Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Trosolwg

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer unigolion ymrwymedig â sgiliau gofal cwsmeriaid gwych i ymuno â thîm Hyb y Llyfrgell Ganolog. Mae hybiau’n cynnig cyngor rheng flaen i gwsmeriaid ar Dai, gan...

Cyflogwr: Cyngor Dinas Caerdydd

Cyflog: £15,246 - £15,807

Dyddiad Cau: 15/12/2017 (309 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Cyngor Dinas Caerdydd Neuadd y Sir Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 4UW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 029 2087 2222

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cynorthwy-ydd Gweinyddol - Cymraeg Hanfodol

CS50223752

Categori Swydd: Gweinyddol/Clercol
Math o Gontract: Parhaol
Oriau Gwaith: Llawn Amser
Gwasanaeth: Cymunedau, Tai a Gwasanaethau Cwsmeriaid
Graddfa: Gradd 2 a’r cyflog byw
Cyflog: £15,246 - £15,807
Dyddiad Cau:15/12/2017

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer unigolion ymrwymedig â sgiliau gofal cwsmeriaid gwych i ymuno â thîm Hyb y Llyfrgell Ganolog. Mae hybiau’n cynnig cyngor rheng flaen i gwsmeriaid ar Dai, gan gynnwys y Ddeddf Diwygio Lles, Budd-dal Tai a chynllun Gostyngiad y Dreth Gyngor, a gwybodaeth am amrywiaeth eang o wasanaethau'r cyngor a gwasanaethau a gynigir gan sefydliadau partner.

Eich rôl chi fydd darparu gwasanaeth proffesiynol a chyfeillgar i gwsmeriaid yr Hyb a phartneriaid sy’n darparu gwasanaeth, boed hynny wyneb yn wyneb neu dros y ffôn. Byddwch yn helpu yn y llyfrgell, yn trefnu apwyntiadau, yn cynorthwyo cwsmeriaid gyda hyfforddiant cyfrifiaduron sylfaenol ac yn helpu gyda dyletswyddau swyddfa cyffredinol.
Bydd gan yr ymgeiswyr llwyddiannus sgiliau cyfathrebu a TG da a’r gallu i addasu a dysgu’n gyflym. Mae agwedd gadarnhaol a ffocws ar y cwsmer yn hanfodol felly bydd angen i chi feddu ar brofiad o weithio gyda chwsmeriaid wyneb yn wyneb ac ymrwymiad i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog.

Dylai’r ymgeisydd llwyddiannus allu cyfathrebu’n effeithiol yn Gymraeg hyd at Lefel 4 - Uwch.

Am sgwrs anffurfiol, ar ôl darllen y disgrifiad swydd, cysylltwch â Thomas Wong ar (029) 20 871409.

Bydd angen gweithio ar benwythnosau a chyda’r hwyr yn ôl rota a gall lleoliad y gwaith amrywio.

Mae’r swydd hon yn destun Gwiriadau Manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae’r swydd hon yn addas i'w rhannu.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni chaiff ceisiadau rydym yn eu derbyn yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*