Cynghorwyr Gyrfa Cymwysedig | Cynghorwyr Gyrfa dan Hyfforddiant

Trosolwg

Rydym yn chwilio am unigolion hyblyg a chreadigol sydd yr un mor gartrefol yn darparu gwasanaethau drwy ddefnyddio cyfathrebu digidol ag y maent drwy siarad wyneb yn wyneb â chleientiaid mewn...

Cyflogwr: Gyrfa Cymru

Cyflog: £24,482 - £29,583 | £21,932 - £23,462

Dyddiad Cau: 30/03/2018 (259 diwrnod)

Amser Cau: 16:00:00

Lleoliad

Cyfleoedd ar gael ledled Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Ydych chi'n chwilio am swydd lle rydych yn ysbrydoli ac yn cefnogi pobl i feddwl am eu gyrfa yn y dyfodol? Rydym yn chwilio am unigolion hyblyg a chreadigol sydd yr un mor gartrefol yn darparu gwasanaethau drwy ddefnyddio cyfathrebu digidol ag y maent drwy siarad wyneb yn wyneb â chleientiaid mewn grwpiau neu un-i-un.

Mae Career Choices Dewis Gyrfa Cyf (CCDG) yn is-gwmni ym mherchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru. Rydym yn cyflawni cylch gwaith a bennwyd gan Weinidogion Cymru ac yn darparu gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd Gyrfaoedd dwyieithog, annibynnol a diduedd i bobl o bob oed yng Nghymru.

Yn ddiweddar cyhoeddodd Gyrfa Cymru "Newid Bywydau" https://www.careerswales.com/cy/cysylltu-a-ni/amdanom-ni/gweledigaeth-strategol/, ein gweledigaeth strategol sy'n nodi sut y bydd gwasanaethau'n cael eu datblygu a hon yw ail flwyddyn y cynllun tair blynedd hwn. Mae'n rhoi manylion am sut y byddwn yn darparu gwasanaethau i gleientiaid, a phartneriaid drwy wneud defnydd llawn o'r dechnoleg ddiweddaraf a gwasanaethau digidol.

Cytundeb: Parhaol
Oriau Gwaith: Swyddi Amser Llawn (37 awr yr wythnos) a Rhan Amser
Lleoliad: Cyfleoedd ar gael ledled Cymru
Cyflog: Cymwysedig Gradd 4 £24,482 - £29,583 | Dan Hyfforddiant Gradd 3 £21,932 - £23,462

Ymysg y manteision deniadol mae oriau hyblyg, 30 diwrnod o wyliau blynyddol, cynllun pensiwn cyfrannol a chynllun arian-yn-ôl yn gysylltiedig ag iechyd.

Dyddiad Cau: Ceisiadau i ad@gyrfacymru.com erbyn 4pm 30/03/18.

Cynghorwyr Gyrfa Cymwysedig £24,482 - £29,583 | Cynghorwyr Gyrfa dan Hyfforddiant £21,932 - £23,462

Mae gennym gyfleoedd i gynghorwyr amser llawn neu ran amser sy'n medru'r Gymraeg ac sy'n gallu darparu gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg yn ardaloedd Powys, Conwy, Sir Ddinbych, Wrecsam, Casnewydd a Cheredigion. Rydym hefyd yn edrych am Gynghorwyr Gyrfa cymwysedig neu dan hyfforddiant ledled Cymru ble mae'r gallu i siarad Gymraeg yn ddymunol.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gweithio gyda grwpiau o gleientiaid amrywiol a allai gynnwys disgyblion ysgol, pobl ifanc yn y farchnad lafur, pobl ifanc ag anghenion arbennig ac oedolion, gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau (grwpiau, sesiynau rhyngweithio unigol, cyfathrebu digidol ac eiriolaeth).

Mae Gyrfa Cymru yn cefnogi'r gwaith o gyflawni 6 amcan allweddol i Gymru:
- Gwella effeithlonrwydd marchnadoedd llafur drwy leihau achosion o gam-gyfateb sgiliau;
- Cynyddu cyfranogiad a chyrhaeddiad mewn addysg a hyfforddiant;
- Lleihau'r nifer sy'n rhoi'r gorau i gyrsiau a'r trosiant mewn addysg a hyfforddiant ôl-16;
- Cynyddu'r nifer sy'n manteisio ar brentisiaethau;

Yn ogystal bydd ein gwasanaethau cymorth i sefydliadau partner yn helpu:
- Asiantaethau eraill i dargedu eu gwasanaethau'n fwy effeithlon ac effeithiol;
- Sicrhau bod y cwricwlwm newydd i Gymru yn paratoi pobl ifanc ar gyfer Byd Gwaith.

Mae Cynghorwyr Gyrfa yn cefnogi cleientiaid i:
- Ddeall gofynion y farchnad lafur a'r effaith ar benderfyniadau gyrfa;
- Cael yr yrfa orau bosibl sydd ar gael;
- Gwneud penderfyniadau effeithiol am yrfaoedd;
- Dod yn fwy annibynnol wrth reoli eu gyrfaoedd eu hunain;
- Datblygu cymwyseddau rheoli gyrfa;
- Datblygu sgiliau cyflogadwyedd effeithiol;
- Cyflawni canlyniadau cadarnhaol cyson mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth.

Rhaid i Gynghorwyr Gyrfa cymwysedig feddu ar gymhwyster Diploma mewn Cyfarwyddyd a Datblygu Gyrfa Lefel 6 y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (neu gymhwyster cyfatebol) a bod yn gymwys i ymuno â Chofrestr Ymarferwyr y Sefydliad Datblygu Gyrfa. Dylai Cynghorwyr Gyrfa dan Hyfforddiant fod wedi'u haddysgu i lefel gradd neu safon gyfatebol a byddant yn cwblhau Diploma Lefel 6 mewn Cyfarwyddyd a Datblygu Gyrfa. Cymhwyster galwedigaethol ar lefel gradd yw hwn a gaiff ei gwblhau yn y gweithle, ond a fydd yn gofyn i'r dysgwr ddysgu'n annibynnol yn ei amser ei hun.

Bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus gael Datgeliad Manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae'r swydd-ddisgrifiad llawn, ffurflen gais a ffurflen Asesiad Cymraeg ar gael yn http://ymgeisio.gyrfacymru.com. Dylid anfon ceisiadau i ad@gyrfacymru.com erbyn 4pm ar 30/03/18. Bydd y broses ddethol yn cynnwys sesiwn mewn canolfan asesu, gyda'r ymgeiswyr llwyddiannus yn symud ymlaen i'r cam cyfweld terfynol. Ni fydd angen i Gynghorwyr Gyrfa Cymwysedig fynd i ganolfan asesu.

Sylwer nad ydym yn derbyn ceisiadau ar ffurf CV. Croesawir ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg. Ni wnawn drin cais am swydd yn y Gymraeg yn llai ffafriol na chais yn y Saesneg.

Ariennir y swyddi hyn yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*