Cyfieithydd Cymraeg

Trosolwg

Rydym am gryfhau ac ehangu ein gwasanaethau cyfieithu Cymraeg i alluogi'r Brifysgol i hyrwyddo'r Gymraeg ar draws pob Adran ac Ysgol yn ogystal â chyflawni ei dyletswyddau yn unol â’i Chynllun...

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd

Cyflog: £21,585 - £25,728 y flwyddyn (Gradd 4)

Dyddiad Cau: 22/07/2018 (240 diwrnod)

Amser Cau: 00:00:00

Lleoliad

Prifysgol Caerdydd Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 3AT

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyfieithydd Cymraeg

Cyflog: £21,585 - £25,728 y flwyddyn (Gradd 4) yw’r cyflog. Cynigir 32 diwrnod o wyliau yn ogystal â gwyliau banc.

Rhif y swydd: 7485BR

Rydym am gryfhau ac ehangu ein gwasanaethau cyfieithu Cymraeg i alluogi'r Brifysgol i hyrwyddo'r Gymraeg ar draws pob Adran ac Ysgol yn ogystal â chyflawni ei dyletswyddau yn unol â’i Chynllun Iaith Gymraeg a Safonau’r Gymraeg. Mae'r broses ehangu hon yn cynnwys penodi cyfieithydd ychwanegol ar gyfer y tîm.

Yn y rôl hon, byddwch yn aelod o dîm cyfieithu prysur sy’n rhoi’r cwsmer yn gyntaf ac yn gweithio ar draws y sefydliad. Byddwch yn ymgymryd â dyletswyddau sy'n ymwneud â chynnig gwasanaeth cyfieithu o’r radd flaenaf (Saesneg>Cymraeg a Chymraeg>Saesneg) drwy ddefnyddio eich sgiliau a'ch profiad o'r Gymraeg. Byddwch hefyd yn datrys problemau'n annibynnol a defnyddio crebwyll a chreadigrwydd i awgrymu'r ffordd orau o ddatrys problemau wrth iddynt godi.

Mae tîm y Gwasanaeth Cyfieithu yn un o 5 tîm yn yr Adran Cynllunio Strategol a Llywodraethu sy’n cefnogi’r Brifysgol i “wneud y penderfyniadau cywir a dod i benderfyniadau yn y modd cywir”. Mae'r tîm yn cefnogi gweithgareddau craidd y Brifysgol drwy ddarparu gwasanaeth cyfieithu effeithiol ac o safon uchel sy'n cynnwys cyfieithu testunau (print ac ar-lein) a gyhoeddir a chyfieithu ar y pryd. Fel cynghorwyr arbenigol, mae gan y tîm rôl hollbwysig o hyd wrth i’r Brifysgol ddatblygu i fod yn sefydliad dwyieithog sy'n cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg.

Bydd aelodau'r tîm yn gydweithwyr dibynadwy sy’n meithrin perthynas waith effeithiol gyda chydweithwyr yn yr adran, yn y Gwasanaethau Proffesiynol ac mewn Adrannau Academaidd. Wrth ymgymryd â’ch rôl, byddwch yn helpu’r gwasanaeth i ddatblygu, yn adolygu eich cynnydd a'ch perfformiad eich hun, ac yn chwilio am gyfleoedd i ddysgu. Byddwch yn adolygu pa mor effeithiol yw dull cyflwyno’r gwasanaeth ac yn awgrymu gwelliannau i’n systemau a'n prosesau.

Byddwch yn aelod brwdfrydig o’r tîm ac yn gallu gweithio o dan bwysau mewn amgylchedd proffesiynol er mwyn darparu cyfieithiadau o safon uchel yn brydlon. Yn ogystal â sgiliau cyfieithu rhagorol, dylai fod gennych brofiad perthnasol o ymateb i geisiadau cyfieithu a rheoli eich llwyth gwaith yn effeithiol yn unol â gofynion a therfynau amser amrywiol.

Mae'r swydd yn amser llawn ac yn benagored.

Dyddiadd cau: Dydd Sul, 22 Gorffennaf 2018

Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn y gallwn wneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o wahanol gefndiroedd sydd am greu Prifysgol sy'n ceisio cyflawni ein rhwymedigaeth gymdeithasol, ddiwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a'r byd. Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a'u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio'n hyblyg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*