Cynorthwyydd Arlwyo, Gwersyll yr Urdd Caerdydd

Trosolwg

Mae Just Perfect Catering Ltd yn edrych am unigolyn gweithgar a chydwybodol i ymuno a’r tîm yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd, Bae Caerdydd.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru / Just Perfect Ltd

Cyflog: Cyfraddau Cyflog Byw Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 31/08/2018 (202 diwrnod)

Amser Cau: 00:00:00

Lleoliad

Gwersyll yr Urdd Caerdydd

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Llinos Huws

Ffôn: 02920 635 670

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Mae’r Gwersyll yn ganolfan breswyl a chynadleddau prysur sy’n croesawu hyd at 12,000 o letywyr y flwyddyn.

Yn ddelfrydol bydd yr ymgeisydd yn berson proffesiynol gydag agwedd bositif at waith a bydd yn meddu ar sgiliau gofal cwsmeriaid o’r radd flaenaf. Mae cyfle i ddechrau gweithio ar unwaith ac er y byddai profiad blaenorol yn ddelfrydol nid yw’n hanfodol gan y bydd hyfforddiant llawn yn cael ei ddarparu.

Bydd y swydd yn gofyn i chi weithio patrwm shifft, yn cynnwys penwythnosau. Gall hwn gynnwys shifftiau adeg brecwast neu swper. O dro i dro bydd cyfle i chi weithio yn un o’n safleoedd eraill Just Perfect Catering Ltd fel bo’r angen.

Bydd dyletswyddau’n cynnwys:
- Gweini brecwast a swper i’n lletywyr
- Ailgyflenwi diodydd, bar salad & bwyd poeth fel bo angen
- Sicrhau fod platiau, cyllyll a ffyrc a sawsiau digonol ar gael
- Cynorthwyo gydag unrhyw archebion lletygarwch
- Cynorthwyo i baratoi pecynnau bwyd ar gyfer lletywyr
- Glanhau a thacluso’r ystafell fwyta cyn ac ar ôl gweini bwyd
- Cynorthwyo tîm y gegin i gynnal safon glendid

Os ydych yn credu eich bod yn berson trwsiadus, yn berson cwrtais ac yn gyfeillgar, yn brydlon ac yn ddibynadwy yna mae croeso i chi ein e-bostio i fynegi eich diddordeb gyda chopi o’ch CV at: llinosh@urdd.org

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyflogedig gan Just Perfect Catering Ltd sy’n gyfrifol am gontract arlwyo Gwersyll yr Urdd Caerdydd.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)