Cyfieithydd X 2

Trosolwg

Rydym am recriwtio Cyfieithydd i ymuno â'n tîm cyfieithu Cymraeg, sy'n unigryw yn CThEM ac wedi'i leoli yng Nghaerdydd. Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o dîm croesawgar, ac i ddefnyddio'ch sgi

Cyflogwr: CThEM

Cyflog: £24,320 - £27,080

Dyddiad Cau: 23/11/2018 (152 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

CThEM Spur C, Adeiladau Tŷ Glas Llanishen, Caerdydd, Cymru CF14 5TS

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Gareth Williams - Adnoddau Dynol

Ffôn: 03000 533703

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rydym am recriwtio Cyfieithydd i ymuno â'n tîm cyfieithu Cymraeg, sy'n unigryw yn CThEM ac wedi'i leoli yng Nghaerdydd. Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o dîm croesawgar, ac i ddefnyddio'ch sgiliau a'ch profiad presennol i gyfieithu deunydd CThEM mewn modd sy'n bodloni safonau o'r radd flaenaf. Bydd angen i chi fod yn drefnus ac yn flaengar, gydag agwedd bositif, a dangos parodrwydd i ddysgu.

Mae ein tîm yn rhan o'r adran Ddigidol ehangach sy'n gweithio, ar hyn o bryd, tuag y gweddnewid digidol mwyaf yn hanes y Llywodraeth. Dyna pam y mae hi'n amser gwych i ymuno â CThEM.

Yr hyn sy'n ein gwneud yn wahanol i bawb arall yw ein hymroddiad i roi gwasanaeth o'r radd flaenaf, yn ogystal ag ymgysylltu â'n gweithlu a'i wella ar hyd y ffordd. Byddwch yn cael hyfforddiant cyflawn, a byddwn yn eich cefnogi ar hyd llwybr eich gyrfa yn y Gwasanaeth Sifil.

Cyfrifoldebau allweddol

• Cyfieithu deunydd CThEM - mewn modd sy'n bodloni safonau o'r radd flaenaf - gan gynnwys gohebiaeth, ffurflenni, taflenni, cynnwys ar y we a gwasanaethau ar-lein, yn ogystal â gwybodaeth i weinidogion.
• Sicrhau bod cyfieithiadau Saesneg/Cymraeg o safon yn cael eu cwblhau i fodloni'r safonau ansawdd a'r dyddiadau cau y cytunir arnynt.
• Prawf-ddarllen cyfieithiadau cydweithwyr, a rhai eich hun, yn brydlon.
• Cadw gwybodaeth yn ddyddiol am eich perfformiad eich hun i ategu sut yr ydych yn adrodd amdano.
• Cynorthwyo wrth ymchwilio ac amgyffred terminoleg a ddefnyddir mewn ystod eang o bynciau, gan ddiweddaru a gwella gwybodaeth ieithyddol a thechnegol.
• Gwneud defnydd llawn a phriodol o'r meddalwedd cof cyfieithu, gan sicrhau ei fod yn cael ei lenwi â chyfieithiadau o safon. Byddwch yn cael hyfforddiant.
• Bod yn hyblyg wrth ymdrin â blaenoriaethau gwaith newydd a newidiol, er mwyn diwallu anghenion ein cwsmeriaid.
• Chwilio am gyfleoedd i sicrhau'r gwerth gorau posibl am arian ar gyfer ein cwsmeriaid, a'r Adran, drwy gynhyrchu cyfieithiadau yn y ffordd fwyaf cost-effeithiol.
• Bod yn rhagweithiol wrth ddod o hyd i ffyrdd o ddatblygu'ch medrau eich hun a medrau'r tîm, gan ddilyn y weledigaeth o ystyried y cwsmer yn gyntaf ar bob achlysur ac ychwanegu gwerth at wasanaethau CThEM.
• Ymdrechu i wella safon ein gwasanaethau, gan bwysleisio pwysigrwydd profiad y cwsmer wrth ddefnyddio gwasanaethau Cymraeg CThEM.
• Dangos agweddau, ymddygiadau a safonau sy'n cyflawni neu'n rhagori ar ddisgwyliadau'r Adran, fel y disgrifir yn 'Fframwaith Cymwyseddau'r Gwasanaeth Sifil'.
• Rheoli'ch cofnodion cadw amser, presenoldeb, lles, a'r system gwerthuso, yn gywir drwy ddilyn arweiniad CThEM.

Cymwyseddau Craidd

Gweithio ar y Cyd ac mewn Partneriaeth
Creu a meithrin cysylltiadau gweithio cadarnhaol, proffesiynol a llawn ymddiriedaeth gydag ystod eang o bobl, yn y Gwasanaeth Sifil a thu hwnt, er mwyn cael y maen i'r wal. Mae'n galw am gydweithio'n effeithiol, rhannu gwybodaeth a meithrin cysylltiadau cefnogol a chyfrifol â chydweithwyr a rhanddeiliaid, a herio rhagdybiaethau yn hyderus.

Rheoli Gwasanaeth Safonol
Rhaid bod yn drefnus er mwyn bodloni amcanion y gwasanaeth ac ymdrechu i wella'i ansawdd, a rhaid ystyried anghenion a gofynion amrywiol ein cwsmeriaid. Mae pobl effeithiol yn cynllunio, trefnu a rheoli'u hamser a'u gweithgareddau er mwyn cynnig gwasanaeth effeithlon a safonol, gan ddefnyddio dulliau cydnabyddedig o reoli rhaglenni a phrosiectau wrth gyflenwi gwasanaethau.

Cyflawni'n Brydlon
Canolbwyntio ar gyflawni'n brydlon, a chyda brwdfrydedd, a bod yn gyfrifol ac yn atebol am wireddu canlyniadau safonol. Mae'n golygu gweithio tuag at nodau a gweithgareddau y cytunwyd arnynt, a bod yn ymatebol ac yn adeiladol wrth fynd i'r afael â heriau.

Gofynion o ran Gwybodaeth a Medrusrwydd Arbenigol

Hanfodol
• Sgiliau iaith rhagorol (Cymraeg a Saesneg).
• Gradd yn y Gymraeg neu gymhwyster Cymraeg cyfatebol neu brofiad o gyfieithu i'r Gymraeg a'r Saesneg.
• Tystiolaeth o sgiliau cyfieithu i'r Gymraeg a'r Saesneg.
• Safon uchel o sgiliau dadansoddi.
• Safon uchel o sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu er mwyn delio â chwsmeriaid a phrosiectau'n ymwneud â gwaith cyfieithu.
• Y gallu i flaenoriaethu llwythi gwaith a rheoli'ch hun.
• Dealltwriaeth gadarn o ofynion cwsmeriaid Cymraeg eu hiaith.

Dymunol
• Bod yn Aelod o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru neu sefydliad cyfatebol.
• Profiad o weithio gyda gwahanol fformatau y mae angen cyfieithiadau Cymraeg (e.e. i-Ffurflen, PDF, Word, Excel, Adobe, ar-lein, ar bapur, ac ati).
• Profiad o ddefnyddio meddalwedd cyfieithu.
• Profiad o gynnal cof cyfieithu.
• Gwybodaeth o'r radd flaenaf am offer cywiriadur a geiriadur Cymraeg.
• Profiad o addysgu Cymraeg neu ddarparu hyfforddiant Cymraeg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*