Cyfieithydd

Trosolwg

Bydd y Cyfieithydd yn darparu gwasanaeth cyfieithu ysgrifenedig yn bennaf i Cymwysterau Cymru, ond gallai hefyd gynorthwyo â chyfieithu ar y pryd pan fydd angen, i gefnogi ein hymrwymiad i ddarparu yn

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Cyflog: £23,625 - £27,400

Dyddiad Cau: 16/03/2018 (273 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Adeilad Q2, Lôn Pencarn Parc Imperial, Coedkernew Casnewydd, Casnewydd, Cymru NP10 8AR

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Helen Lowcock James - Rheolwr Cyhoeddi a Golygu

Ffôn: 01633 373304

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Teitl y swydd: Cyfieithydd

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Lleoliad: Adeilad Q2, Parc Imperial, Casnewydd NP10 8AR

Contract: Cyfnod penodol am hyd at ddwy flynedd, gyda'r posibilrwydd o ddod yn gontract parhaol. Rhan-amser; tua 20 awr dros bedwar neu bum niwrnod gwaith yn ddelfrydol.

Cyflog a Buddion: Band 2 - £23,625 - £27,400 y flwyddyn (pro rata ar gyfer oriau cytunedig). Mae'n bosib y caiff lwfans recriwtio a chadw sy'n benodol i'r rôl ei dalu i ymgeisydd cryf.

Yn ogystal â'r cyflog, rydym yn cynnig 30 niwrnod o wyliau blynyddol pro rata (yn ogystal â gwyliau cyhoeddus a chau'r swyddfa am hyd at dri diwrnod yn ystod y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.
Bydd y rôl yn addas ar gyfer rhywfaint o weithio gartref, ond bydd hyn yn yn dibynnu ar waith, a gallai newid o wythnos i wythnos.

Darperir cefnogaeth i gynorthwyo'r ymgeisydd llwyddiannus i ddod yn fedrus wrth gyfieithu ar y pryd, os bydd angen.
Oriau gwaith: 20

Adran: Y Gyfarwyddiaeth Cyfathrebu a Chydberthnasau â Rhanddeiliaid

Yn atebol i'r: Rheolwr Cyhoeddi a Golygu

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 16 Mawrth 2018

Cyswllt: Helen Lowcock James, Rheolwr Cyhoeddi a Golygu, 01633 373304

Cefndir
Crëwyd Cymwysterau Cymru fel Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru ac mae'n rheoleiddiwr annibynnol cymwysterau a'r system gymwysterau yng Nghymru. Mae'r corff yn gyfrifol am sicrhau bod cymwysterau a'r system gymwysterau'n effeithiol wrth fodloni anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru, ac am gynyddu hyder y cyhoedd ynddynt.

Mae gan Cymwysterau Cymru Gadeirydd a Bwrdd a benodwyd yn gyhoeddus sy'n atebol am gyflawni swyddogaethau statudol Cymwysterau Cymru a'i rwymedigaethau i Lywodraeth Cymru fel Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru. Mae'r Bwrdd yn cytuno ar gyfeiriad strategol a threfniadau llywodraethu'r sefydliad, ac mae'r Tîm Gweithredol (sy'n cynnwys y Prif Weithredwr a thri Chyfarwyddwr Gweithredol) yn gyfrifol am ddatblygu a gweithredu'r cynlluniau strategol a gweithredol.

Diben y Swydd
Bydd y Cyfieithydd yn darparu gwasanaeth cyfieithu ysgrifenedig yn bennaf i Cymwysterau Cymru, ond gallai hefyd gynorthwyo â chyfieithu ar y pryd pan fydd angen, i gefnogi ein hymrwymiad i ddarparu yn y Gymraeg a'r Saesneg.

A ninnau'n rheoleiddiwr, gallai rhywfaint o'r iaith a ddefnyddiwn fod yn dechnegol neu gynnwys cysyniadau cymhleth, a bydd y Cyfieithydd yn sicrhau bod yr iaith yn gywir ac yn cael ei chyflwyno mewn arddull sy'n briodol i'r gynulleidfa berthnasol.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*