Darlithydd Sgiliau Cyflogadwyedd Cymraeg

Trosolwg

Mae cyfle unigryw a chyffrous wedi codi yn y Coleg i addysgu Cymraeg fel sgìl cyflogadwyedd ar draws amrywiaeth eang o raglenni.

Cyflogwr: Coleg Gwyr Abertawe

Cyflog: £19,343 - £35,919 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 22/05/2018 (246 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Coleg Gŵyr Abertawe, Tycoch a Champws Gorseinon

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01792 284004

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae cyfle unigryw a chyffrous wedi codi yn y Coleg i addysgu Cymraeg fel sgìl cyflogadwyedd ar draws amrywiaeth eang o raglenni.

Darparu addysgu a dysgu o safon uchel ar gyfer Cymraeg fel sgil cyflogadwyedd ar draws amrywiaeth o raglenni, gan greu amgylchedd cadarnhaol sy'n cynnig modd i bob dysgwr gyrraedd ei botensial o ran ei ddatblygiad academaidd, cymdeithasol a phersonol.

Cydweithio'n agos ag arbenigwyr pwnc i gynllunio a chyflenwi cynlluniau gwaith a chynlluniau asesu sy'n corffori sgiliau datblygu Cymraeg galwedigaethol ac asesu'r Gymraeg fel sgil gwasanaeth cwsmeriaid a chyflogadwyedd o fewn y ddarpariaeth brif ffrwd.

Prif Gyfrifoldebau:

Rhagoriaeth mewn Addysgu, Dysgu ac Asesu

• Cynllunio, paratoi, addysgu ac asesu ar draws amrywiaeth o raglenni pwrpasol i ddatblygu sgiliau Cymraeg dysgwyr, gyda ffocws ar wasanaeth cwsmeriaid a chyflogadwyedd.

• Cydweithio'n agos ag amrywiaeth o arbenigwyr pwnc i sicrhau cyd-destun ar gyfer rhaglenni cyflogadwyedd Cymraeg a'u bod yn addas i'r diben.

• Gweithio gyda chyflogwyr i sicrhau bod sgiliau Cymraeg dysgwyr yn addas i’r gweithle.

• Os yw'n berthnasol, sicrhau bod cynlluniau/cofnodion gwaith ac amserlenni aseiniadau yn briodol i gynnwys y maes llafur a'r corff dyfarnu.

• Sicrhau bod strategaethau addysgu a dysgu a deunyddiau addysgu yn cael eu cynllunio yn ogystal â bod yn hygyrch i ateb anghenion amrywiol yr holl ddysgwyr, a bod mentrau Llywodraeth Cymru e.e. Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang, Ethos Cymreig, Sgiliau Hanfodol a Chyflogadwyedd yn cael eu hymgorffori a'u hasesu'n effeithiol.

• Asesu a monitro cynnydd dysgwyr, gan gynnwys gosod targedau, cadw cofnodion o waith a chyflawniad yn unol ag amserlenni/meini prawf mewnol ac allanol a thargedau'r Coleg.

• Cadw i fyny â datblygiadau'r cwricwlwm, gwybodaeth o'r pwnc a mentrau addysgu a dysgu, gan gynnwys defnyddio technoleg ddigidol a sicrhau bod deunyddiau a strategaethau addysgu yn cael eu diweddaru'n briodol.

• Sicrhau bod yr amgylchedd dysgu yn ysbrydoli, gan nodi a rhoi gwybod am yr adnoddau sydd eu hangen yn unol â datblygiadau cwricwlaidd a thechnegol.

• Cynnal cysylltiadau priodol â chyflogwyr a diwydiant er mwyn llywio datblygiad y cwricwlwm a gwella profiad dysgwyr.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)