Darlithydd Cyfrwng Cymraeg Mewn Rheoli Busnes a Mentergarwch Gwledig

Trosolwg

Gwahoddir ceisiadau gan unigolion â chanddynt brofiad ymchwil a dysgu am swydd Darlithydd Rheoli Busnes a Mentergarwch Gwledig. Ariennir y swydd gan grant a ddarperir gan y Coleg Cymraeg....

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Cyflog: £35,550 - £38,833 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 18/01/2018 (275 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Aberystwyth Penglais Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3FL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01970 628555

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Darlithydd Cyfrwng Cymraeg Mewn Rheoli Busnes a Mentergarwch Gwledig
Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac Ysgol Fusnes Aberystwyth
Athrofa Busnes a’r Gyfraith
Cyfnod penodol tan 31 Gorffennaf 2019
Gradd 7: £35,550 - £38,833 y flwyddyn

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Gwahoddir ceisiadau gan unigolion â chanddynt brofiad ymchwil a dysgu am swydd Darlithydd Rheoli Busnes a Mentergarwch Gwledig. Ariennir y swydd gan grant a ddarperir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol tan 31 Gorffennaf, 2019.

Mae’r Ysgol yn croesawu ceisiadau gan ysgolheigion sy’n gweithio yn unrhyw faes yn ymwneud â Rheoli Busnes a Mentergarwch Gwledig, ond byddai diddordeb yn un neu fwy o’r meysydd isod yn fanteisiol:

• Menter ac arloesi
• Arallgyfeirio yn yr economi wledig
• Marchnata
• Cyfrifeg a Chyllid

Mae’r swydd ar gael cyn gynted â phosib neu o 1 Chwefror 2018. Mae rhagor o wybodaeth am yr Ysgol ar ein gwefan: www.aber.ac.uk/abs.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus radd PhD (neu bydd ar fin ei chwblhau) a bydd yn gallu dangos tystiolaeth o gyhoeddiadau ymchwil, yn rhai wedi eu cyhoeddi neu’n rhai sydd yn yr arfaeth, a bydd disgwyl iddo/iddi wneud ymrwymiad sylweddol i ddysgu ac i brofiad y myfyrwyr, cyfrannu at ymchwil ym maes Rheoli Busnes a Mentergarwch Gwledig a chyfrannu at oruchwylio myfyrwyr PhD. Bydd disgwyl hefyd iddo/iddi gynyddu’r dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg a sicrhau y cynigir mwy o fodiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg yn yr Ysgol Fusnes Aberystwyth, cynorthwyo i ddatblygu darpariaeth ar y cyd â phrifysgolion eraill a datblygu cyrsiau i israddedigion ac uwchraddedigion a chyrsiau datblygu proffesiynol parhaus ar y cyd ag IBERS ar gyfer y gymuned amaethyddol a busnesau arallgyfeirio yn yr economi wledig.

Disgwylir i ddeiliad y swydd allu dysgu a pharatoi deunyddiau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Bydd deiliad y swydd yn rhan o gymuned ehangach o staff academaidd yn Aberystwyth a ledled Cymru sy’n gweithio i wireddu nod y Coleg Cymraeg o sicrhau statws llawn i’r Gymraeg fel cyfrwng dysgu ac ymchwil yn sector y prifysgolion. Bydd yn rhan allweddol o weithredu Cynlluniau Datblygu Cenedlaethol y Coleg Cymraeg ar gyfer Astudiaethau Busnes ac ar gyfer Daearyddiaeth, Amaethyddiaeth ac Astudiaethau Amgylcheddol ac yn helpu i gyrraedd y targedau a bennwyd ar gyfer darpariaeth cyfrwng Cymraeg a myfyrwyr sy’n dewis astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn y meysydd hyn.

Gellir gwneud ymholiadau anffurfiol drwy gysylltu â Nerys Fuller-Love, Dirprwy Gyfarwyddwr, Athrofa Busnes a’r Gyfraith, ar 01970 622208 (nnf@aber.ac.uk) neu â Tamsin Davies, Swyddog Cangen, Cangen Prifysgol Aberystwyth o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol (ted@aber.ac.uk).

Cyf: IBL.17.1827
Dyddiad Cau: 18 Ionawr 2018
Dyddiad Cyfweld: 29 Ionawr 2018

Sefydliad Dwyieithog sy’n gweithredu Cynllun laith Gymraeg ac yn ymroddedig i Gyfle Cyfartal.

FEL ARFER FE BENODIR I SWYDDI O FEWN 4-8 WYTHNOS WEDI’R DYDDIAD CAU.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*