Cyfieithydd Dros Dro (Cyfnod Mamolaeth)

Trosolwg

Cyfieithu pob math o ddogfennau amrywiol i’r Saesneg a’r Gymraeg. Darparu gwasanaeth cyfieithu-ar-y-pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg mewn cyfarfodydd ledled rhanbarth Gogledd Cymru.

Cyflogwr: GwE

Cyflog: £27,668 - £30,153

Dyddiad Cau: 26/04/2018 (326 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Gogledd Cymru - I'w drafod

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyfadran: GwE

Gwasanaeth: GwE

Dyddiad cau: 10:00 yb Dydd Iau 26/04/2018

Cyflog: £27,668 - £30,153

Gradd tal: 31 - 34

LLEOLIAD - Gogledd Cymru - I'w drafod

PWRPAS CYFFREDINOL Y SWYDD

Cyfieithu pob math o ddogfennau amrywiol i’r Saesneg a’r Gymraeg. Darparu gwasanaeth cyfieithu-ar-y-pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg mewn cyfarfodydd ledled rhanbarth Gogledd Cymru.

PRIF GYFRIFOLDEBAU / TASGAU ALLWEDDOL

1. Darparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd mewn cyfarfodydd ledled rhanbarth Gogledd Cymru. Gwasanaeth o’r Gymraeg i’r Saesneg yn unig yw hwn.

2. Darparu’r gwasanaeth uchod fel sy’n ofynnol gan GwE os bydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal ar y cyd â sefydliadau eraill.

3. Sicrhau bod yr offer cyfieithu’n gweithio’n iawn ar bob adeg.

4. Cyfieithu amrywiaeth o ddogfennau i’r Saesneg a’r Gymraeg.

5. Gwirio eich gwaith eich hun a gwaith aelodau eraill y tîm er mwyn sicrhau cysondeb o ran arddull, geirfa ac ati.

6. Prawf ddarllen dogfennau sy’n cael eu hanfon i’r Uned Gyfieithu er sicrhau arddull addas, cywirdeb iaith, geirfa gywir ac ati.

7. Comisiynu gwaith gan gyfieithwyr allanol (unigolion a chwmnïau), yn ôl y gofyn.

8. Goruchwylio ansawdd gwaith cyfieithu gan sefydliadau allanol.

9. Datblygu’r gwasanaeth a’r modd y caiff ei ddarparu trwy gynllunio busnes, gosod targedau, arfarniadau, adnabod anghenion hyfforddi, meincnodi a pharatoi, cyhoeddi a mynd ati’n rheolaidd i adolygu data priodol ar berfformiad.

10. Datblygu’r gwasanaeth trwy drefniadau gweithio ar y cyd a threfniadau cydweithredol gyda chyrff eraill yn y sector cyhoeddus a, lle y bo’n briodol, cyrff yn y sector preifat.

11. Ymgynghori ag asiantaethau mewnol ac allanol i lunio gwasanaeth cyfieithu effeithiol sy’n gysylltiedig â’r Polisi Iaith Gymraeg.

GOFYNION O FEWN Y SWYDD

Gofynion corfforol
• Cario offer cyfieithu trwm ac anhylaw o bryd i’w gilydd i’w defnyddio mewn cyfarfodydd y tu allan i swyddfeydd GwE.
• Y gallu i weithio offer cyfieithu technegol a recordio cyfarfodydd a datrys unrhyw anawsterau technegol.

Gofynion meddyliol
• Cyfnodau parhaus o ganolbwyntio’n ddwys dan bwysau er mwyn darparu gwasanaeth cyfieithu-ar-y-pryd cywir ar gyfer defnyddwyr gwasanaethau.
• Gweithio dan bwysau i gwrdd â therfynau amser cyfyng a chwblhau tasgau’n gyflym ac yn gywir ynghyd â’r gallu i flaenoriaethu yn ôl y gofyn.

Gofynion emosiynol
• Cyfieithu dan amodau anodd a sensitif pan fo’r angen.

TREFNIADAU GWEITHIO

Yr wythnos waith:
• 37 awr yr wythnos (Llun – Gwener).

Lleoliad:
• I’w drafod

Gofyniad o ran Dwyieithrwydd (Cymraeg a Saesneg):
• HANFODOL

HYBLYGRWYDD
Tynnir eich sylw at y ffaith bod rhai dyletswyddau a chyfrifoldebau arbennig, mewn rhai achosion, yn anodd i’w diffinio’n fanwl ac y gallant amrywio o bryd i’w gilydd heb newid cymeriad cyffredinol y dyletswyddau na lefel y cyfrifoldebau. Yn ogystal â hynny, mae’n ofynnol bod yr holl gyflogeion yn derbyn lefelau o hyblygrwydd mewn dyletswyddau a chyfrifoldebau a’u bod, pan fo hynny’n angenrheidiol, yn ymgyfnewid o fewn y sefydliad er mwyn cwrdd ag anghenion a galwadau newidiol y gwasanaeth. Bydd gofyniad o’r fath yn galluogi arbenigedd penodol deiliad y swydd i gael ei ddatblygu a’i gynyddu i’r eithaf er budd y cyflogwr a’r cyflogai fel ei gilydd.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*