Cynorthwyydd Cysylltiadau Cyhoeddus

Trosolwg

Mi fyddwch yn rhan o dîm o ymarferwyr proffesiynol sy'n darparu gwasanaeth Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu o ansawdd uchel ar gyfer Prifysgol Abertawe, ar draws yr holl blatfformau, ar lwyfan...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Cyflog: £24,983 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 02/01/2018 (291 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Abertawe Parc Singleton Abertawe, Abertawe, Cymru SA2 8PP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cynorthwyydd Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu (Cymraeg hanfodol)

Rhif Swydd: SD01303

Hysbysebu Adran: Adran Farchnata, Recriwtio, Rhyngwladoli a Datblygu
Math o Gytundeb: Contract anghyfyngedig
Dyddiad Cau: 02-01-2018
Cyflog: £24,983 y flwyddyn (pro rata i weithwyr rhan-amser), yn ogystal â buddion pensiwn.

Y disgwyliad arferol yw y penodir yr ymgeisydd llwyddiannus i waelod y raddfa gyda cynyddiadau blynyddol ar 1 Hydref pob blwyddyn (yn amodol ar cwblhau gwasanaeth chwe mis).

APM Gradd 6.

Prif bwrpas y swydd

Mae Isadran Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu yn dîm perfformiad uchel a chydweithredol sy'n rhan o’r Adran Farchnata, Recriwtio, Rhyngwladoli a Datblygu (MRID). Ei nod yw cynnal a gwella enw da a phroffil y Brifysgol drwy ddatblygu a gweithredu strategaeth Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu a arweinir gan amcanion corfforaethol. Mi fyddwch yn rhan o dîm o ymarferwyr proffesiynol sy'n darparu gwasanaeth Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu o ansawdd uchel ar gyfer Prifysgol Abertawe, ar draws yr holl blatfformau, ar lwyfan byd-eang, gan wella cyfraddau recriwtio myfyrwyr a hyrwyddo cyflawniadau ymchwil a masnachol y Brifysgol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol yn y Gymraeg a’r Saesneg, ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Mae’r rôl yn galw am sgiliau rhyngbersonol gwych, ynghyd â chymhwysedd TG.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau

- Ymdrin yn brydlon ac yn broffesiynol â phob ymholiadau ymatebol gan y cyfryngau, a chynorthwyo i gydlynu grid newyddion y swyddfa er mwyn sicrhau bod cysylltiadau cyhoeddus rhagweithiol wedi’i gynllunio a’i dargedu.
- Cynorthwyo’r swyddogion Cysylltiadau Cyhoeddus i fanteisio ar gyfleoedd am gyhoeddusrwydd cadarnhaol i gryfhau enw da’r brifysgol yn rhyngwladol.
- Ysgrifennu copi i’w gyhoeddi - copi caled ac ar-lein - yn Gymraeg ac yn Saesneg. Cyfieithu gwaith cydweithwyr lle’n briodol.
- Chwilio am gyfleoedd i'r Brifysgol hyrwyddo'i hun yn y cyfryngau Cymraeg a datblygu cysylltiadau â newyddiadurwyr allweddol.
- Cynorthwyo gyda gweithgareddau pob dydd y tîm Cysylltiadau Cyhoeddus, e.e. llunio crynodeb dyddiol o'r newyddion, coladu a chofnodi ymholiadau cwsmeriaid a llunio rhestrau dosbarthu.
- Cynorthwyo wrth gynnal a chadw a datblygu platfformau cyfryngau cymdeithasol y Brifysgol e.e. Twitter, Facebook a Flickr.
Trefnu a chynnal sesiynau ffotograffiaeth a ffilmio a digwyddiadau eraill, gan gynnwys ymweliadau gan westeion pwysig, seremonïau graddio ayyb.
- Cynorthwyo i sicrhau bod y tîm yn cydymffurfio â Pholisi Iaith Gymraeg y Brifysgol, a’r Safonau Iaith a osodir gan Gomisiynydd y Gymraeg.
- Hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth mewn arferion gwaith a chynnal perthnasoedd gweithio cadarnhaol.
- Unrhyw ddyletswyddau eraill y gellir eu disgwyl o fewn diffiniad y radd yn unol â chyfarwyddyd Pennaeth Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu.
- Bydd gofyn i ymgeiswyr a wahoddir i gyfweliad gwblhau prawf ysgrifenedig fel rhan o'r broses ddethol.

Gwerthoedd

- Tystiolaeth amlwg o ymfalchïo mewn darparu gwasanaethau ac atebion proffesiynol.
- Y gallu i gydweithio mewn amgylchedd o gydraddoldeb, ymddiriedaeth a pharch i ddarparu gwasanaethau sy'n ceisio rhagori ar anghenion a disgwyliadau cwsmeriaid.
- Tystiolaeth o ddarparu ymagwedd ofalgar at eich holl gwsmeriaid, gan sicrhau profiad personol a chadarnhaol.

Manyleb Person

Meini Prawf hanfodol

Cymwysterau

Addysg i lefel gradd ynghyd â phrofiad gwaith perthnasol.

Profiad

- Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig ardderchog yn Gymraeg ac yn Saesneg.
- Dealltwriaeth amlwg o faes marchnata a chysylltiadau cyhoeddus.
- Profiad helaeth o ysgrifennu, cyfieithu a phrawf-ddarllen yn Gymraeg ac yn Saesneg ar gyfer platfformau a chynulleidfaoedd gwahanol.
- Profiad o ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol a deall eu pwysigrwydd mewn amgylchedd marchnata.
- Profiad o ddefnyddio meddalwedd Microsoft gan gynnwys Word, Excel ac Outlook.
- Profiad o gynorthwyo wrth drefnu digwyddiadau.

Dymunol

- Cymhwyster Cysylltiadau Cyhoeddus, cyfieithu neu brofiad gwaith perthnasol.
- Profiad o weithio yn y sector addysg uwch.
- Dealltwriaeth dda am dirwedd y cyfryngau yng Nghymru.
- Ymholiadau anffurfiol, manylion cyswllt a gwybodaeth pellach

Dylid gyfeirio ymholiadau anffurfiol at Jacqui Bowen, pennaeth cysylltiadau cyhoeddus.

Estyniad: 3566

E-bost: jacqui.bowen@swansea.ac.uk

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*