. Ymdrin ag ymholiadau am docynnau yn Swyddfa Docynnau'r Neuadd Fawr a chyflawni
dyletswyddau stiwardio yn ystod digwyddiadau.
7. Gweithio ar switsfwrdd y Brifysgol yn ystod gwyliau, hyfforddiant ac egwyliau bwyd
cysylltydd y switsfwrdd
8. Derbyn negeseuon yn absenoldeb staff yn yr adran Ymgysylltu Byd-eang
9. Ymwneud yn llawn â pholisïau Galluogi Perfformiad ac Iaith Gymraeg y Brifysgol
10. Hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth mewn arferion gwaith a chynnal perthnasoedd
gweithio cadarnhaol.
11. Cyflawni'r holl weithgareddau o fewn gofynion amgylcheddol y Brifysgol yn unol â'r hyn a
nodir yn ei Pholisi Cynaladwyedd a'i System Rheoli Amgylcheddol er mwyn lleihau effaith
unigol ac adrannol.
12. Unrhyw ddyletswyddau eraill y gellir eu disgwyl o fewn diffiniad y radd yn unol â
chyfarwyddyd Pennaeth y Coleg/Adran neu gynrychiolydd a enwebwyd ganddo
13. Darparu cymorth Marsial Tân os bydd angen gwacáu'r adeilad

Anfonwch ymholiadau anffurfiol at Nicholas Owen at n.a.owen@swansea.ac.uk.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*