Cymraeg ac Ieithyddiaeth Gymhwysol: Ysgoloriaeth Ymchwil PhD

Trosolwg

Mae Prifysgol Abertawe, gyda chefnogaeth Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru'r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, yn gwahodd ceisiadau am astudiaeth PhD wedi'i hariannu, sydd ar gael...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Cyflog: Ffioedd dysgu yn ogystal â grant

Dyddiad Cau: 01/02/2018 (261 diwrnod)

Amser Cau: 16:00:00

Lleoliad

Prifysgol Abertawe Parc Singleton Abertawe, Abertawe, Cymru SA2 8PP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Steve Morris, Athro Cysylltiol, Adran y Gymraeg

Ffôn: 01792 295373

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cymraeg ac Ieithyddiaeth Gymhwysol: Ysgoloriaeth Ymchwil PhD

Prifysgol Abertawe
Ariennir yr ysgoloriaeth gan Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru'r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol/Addysg Llywodraeth Cymru.

Cyflog: Telir ffioedd dysgu yn ogystal â grant cynhaliaeth (£14,553 y flwyddyn ar hyn o bryd ar gyfer myfyrwyr amser llawn yn 2017/18, i gael ei ddiweddaru bob blwyddyn) ac mae'n cynnwys Grant Cymorth Ymchwil ychwanegol.

Mae Prifysgol Abertawe, gyda chefnogaeth Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru'r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, yn gwahodd ceisiadau am astudiaeth PhD wedi'i hariannu, sydd ar gael i'w dechrau ym mis Hydref 2018. Mae'r ysgoloriaeth ymchwil gydweithredol ganlynol ar gael trwy lwybr Dwyieithrwydd Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru.

Mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru: 'Dwyieithrwydd strategol: Adnabod Cyd-destun Optimaidd i'r Gymraeg fel Ail Iaith yn y Cwricwlwm' (teitl gwaith)

Disgrifiad o'r prosiect:
Bydd adolygiad Llywodraeth Cymru o Gymraeg Ail Iaith ar Gyfnodau Allweddol 3 a 4 ("Un Iaith i Bawb", 2013) yn cynnwys yr argymhelliad (15):
“ ... datblygu canllawiau arfer gorau ar ddefnyddio’r Gymraeg yn achlysurol mewn gweithgareddau ysgol ac ar ddefnyddio’r Gymraeg ar draws y cwricwlwm yn seiliedig ar y prosiect peilot i ymestyn defnydd o’r Gymraeg fel cyfrwng cyfarwyddo mewn ysgolion cynradd cyfrwng Saesneg; a - gosod targedau ar gyfer cynyddu’r defnydd o ddysgu cyfrwng Cymraeg ar draws y cwricwlwm...”

Mae'r adroddiad yn amlygu tystiolaeth gan athrawon bod angen i ddysgwyr ddod i gysylltiad â’r Gymraeg gymaint â phosib bob dydd er mwyn uchafu eu cyflawniadau yn yr iaith. Bydd y PhD hwn yn archwilio dulliau o sefydlu defnydd o’r iaith Gymraeg yn strategol ac yn effeithiol mewn meysydd penodol o gwricwlwm Cyfnod Allweddol 3 a 4. Bydd yr ysgoloriaeth ymchwil yn cynnwys cydweithrediad gweithgar gyda Llywodraeth Cymru, gan gynnwys cyfnodau byr o interniaeth yn yr Adran Addysg. Bydd hyn yn caniatáu i’r gwaith ymchwil gael ei lywio’n glir gan bolisïau a bydd hefyd yn helpu i lunio a diffinio effaith bosibl canfyddiadau’r prosiect.

Sut i Ymgeisio
I wneud cais am ysgoloriaeth ymchwil, cwblhewch a dychwelwch y dogfennau canlynol i esrcdtp@abertawe.ac.uk:
1. Llythyr eglurhaol: Cyfeiriwch hwn ar gyfer sylw yr Athro Jim Milton. Rhaid i'r llythyr eglurhaol amlinellu'ch rhesymau a'ch cymhelliant dros wneud cais i astudio ym Mhrifysgol Abertawe a nodi'r llwybr rydych wedi'i ddewis; eich dealltwriaeth a'ch disgwyliadau o astudio am ddoethuriaeth; eich diddordebau academaidd yn gyffredinol, yn benodol sut mae'r rhain yn berthnasol i'r disgrifiad o'r prosiect a ddarparwyd. Ni ddylai'r llythyr eglurhaol fod yn hwy na dwy dudalen. Nodwch y llwybr yr ydych yn gwneud cais amdano ac a hoffech wneud cais ar sail +3 neu 1+3. Cofiwch nodi bod eich cais yn ymwneud ag ysgoloriaethau ymchwil Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru ESRC a dylech gynnwys teitl y prosiect yr ydych yn gwneud cais amdano.

2. Cymwysterau academaidd/proffesiynol: Lle'n briodol dylai hyn gynnwys hefyd brawf o Hyfedredd yn yr Iaith Saesneg (o leiaf IELTS 7.0).

3. Geirdaon: Mae'n rhaid cyflwyno dau eirda academaidd i gefnogi pob cais. Rhaid i ymgeiswyr gysylltu â'u canolwyr eu hunain a chyflwyno'r geirdaon gyda'u cais.

4. Curriculum Vitae: Ni ddylai fod yn hwy na dwy dudalen.

5. Cynnig Ymchwil: Ar gyfer ysgoloriaethau ymchwil cydweithredol, dylai'r cynnig adeiladu'n uniongyrchol ar y disgrifiad amlinellol a ddarparwyd. Ni ddylai'r cynnig fod yn hwy na 1000 o eiriau, heb gynnwys cyfeiriadau llyfryddiaethol. Awgrymwn eich bod yn defnyddio'r pum pennawd canlynol yn eich cynnig ymchwil:
• Eich myfyrdodau am deitl, nodau a diben yr ymchwil;
• Trosolwg o rai agweddau ar y llenyddiaeth ymchwil allweddol sy'n berthnasol i'r astudiaeth;
• Eich cynigion ar gyfer datblygu cynllun a dulliau'r astudiaeth;
• Disgrifiad o ddeilliannau posib y prosiect ar gyfer dealltwriaeth, gwybodaeth, polisi ac ymarfer (fel y bo'n briodol i'r pwnc).
• Cyfeiriadau Llyfryddiaethol.

Sylwer na dderbynnir ceisiadau anghyflawn na cheisiadau sy'n cyrraedd ar ôl yr amser a nodwyd.

Gwahoddir ymgeiswyr ar y rhestr fer i ddod i gyfweliadau; disgwylir y cynhelir cyfweliadau ym mis Mawrth 2018. Ar ôl y cyfweliadau, cyflwynir rhestr fer derfynol o ymgeiswyr i Banel Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru ESRC a fydd yn gwneud penderfyniadau terfynol ynghylch dyfarnu ysgoloriaethau ymchwil. Yn y rhan fwyaf o achosion, gall ymgeiswyr llwyddiannus ddisgwyl clywed erbyn canol mis Ebrill 2018.

Croesewir ymholiadau anffurfiol am yr ysgoloriaethau ymchwil hyn, a dylid eu cyfeirio at sylw yr Athro Jim Milton (j.l.milton@abertawe.ac.uk).

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*