Darlithydd / Uwch Ddarlithydd mewn Nyrsio

Trosolwg

Mae’r Coleg yn edrych i benodi Darlithydd/Uwch-ddarlithydd Cyfrwng Cymraeg mewn Nyrsio ar lwybr gyrfa academaidd Addysgu a Rheoli.

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Cyflog: Unai graddfa 8 neu raddfa 9

Dyddiad Cau: 22/06/2017 (340 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Prifysgol Abertawe Parc Singleton Abertawe, Abertawe, Cymru SA2 8PP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01792 295138

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cynigir y swydd hon ar unai graddfa 8 (darlithydd) neu raddfa 9 (uwch ddarlithydd) yn unol â phrofiad a chymwysterau.

£32,958 – 38,183 (graddfa 8), £39,324 – £46,924 (graddfa 9) y flwyddyn (yn ddibynnol ar brofiad a chymwysterau).

Mae’r Coleg yn edrych i benodi Darlithydd/Uwch-ddarlithydd Cyfrwng Cymraeg mewn Nyrsio ar lwybr gyrfa academaidd Addysgu a Rheoli.

Mae’r swydd wedi’i hariannu hyd at 31 Gorffennaf 2019 yn y man cyntaf drwy Gynllun Staffio Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae’r Cynllun hwn yn darparu cyllid i sefydliadau addysg uwch yng Nghymru i fedru cyflogi staff academaidd ac i feithrin safon uchel o ddarlithwyr sy’n adnabyddus am fenter a rhagoriaeth mewn addysgu ac ymchwil.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhan o gymuned ehangach o staff academaidd yn Abertawe ac ar draws Cymru sy’n gweithio tuag at wireddu nod y Coleg Cymraeg o sicrhau statws llawn ar gyfer y Gymraeg fel cyfrwng addysgu ac ymchwil o fewn sector y prifysgolion. Bydd ganddo ef/hi rôl allweddol wrth weithredu Cynllun Datblygu cenedlaethol y Coleg Cymraeg ar gyfer Nyrsio ac wrth helpu cyrraedd targedau a osodir ar gyfer darpariaeth cyfrwng Cymraeg ac o ran myfyrwyr sy’n dewis astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn y pwnc hwn.

Bydd y swydd hon yn Abertawe wedi’i chefnogi gan y Coleg Cymraeg mewn ymateb i alw cynyddol am addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg ar raglenni israddedig sydd wedi’u datblygu a’u darparu yn y Coleg Gwyddorau Dynol ac Iechyd. Bydd y cyflog naill ai ar raddfa gyflog Gradd 8 neu 9 yn dibynnu ar y proffil Academaidd sy’n cyd-fynd orau â’ch profiad a’ch cymwysterau.

Mae’r proffiliau perthnasol wedi’u hatodi er gwybodaeth:

Darlithydd - Gradd 8 http://www.swansea.ac.uk/media/Lecturer%20ACP%20criteria%20FINAL.pdf

Uwch-ddarlithydd - Gradd 9 http://www.swansea.ac.uk/media/Senior%20Lecturer%20ACP%20criteria%20FINAL.pdf

Y disgwyl arferol yw y caiff yr ymgeisydd llwyddiannus ei benodi/phenodi i’r pwynt isaf ar y raddfa a gytunir gyda chodiadau blynyddol ar 1 Hydref bob blwyddyn (yn amodol ar gwblhau chwe mis o wasanaeth).

Rhaid bod ymgeiswyr wedi’u haddysgu hyd at lefel gradd, rhaid bod ganddynt gofrestriad presennol fel nyrs mewn ymarfer gyda’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth yn ogystal â gwybodaeth, profiad a dealltwriaeth glir o faterion yn ymwneud â nyrsio. Mae profiad o addysgu mewn cyd-destun clinigol/academaidd yn ddymunol tu hwnt.

Gan y bydd yr holl addysgu a’r holl ddyletswyddau perthynol wedi’u darparu yn gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg, bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn rhugl yn y Gymraeg ac yn meddu ar sgiliau ysgrifennu, llafar a rhyngbersonol lefel uchel yn y Gymraeg, yn ogystal â’r gallu i addysgu a goruchwylio myfyrwyr yn effeithiol.

Rhagwelir y bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn helpu i gryfhau cysylltiadau rhwng ein hamryw rhaglenni astudio a’n deiliaid diddordeb allweddol, yn enwedig y Byrddau Iechyd lleol. Bydd y tîm staff addysgu’n rhannu ac yn hyrwyddo arfer da mewn addysgu ac yn ceisio datblygu dulliau addysgu arloesol er mwyn ymwneud â myfyrwyr a’u hysbrydoli.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*