Cyfieithydd Cymraeg Cynorthwyol

Trosolwg

Prif nod y Cyfieithydd Cymraeg Cynorthwyol (cyfnod penodol) fydd cynorthwyo wrth ddarparu Gwasanaeth Cyfieithu Cymraeg o ansawdd uchel. Lleolir y swydd yn y Gwasanaethau Academaidd a...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Cyflog: £28,936 i £32,548

Dyddiad Cau: 23/11/2017 (389 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Abertawe Parc Singleton Abertawe, Abertawe, Cymru SA2 8PP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyfieithydd Cymraeg Cynorthwyol (Swydd Tymor Sefydlog)

Rhif Swydd: SD01281
Hysbysebu Adran: Gwasanaethau Academaidd
Math o Gytundeb: Contract cyfyngedig

Cyflog

£28,936 i £32,548 y flwyddyn (pro rata i weithwyr rhan-amser), yn ogystal â buddion pensiwn.

Y disgwyliad arferol yw y penodir yr ymgeisydd llwyddiannus i waelod y raddfa gyda cynyddiadau blynyddol ar 1 Hydref pob blwyddyn (yn amodol ar cwblhau gwasanaeth chwe mis).

APM Gradd 7.

Prif Ddiben y Swydd

Prif nod y Cyfieithydd Cymraeg Cynorthwyol (cyfnod penodol) fydd cynorthwyo wrth ddarparu Gwasanaeth Cyfieithu Cymraeg o ansawdd uchel. Lleolir y swydd yn y Gwasanaethau Academaidd a bydd deiliad y swydd yn darparu gwasanaethau i gymuned gyfa y Brifysgol, gan gynnwys Colegau, Gwasanaethau Proffesiynol a myfyrwyr. Bydd deiliad y swydd yn gweithio gyda'r Uwch-gyfieithydd a’r Cyfieithwyr Cynorthwyol i sicrhau bod Gwasanaeth Cyfieithu Cymraeg y Brifysgol yn darparu cyfrwng allweddol i alluogi'r Brifysgol i fodloni darpariaethau Deddf yr Iaith Gymraeg.

Prif Ddyletswyddau

Cyfrannu at ddatblygu a chyflawni polisïau a strategaethau

1.Gwneud cyfraniadau cadarnhaol at gyflawni, gweithredu a monitro systemau er mwyn ein galluogi i ddarparu Gwasanaeth Cyfieithu Cymraeg o safon yn effeithiol.

2.Cefnogi’r gwaith o gynnal a datblygu gweithdrefnau a systemau sy'n gwreiddio ymagwedd gyfannol tuag at Gyfieithu Cymraeg yn y sefydliad.

Rhwydweithio ac Ymgysylltu

1.Meithrin cysylltiadau â rhanddeiliaid mewnol ac allanol i gefnogi’r gwaith o gynnal a gwella ymagweddau'r Brifysgol tuag at Gyfieithu Cymraeg.

2.Gweithio mewn partneriaeth â Gwasanaethau Proffesiynol, Colegau ac Undeb y Myfyrwyr er mwyn cefnogi'r gwaith o ddarparu gwasanaethau Cymraeg mewn modd strategol, sy'n gyson â gofynion deddfwriaethol a gofynion eraill.

3.Rhannu arfer gorau a datblygiadau allweddol â Cholegau, Academïau a staff Gwasanaethau Proffesiynol.

4.Cyfrannu at y gwaith o gynllunio a chyflwyno gweithdai, a digwyddiadau hyfforddi sy'n ymwneud â Chyfieithu Cymraeg.

Gwybodaeth Reoli

1.Cefnogi'r gwaith o ddarparu adroddiadau gwybodaeth reoli mewn perthynas â thargedau a gofynion a bennir gan Lywodraeth Cymru, CCAUC a chyrff eraill. 2.Cefnogi'r gwaith o ddatblygu gweithdrefnau a systemau sy'n addas i ddiwallu anghenion staff a myfyrwyr, a bodloni gofynion monitro blynyddol.

Dyletswyddau Penodol

1.Gweithio gyda chydweithwyr yn y Colegau a'r Gwasanaethau Proffesiynol er mwyn darparu gwasanaethau cyfieithu o'r ansawdd uchaf.

2.Cynorthwyo’r Uwch-gyfieithydd a’r Cyfieithwyr Cynorthwyol wrth gyfieithu deunydd ysgrifenedig a darparu gwasanaeth cyfieithu ysgrifenedig a chyfieithu ar y pryd ar draws y campws.

3.Cyfieithu amrywiaeth eang o ddeunydd, o Saesneg i Gymraeg ac o Gymraeg i Saesneg.

4.Prawf-ddarllen a golygu gwaith cyfieithu.

5.Gweithredu fel pwynt cyswllt rhwng y tîm cyfieithu a'r colegau academaidd a'r adrannau Gwasanaethau Proffesiynol.

6.Gwneud gwaith gweinyddol cyffredinol sy'n berthnasol i'r Gwasanaeth Cyfieithu, gan gynnwys •cynnal a chadw cronfeydd data e.e. Systemau Llif Gwaith, •ffeilio

Dyletswyddau Cyffredinol

1.Ymwneud yn llawn â pholisïau Galluogi Perfformiad ac Iaith Gymraeg y Brifysgol.

2.Hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth mewn arferion gwaith a chynnal perthnasoedd gweithio cadarnhaol. 3.Cyflawni rôl a holl weithgareddau'r swydd yn unol â pholisïau a systemau rheoli diogelwch, iechyd a chynaliadwyedd er mwyn lleihau risgiau ac effeithiau sy'n deillio o weithgarwch y swydd.

4. Unrhyw ddyletswyddau eraill yn unol â chyfarwyddyd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Academaidd neu'r Uwch-gyfieithydd Cymraeg, y gellir eu disgwyl o fewn diffiniad y radd.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*