Cyfieithydd

Trosolwg

Fel Corff Cyhoeddus Anadrannol, mae gan CITB ddyletswydd statudol i gydymffurfio â’r ddeddfwriaeth berthnasol ynglŷn â’r Gymraeg; bydd y cyfieithydd yn cynorthwyo’r sefydliad i sicrhau ei fod yn...

Cyflogwr: CITB

Cyflog: £20,781 i £24,484

Dyddiad Cau: 18/05/2018 (250 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Unedau 4 a 5, Canolfan Fusnes Pen-y-bont ar Ogwr Stryd Dafydd, Ystad Ddiwydiannol Pen-y-bont ar Ogwr Pen-y-Bont ar Ogwr, Cymru CF31 3SH

Gwybodaeth gyswllt

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyfieithydd

Lleoliad: Pen-y-bont

Cyf: 021/18

Ystod y cyflog: £20,781 i £24,484 yn ddarostyngedig i ddyfarniad cyflog

Y Rôl
Fel Corff Cyhoeddus Anadrannol, mae gan CITB ddyletswydd statudol i gydymffurfio â’r ddeddfwriaeth berthnasol ynglŷn â’r Gymraeg; bydd y cyfieithydd yn cynorthwyo’r sefydliad i sicrhau ei fod yn diwallu’r meini prawf perthnasol o ddarparu gwasanaeth dwyieithog i’r cyhoedd yng Nghymru. Bydd y cyfieithydd yn darparu gwasanaeth cyfieithu ysgrifenedig ar gyfer CITB yn y lle cyntaf ond bydd hefyd yn cynorthwyo â chyfieithiadau llafar pan fo angen i gefnogi ein hymrwymiad i ddarparu gwasanaethau yn y Gymraeg a’r Saesneg.

• Darparu gwasanaeth cyfieithu Cymraeg – Saesneg a Saesneg – Cymraeg proffesiynol i’r safon uchaf sy’n addas i’w gyhoeddi.
• Sicrhau manwl cywirdeb gwaith gan ddefnyddio’r termau mwyaf priodol i’r pwnc ac i’r rheiny a fydd yn ei ddarllen.
• Cyfieithu ystod eang o gynnwys o e-byst safonol a gohebiaeth i wybodaeth hwy, mwy technegol, dogfennau canllaw a chyhoeddiadau penodol i faes adeiladu.
• Sicrhau safon uchel o ran cynnwys Cymraeg deunyddiau CITB printiedig ac ar-lein, gan gynnwys llyfrynnau, taflenni posteri, y wefan, y cyfryngau cymdeithasol a fideos.
• Cydlynu a phrosesu ceisiadau am gyfieithiadau, yn sicrhau y cofnodir ac y rheolir y ceisiadau hyn yn effeithiol o fewn graddfeydd amser cytûn.
• Cysylltu ag adrannau mewnol ac asiantaethau allanol.

Y Gofynion
• Hanes blaenorol o gyfieithu mewn capasiti proffesiynol, yn ysgrifenedig ac ar lafar.
• Naill ai’n meddu ar neu fod yn fodlon gweithio tuag at aelodaeth sylfaenol o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru
• Dangos dealltwriaeth hyderus o nodweddion naturiol, gramadeg a chystrawen yn y Gymraeg a’r Saesneg
• Gradd yn y Gymraeg
• Profiad o ddefnyddio meddalwedd cof cyfieithu
• Gwybodaeth o feddalwedd Cysgliad a rhaglenni cysylltiedig a sut i’w defnyddio mewn cyd-destun gwaith

Am CITB
CITB yw Bwrdd Hyfforddiant Diwydiannol a phartner yn y Cyngor Sgiliau Sector ar gyfer y Diwydiant Adeiladu.
Rydym yn ymroddedig i adeiladu ysfa gystadleuol ar gyfer y diwydiant adeiladu a’r bobl sy’n gweithio o’i fewn. Rydym yn ceisio gwneud gwahaniaeth trwy sicrhau bod gan:
• unigolion y sgiliau i gystadlu ar gyfer y swyddi gorau a datblygu gyrfaoedd boddhaus;
• y diwydiant y sgiliau i ddiwallu anghenion ei gleientiaid a chyflawni heriau’r dyfodol;
• Plc y DU ddiwydiant o safon byd eang sy’n gallu cystadlu â’r goreuon ar lwyfan y byd.

Buddion
Rydym yn cynnig hyfforddiant a rhagolygon ardderchog, yn ogystal â phecyn cyflog a buddion atyniadol, gan gynnwys cynllun pensiwn cyfraniadau diffiniedig.

Sut i wneud cais
https://www.citb.co.uk/jobs/search-jobs-apply/cyfieithydd-021-18111/
Dyfynnwch ‘cyf 021/18’ ar bob darn o ohebiaeth.

Ni dderbynnir CVau.
Dyddiad cau: 18 May 2018.

Mae CITB yn ceisio adeiladu gweithlu sy’n adlewyrchu poblogaeth amrywiol Prydain ac yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwysedig a chymwys. Bydd penodiad ar sail teilyngdod yn unig ac anogir i grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol wneud cais.
Mae lleoliad cyfredol y rôl hon fel sydd wedi’i hysbysebu. Er hynny, Mae CITB wrthi’n ystyried adleoli ein swyddfa Pen-y-bont a’r lleoliad a ffefrir sy’n cael ei ystyried yw Abertawe. Gallai’r adleoliad effeithio ar y rôl hon a byddai unrhyw newidiadau’n destun ymgynghoriad â chyflogeion yr effeithir arnynt.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*